Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora


Kuruluş
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 2018 ilkbahar döneminden itibaren doktora programına öğrenci alımına başlayacaktır.
Kazanılan Derece
Doktora derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tıbbi Farmakoloji Doktora Programına öğrenci kabulü, Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Programa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi mezunu olan öğrenciler başvurabilirler. Ayrıca Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesinin Biyoloji veya Moleküler Biyoloji Bölümü, Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Fakültesi mezunu olan öğrencilerden farmakoloji yüksek lisansını tamamlamış olanlar başvurabilirler. Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgi ve görgüsünü artırmak ve gelişmeleri takip etmek isteyenler, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetim kurulunun onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tıbbi Farmakoloji doktora programı, toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisini tamamlamak ve Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak bir Doktora Tezi hazırlayıp jüri kararı ile başarılı olmak gerekir.
Program Profili
FARMAKOLOJİ DOKTORA PROGRAMI DERS ÖĞRETİM PLANI 1.YARIYIL Ders Kodu Dersler, Ders Kategorisi, Ders Saati, Kredi, AKTS, T U FRM-Z 701 Genel Farmakoloji-2 Zorunlu 2 - 2 4 FRM-S 703 Otonom Sinir Sistemi ileri Farmakolojisi Seçmeli 2 - 2 4 FRM-S 705 Santral Sinir Sistemi İleri Farmakolojisi Seçmeli 2 - 2 4 FRM-S 707 Kardiyovasküler Sistem İleri Farmakolojisi Seçmeli 2 - 2 4 FRM-Z 709 İleri Deneysel Farmakoloji-1 Zorunlu 2 2 3 6 FRM-S 711 Literatür Araştırma ve Değerlendirmede İleri Teknikler-1 Seçmeli 2 - 2 4 FRM-Z 713 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 - - 6 FRM-Z 715 Danışmanlık Zorunlu - 1 - 2 FRM-S 717 FRM-S 719 FRM-S 721 FRM-S 723 FRM-S 725 FRM-S 727 FRM-Z 529 2.YARIYIL Ders Kodu Dersler, Ders Kategorisi, Ders Saati, Kredi, AKTS, T U FRM-Z 702 Antibiyotikler ve diğer kemoterapötikler Seçmeli 2 - 2 4 FRM-S 704 Literatür Araştırma ve Değerlendirmede İleri Teknikler-2 Seçmeli 2 - 2 4 FRM-S 706 İleri Deneysel Farmakoloji-2 Zorunlu 2 2 3 6 FRM-S 708 İleri biyoistatistik Seçmeli 1 - 1 2 FRM-S 710 Bilimsel sunu ve yazımda ileri teknikler Seçmeli 2 2 3 6 FRM-Z 712 Seminer Zorunlu - 2 - 2 FRM-Z 714 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - 2 - 4 FRM-Z 716 Danışmanlık Zorunlu 5 - - 6 FRM-S 718 FRM-S 720 FRM-S 722 FRM-S 724 FRM-S 726 FRM-S 728 FRM-S 730 3.YARIYIL Ders Kodu Dersler, Ders Kategorisi, Ders Saati, Kredi, AKTS, T U FRM-S 531 Endokrin Sistem İleri Farmakolojisi Seçmeli 2 - 2 4 FRM-S 533 Psikofarmakoloji-2 Seçmeli 1 - 1 2 FRM-S 535 Toksikoloji Seçmeli 2 - 2 4 FRM-S 737 Akılcı ilaç kullanımı Zorunlu 2 - 2 4 FRM-S 739 Literatür Araştırma ve Değerlendirmede İleri Teknikler-3 Seçmeli 2 - 2 4 FRM-S 741 İleri Deneysel Farmakoloji-3 Zorunlu 2 2 3 6 FRM-Z 743 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - 2 - 4 FRM-Z 745 Danışmanlık Zorunlu 5 - - 6 4.YARIYIL Ders Kodu Dersler, Ders Kategorisi, Ders Saati, Kredi, AKTS, T U FRM-S 732 Gastrointestinal Sistem İleri Farmakolojisi Seçmeli 2 - 2 4 FRM-S 734 Solunum Sistem İleri Farmakolojisi Seçmeli 2 - 2 4 FRM-S 736 Farmakovijilans-2 Seçmeli 1 - 1 2 FRM-S 738 Bilim etiği Seçmeli 2 - 2 4 FRM-S 740 Literatür Araştırma ve Değerlendirmede İleri Teknikler-4 Seçmeli 2 - 2 4 FRM-S 742 İleri Deneysel Farmakoloji-4 Zorunlu 2 2 3 6 FRM-Z 744 Seminer Zorunlu - 2 - 2 FRM-Z 746 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - 2 - 4 FRM-Z 748 Danışmanlık Zorunlu 5 - - 6 FRM-S 750 5.YARIYIL Ders Kodu Dersler, Ders Kategorisi, Ders Saati, Kredi, AKTS, T U FRM-Z 761 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 - - 6 FRM-Z 763 Danışmanlık Zorunlu - 1 - 2 FRM-Z 765 Tez Çalışması Zorunlu - - - 22 6.YARIYIL Ders Kodu Dersler, Ders Kategorisi, Ders Saati, Kredi, AKTS, T U FRM-Z 762 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 - - 6 FRM-Z 764 Danışmanlık Zorunlu - 1 - 2 FRM-Z 766 Tez Çalışması Zorunlu - - - 22 7.YARIYIL Ders Kodu Dersler, Ders Kategorisi, Ders Saati, Kredi, AKTS, T U FRM-Z 767 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 - - 6 FRM-Z 769 Danışmanlık Zorunlu - 1 - 2 FRM-Z771 Tez Çalışması Zorunlu - - - 22 8.YARIYIL Ders Kodu Dersler, Ders Kategorisi, Ders Saati, Kredi, AKTS, T U FRM-Z 768 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 - - 6 FRM-Z 770 Danışmanlık Zorunlu - 1 - 2 FRM-Z 772 Tez Çalışması Zorunlu - - - 22
Program Çıktıları
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktora ünvanı almış mezunlar üniversitelerde yardımcı doçent, uzman kadrosu ile görev alabilirler. İlaç firmaları ile çalışabilirler. Sağlık bakanlığının tıbbi ilaç ve cihaz kurumuna başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü derslerin başarı değerlendirilmesi, öğrencilerin ara sınav ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavı notları ve/veya öğretim üyesinin ders öğrenim çıktılarında belirlediği kriterlere göre yapılır ve her yarıyıl başında ders öğrenim çıktılarında ilan edilir. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Dersin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Bir dersten başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınav değerlendirme notunun yüksek lisansta en az 100 üzerinden 65, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Dersin yarıyıl sonu başarı puanı, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu/bütünleme sınavı notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. 100’lük sisteme göre hesaplanan yarıyıl sonu başarı puanının dörtlük ve harflik sisteme göre karşılıkları ve başarı değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Yeterlilik Sınavı: Yeterlik sınavı, öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci bir sonraki yarıyıl sonunda yeterlik sınavına alınır. Bu sınav her yarıyılda bir defa olmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen aylarda yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Aksi takdirde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyeleri iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler tekrar seçilebilir. Komite, üyelerinden birini komite başkanı olarak seçer. Başkan, komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla doktora yeterlik sınav jürileri kurar. Komite, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asil ve biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşan sınav jürisini anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye önerir. Jüri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sınav yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Zorunlu haller dışında jüri aynı üyelerden oluşur. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, jüri tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan dersleri başarmak zorundadır. Fazladan alınacak ders veya dersleri birbirini izleyen en fazla iki yarıyıl içerisinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tez Savunma: Tez Savunma sınav tarihi danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Jüri üyeleri, enstitünün yazılı davetiyle söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin/üyelerin, enstitüye sınav tarihinden önce bilgi vermesi gerekir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyeler yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz. Tez savunma sınavı için belirlenen tarihte toplanamayan jüriler, danışman tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve enstitüye bildirilir. Yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir. Sınav yeri ve tarihi sınav tarihinden en az beş gün önce danışman tarafından ilan edilir ve formun bir örneği anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, jüri üyelerinin bireysel raporları ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme veya ret kararı veren jüri üyelerinin gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, yönetim kurulu tarafından tespit edilen tarihte yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim kuruluna mazeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Mezuniyet Koşulları
Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak derslerin, seminerin, doktora yeterlik sınavının, tez önerisi, tez çalışması, tez savunma sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerin/uygulamaların başarı ile tamamlanması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Araştırma Laboratuvarı: Laboratuvar 130 m2 dir. Bu laboratuvarımızda başlıca iskemi- reperfüzyon modelleri, ağrı-inflamasyon modellleri, ülser modelleri, kanser modelleri ve diyabet modelleri başta olmak üzere çeşitli hastalık modelleri çalışılmaktadır. Ayrıca bazı toksisite çalışmaları yapılmaktadır. Bu laboratuvarda temel laboratuvar gereçlerinin yanı sıra analjezimetre, Plethysmometre, kuyruk kan basınç sistemi, santrifüj, etüv, Hayvan Thermocouple Termometresi, hassas teraziler, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı ve deiyonize su cihazı bulunmaktadır. Anabilim dalımızdaki araştırmacıların kullanımına açık olan üniversitemizin merkez laboratuvarında hücre kültürü, HPLC, ELISA ve PCR çalışmaları yapılabilmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Halis SÜLEYMAN Tıbbi Farmakoloji A.D. Dahili Bilimler Bölümü, Erzincan Ünv. Tıp Fak. Merkez/ERZİNCAN

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

Tıbbı Farmakoloji Doktora
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbi Farmakoloji Doktora
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbı Farmakoloji Doktora
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbı Farmakoloji Doktora
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbı Farmakoloji Doktora
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00


Tıbbı Farmakoloji Doktora
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00


Tıbbı Farmakoloji Doktora
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00


Tıbbı Farmakoloji Doktora
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=393&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=393&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=393&activeTab=2