Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik Anabilim Dalı
DOKTORA
PROGRAM BİLGİLERİ


Kuruluş
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.07.2014 tarih ve 39879 sayılı yazısı ile Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Matematik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır. 2014-2015 güz yarıyılından itibaren programa öğrenci alınmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Matematik alanında Doktora derecesi kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN -Yüksek lisans derecesi -Lisansüstü giriş sınavından (ALES) kabul edilebilir bir puan almak -İngilizce yeterlilik belgesi Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirilir. YABANCI UYRUKLU DERECE ÖĞRENCİLERİ İÇİN Doktora programlarına başvuracak öğrenciler, Türk Öğrenciler için geçerli olan Kabul ve Kayıt Şartlarına tabidir. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir./br Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerine daha önceki yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü süreler de dâhil edilir./br Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde; /br a) İlgili lisansüstü programın başvuru şartlarına sahip olmak, /br b) Bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmak,/br c) En az 4,00 üzerinden 3,00 not ortalamasına sahip olmak,/br Tez döneminde yatay geçiş yapılmaz. /br YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç yurt dışındaki diğer üniversitelerin lisansüstü programlardan yatay geçiş yapılmaz/br Yatay geçiş başvuruları anabilim dalı başkanlığı tarafından incelenir ve koşulları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan öğrenci tercih edilir. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır. /br
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
En az 21 kredi alarak en az 7 farklı dersi ve iki semineri başarıyla tamamlayan; 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını elde eden; Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek üzere Üniversitelerarası Dil Sınavından (ÜDS) 55/100 puan veya dengi bir sınavdan eşdeğer puan almış olan; Doktora Yeterlik Sınavını geçen; Tezini Tez Savunma Sınavında başarıyla sunan öğrencilere Matematik bölümü doktora derecesi verilir. Öğrenciler, derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmakla yükümlüdür. Öğrenciler derslerin %70’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir.
Program Profili
Program, öğrencilerine süreç/sistem tasarlama, gerçekleme ve sonuçlarını analiz etme yeteneğini kazandırmayı, gerek mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program Çıktıları
1Matematik, kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları ve insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilerini edinmek
2Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
3Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlamak, formüle etmek ve incelemek
4
5Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
6Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek
7Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek
8Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
9Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
10Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanmak
TYYÇ Program Çıktıları
123456789
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Matematik bölümü doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, temel olarak akademisyenlik ve ileri düzey araştırmacı pozisyonlarında görev alabilir. Ayrıca ilgili kamu ve özel şirketlerin araştırma ve geliştirme bölümlerinde üst düzey pozisyonlarda çalışabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Matematik bölümü doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir yarıyıl süren dersler için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı, iki yarıyıl devam eden dersler için en az iki ara sınav bir yılsonu sınavı yapılır. Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak araştırma-inceleme ödevleri de ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplamının yüksek lisansta en az 65, doktora ve sanatta yeterlikte en az 75 olması gerekir. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu sınavından yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlikte en az 75 almak zorundadır. Sınavlar ve başarı notu 100 puan üzerinden aşağıdaki şekilde değerlendirilir: NOT DURUM ÇİZELGESİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA BAŞARI NOTU SEMBOL BAŞARI NOTU SEMBOL 100’lük Puan Harf 4’lük Puan Değerlendirme 100’lük Puan Harf Değerlendirme 100-90 AA 4.00 Başarılı 100-90 AA Başarılı 80-89 BA 3.50 Başarılı 80-89 BA Başarılı 75-79 BB 3.00 Başarılı 75-79 BB Başarılı 70-74 CB 2.50 Başarılı 74 ve daha düşük F Başarısız 65-69 CC 2.00 Başarılı 64 ve daha düşük F Başarısız Yukarıdaki çizelgede yer alan harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıda tanımlanan harf notları kullanılır: DZ:Devamsız GR:Girmedi BL:Başarılı BS:Başarısız EK:Eksik M:Muaf K:Kaldı
Mezuniyet Koşulları
Dereceye yönelik koşullarla aynıdır. Programın resmi süresi normal şartlarda 16 haftalık 2 yarıyıldan oluşan 4 yıldır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalında 2 Profesör Doktor, 3 Doçent Doktor ve 7 Yardımcı Doçent Doktor olmak üzere toplam 12 Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Enstitü Bilgisayar Laboratuvarı, Enstitü Seminer Sunum Salonu, Üniversite Ders Çalışma Salonu, Merkezi Kütüphane, Spor Salonu ve Kültür Merkezi vardır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Gabil Amirali (Anabilim Dalı Başkanı ve AKTS Koordinatörü) Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Ofis No B1 – 132 Tel 0(446) 224 30 97 – 40089 E-Posta gamirali@erzincan.edu.tr
bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=323&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=323&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=323&activeTab=2