Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
Makine Mühendisliği Ortak Tezli Yüksek Lisans (Atatürk Üniversitesi)


Kuruluş
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 23.08.2013 tarih ve 45719-6252 sayılı yazısı ile Erzincan Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde Ortak Lisansüstü Program açılması ve yürütülmesine ilişkin hazırlanan protokol kapsamında Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır. 2013-2014 bahar yarıyılından itibaren programa öğrenci alınmaktadır.br/ Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden alınan 19.12.2016 tarih ve 1600305950 sayılı yazı ile Erzincan Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ortak Lisansüstü Program açılması ve yürütülmesine ilişkin hazırlanan protokol iptal edilmiştir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Makine Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Fen Bilimleri Enstitüsüne yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. Adayların bu programa uygunluğu enstitü tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ÖSYM tarafından yapılan ALESten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olması gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının % 60’ı ve lisans mezuniyet notunun %40’ından oluşan başarı notu dikkate alınır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir.br/ Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerine daha önceki yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü süreler de dâhil edilir.br/ Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde; br/ a) İlgili lisansüstü programın başvuru şartlarına sahip olmak, br/ b) Bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmak,br/ c) En az 4,00 üzerinden 2,00 not ortalamasına sahip olmak,br/ Tez döneminde yatay geçiş yapılmaz. br/ YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç yurt dışındaki diğer üniversitelerin lisansüstü programlardan yatay geçiş yapılmazbr/ Yatay geçiş başvuruları anabilim dalı başkanlığı tarafından incelenir ve koşulları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan öğrenci tercih edilir. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup en fazla altı yarıyıldır.br/ Tezli yüksek lisans programı için öğretim planında yer alan kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır.br/ Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya en az 4,00 üzerinden 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.br/ Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını yukarıda belirtilen azami süreler içerisinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.br/
Program Profili
Programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.br/ Program, dersler, seminer dersi, tez çalışması, tez sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden ve/veya uygulamalardan oluşur.br/
Program Çıktıları
1Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi.
2Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi.
3Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi.
4Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlayabilme, çözüm için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi.
5Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
6Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi.
7Elde edilen bilimsel bilginin, teknolojik yenilikler ve ürünlere dönüştürülebilme yeterliliği.
8Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi.
9Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi.
10Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi.
11Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi.
12Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Makine Mühendisliği Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler üretim, enerji, inşaat, otomotiv, uzay ve havacılık, savunma sanayi ve sağlık gibi farklı sektörlerde yetişmiş teknik eleman, yönetici ve proje lideri gibi görevlerde yüksek mühendis veya uzman olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Makine Mühendisliği yüksek lisans programında eğitimini tamamlamış öğrenciler, aynı programda doktora yapabilecekleri gibi, Makine Mühendisliği Programında yüksek lisansını tamamlamış öğrencileri kabul eden doktora programlarında da doktora yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü öğrenciler teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci dersin sınavlarına giremez ve dersten/uygulamadan başarısız sayılır. br/ Sınavlar yazılı veya uygulamalı olarak yapılabilir.br/ Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak yarıyıl içinde yapılan projeler, araştırma-inceleme ödevleri, laboratuvar, atölye, seminer, uygulama, etkinlik ve benzeri çalışmalar kısmen veya tamamen sınav değerlendirilmesine katılabilir.br/ Yarıyıl sonu/bütünleme sınavında katkısı %50’den az olmamak şartıyla en az bir yazılı sınav yapılması zorunludur.br/ Bir dersten başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınav değerlendirme notunun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.br/ Dersin yarıyıl sonu başarı puanı, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu/bütünleme sınavı notunun %60’ı toplanarak hesaplanır.br/ 100’lük sisteme göre hesaplanan yarıyıl sonu başarı puanının dörtlük ve harflik sisteme göre karşılıkları ve başarı değerlendirilmesi;br/ 90-100 AA 4,00 Başarılı.br/ 80-89 BA 3,50 Başarılı.br/ 75-79 BB 3,00 Başarılı.br/ 70-74 CB 2,50 Başarılı.br/ 60-65 CC 2,00 Başarılı.br/ 0-64 F Başarısız.br/ Uzmanlık alan dersi, seminer dersi, tez çalışması ve dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.br/ Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.br/
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalında 2 Profesör Doktor, 1 Doçent Doktor ve 7 Yardımcı Doçent Doktor olmak üzere toplam 10 Öğretim Üyesi bulunmaktadır.br/ Enstitü Bilgisayar Laboratuvarı, Enstitü Seminer Sunum Salonu, Üniversite Ders Çalışma Salonu, Merkezi Kütüphane, Spor Salonu ve Kültür Merkezi vardır. Ayrıca Mekanik, Malzeme Bilimi ve Enerji gibi laboratuvar olanaklarına sahiptir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ahmet TANDIROĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)br/ Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümübr/ Tel 0(446) 224 00 88– 43166/43181br/ E-Posta atandiroglu@erzincan.edu.trbr/ Arş. Gör. Orhan KALKAN (AKTS/DS Koordinatörü)br/ Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümübr/ Tel 0(446) 224 00 88– 43166/43185br/ E-Posta orhan.kalkan@erzincan.edu.tr
bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=309&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=309&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=309&activeTab=2