Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği Anabilim Dalı - YÜKSEK LİSANS - PROGRAM BİLGİLERİ


Kuruluş
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Atatürk Üniversitesi ile Ortak yürütülen bir program olup, 2013-2014 eğitim yılı itibarı ile öğrenci kabul etmektedir.
Kazanılan Derece
2. Düzey (Yüksek Lisans)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Fen Bilimleri Enstitüsüne yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Adayların bu programa uygunluğu enstitü tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ÖSYM tarafından yapılan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olması gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının % 60’ı ve lisans mezuniyet notunun %40’ından oluşan başarı notu dikkate alınır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Makine Mühendisliği programında lisans yapmış öğrenciler, aranılan şartları sağladıkları takdirde programa kabul edilmektedirler. Diğer lisans programlarından öğrenci kabul edilmesi ise Anabilim Dalının teklifi ve Enstitü Kurulunun kararı ile mümkündür.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesini almak için öğrenciler, zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlamak, tez konularıyla ilgili bir seminer vermek ve danışmanı nezaretinde hazırlamış olduğu derleme veya orijinal bir çalışmayı tez olarak jüri önünde başarıyla sunmak ve savunmak zorundadırlar.
Program Profili
Program, bilimsel araştırma yapabilen, bu amaçla gereken bilgiye erişebilen, bilgiyi değerlendirip yorumlayabilen, ileri düzeyde bilgi ve uygulama becerisine sahip, alanındaki çalışmalara ve teknolojilere katkı yapabilecek, yaşam boyu öğrenim bilincine sahip ve etik değerlere bağlı “Yüksek Lisans” derecesine sahip mühendisler yetiştirir.
Program Çıktıları
1Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi.
2Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi.
3Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi.
4Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlayabilme, çözüm için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi.
5Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
6Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi.
7Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi.
8Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi.
9Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi.
10Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11Elde edilen bilimsel bilginin, teknolojik yenilikler ve ürünlere dönüştürülebilme yeterliliği.
12Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Makine Mühendisliği Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler üretim, enerji, inşaat, otomotiv, uzay ve havacılık, savunma sanayi ve sağlık gibi farklı sektörlerde yetişmiş teknik eleman, yönetici ve proje lideri gibi görevlerde yüksek mühendis veya uzman olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Makine Mühendisliği yüksek lisans programında eğitimini tamamlamış öğrenciler, aynı programda doktora yapabilecekleri gibi, Makine Mühendisliği Programında yüksek lisansını tamamlamış öğrencileri kabul eden doktora programlarında da doktora yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü programında derslere devam zorunludur. Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için; teorik derslerin %70'ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin %80'ine devam etmiş olmaları gerekir. Aksi takdirde öğrenci sınavlara alınmaz ve o dersten veya uygulamadan başarısız sayılır. n sınava girebilmek için öncelikle %70 devam şartı aranır. Sınavlar sözlü, yazılı veya uygulamalı olarak yapılabilir. Dersin niteliğine uygun olmak kaydıyla yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye, seminer ve benzeri çalışmalar kısmen veya tamamen sınav yerine geçebilir. Bir yarıyıl süren dersler için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı, iki yarıyıl devam eden dersler için en az iki ara sınav bir yılsonu sınavı yapılır. Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak araştırma-inceleme ödevleri de ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplamının en az 65 olması gerekir. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu sınavından yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en az 65 almak zorundadır. Yarıyıl sonunda başarısız olan öğrencilere o dersten bir bütünleme hakkı verilir. 100 puan üzerinden alınan başarı notu daha sonra harf notu ve dörtlük sisteme çevrilerek öğrencinin başarı değerlendirmesi yapılır. Sınavlar ve başarı notu şu şekilde değerlendirilir: AA: (90-100), (4,00/4,00); BA: (80-89), (3,50/4,00); BB: (75-79), (3,00/4,00); CB: (70-74), (2,50/4,00); CC: (65-69), (2,00/4,00); F: (64-0); DZ: Devamsız, GR: Girmedi, BL: Başarılı, BS: Başarısız, EK: Eksik, M: Muaf, K: Kaldı.
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı toplam 49 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Programı tamamlama süresi dört yarıyıldır. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci tezini en erken üçüncü yarıyılın bitiminde teslim edebilir. Öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili yönetmelik maddelerine göre oluşturulacak bir jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri tarafından tezi kabul edilen öğrenci, tez yazım kurallarına ve enstitünün belirlediği esaslara uygun olarak hazırladığı yüksek lisans tezini enstitüye teslim eder ve yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, hali hazırda teorik derslerin işlendiği dersliklerinin yanı sıra, Mekanik, Malzeme Bilimi ve Enerji gibi laboratuvar olanaklarına sahiptir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Özgü BAYRAK Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fak. Makine Müh. Bölümü 24100 Erzincan - TÜRKİYE Tel : +90 446 224 00 88 / 43166
bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=309&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=309&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=309&activeTab=2