Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Kamu Hukuku Kamu Hukuku (Doktora)


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2010-2011 öğretim yılından itibaren kamu hukuku anabilim dalında doktora öğretimine başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar, Kamu Hukuku Doktora Diploması derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programı için, özel hukuk yüksek lisans programının başarı ile tamamlanması, en az 55 ALES puanına sahip olunması ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya YÖK tarafından eş değerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili puan alınması zorunludur. Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans/yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, ALES puanının % 50 den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, doktora giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yatay geçiş durumu hariç, öğrencilerin yüksek öğretim kurumlarından daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslere programın toplam kredi miktarının yüzde ellisinden fazla olmamak üzere Enstitü yönetim kurulu kararıyla muafiyet tanınabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora programı, en az sekiz ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTSden oluşur.
Program Profili
Kamu hukuku Anabilim Dalı, Anayasa Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Milletlerarası Hukuk, İdare Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ve Hukuk Tarihi olmak üzere yedi bilim dalından oluşmaktadır.
Program Çıktıları
1Lisans ve lisansüstü düzeyinde edinilen teorik bilgiye dayalı olarak kamu hukuku alanında bu bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve disiplinler arası etkileşimi kavramak.
2Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile kamu hukuku alanında özgün bilimsel eserler oluşturabilmek.
3Hukukun evrensel ilkeleri ışığında sosyal ve hukuksal sorunlara eleştirel bakabilmek ve çözümler ortaya koyabilmek.
4Öğretideki gelişmeler ile ulusal ve uluslararası yargı kararlarını takip etmek, bunları kendi çalışmaları ile birlikte bu alandaki ve diğer disiplinlerdeki gruplara sistemli bir biçimde aktarabilmek.
5Hukuki bir konuyu sistematik olarak, doktrindeki farklı görüşlere ve yargı içtihatlarına da yer vermek suretiyle açıklayabilmek, kendi kişisel görüşlerini gerekçeleriyle ortaya koyabilmek.
TYYÇ Program Çıktıları
12345
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olan öğrencilerimiz öğretim elemanı, ihtisas mahkemelerinde hâkim veya savcı, serbest avukat veya kurum avukatı, mülki idare amiri (kaymakam, vali) ya da noter olarak mesleki hayatlarını sürdürebilmektedir. Ayrıca mezunlarımız çeşitli kurum ve kuruluşlarda uzman, hukuk müşaviri vs. kamu personeli olarak çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
-
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dersler için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak araştırma-inceleme ödevleri de ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; ara sınav notunun %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ının toplamının en az 75 olması gerekir. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu sınavından doktorada 100 tam not üzerinden en az 75 almak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları, Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde belirtildiği gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 3 Profesör, 5 Dr. Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Fakülte kütüphanesi, Kamu Hukuku Yüksek Lisans salonu, Kurul salonu bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ETGÜ Tel: (0446) 225 17 41 (16046) Faks: (0446) 225 17 45 E-mail: maetgu@erzincan.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Şafak Narbay Tel: (0446) 225 17 41 Faks: (0446) 225 17 45 E-mail: narbays@yahoo.de; safaknarbay@hotmail.com

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
3
0
147.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:147

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
133.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:133

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

GÜZ DERS GRUBU (DOKTORA)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


GÜZ DERS GRUBU (DOKTORA-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BAHAR DERS GRUBU (DOKTORA)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00


BAHAR DERS GRUBU (DOKTORA-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=204&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=204&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=204&activeTab=2