Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik
Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
PROGRAM BİLGİLERİ


Kuruluş
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 23.08.2013 tarih ve 45719-6252 sayılı yazısı ile Erzincan Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde Ortak Lisansüstü Program açılması ve yürütülmesine ilişkin hazırlanan protokol kapsamında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır. 2013-2014 bahar yarıyılından itibaren programa öğrenci alınmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Anabilim dalı kurulunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen bir bilim/sanat dalında lisans derecesine(Lisans Diplomasına veya Geçici Mezuniyet Belgesine ) veya YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olmak,/br En az 55 olmak koşuluyla Anabilim dalı kurulunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen ALES sayısal puana sahip olmak,/br Diğer başvuru şartları ve değerlendirme Enstitü Kurulu tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre yapılır,/br Adaylar, Yerleştirme puana göre en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Yerleştirme puanının eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir./br Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerine daha önceki yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü süreler de dâhil edilir./br Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde; /br a) İlgili lisansüstü programın başvuru şartlarına sahip olmak, /br b) Bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmak,/br c) En az 4,00 üzerinden 2,00 not ortalamasına sahip olmak,/br Tez döneminde yatay geçiş yapılmaz. /br YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç yurt dışındaki diğer üniversitelerin lisansüstü programlardan yatay geçiş yapılmaz/br Yatay geçiş başvuruları anabilim dalı başkanlığı tarafından incelenir ve koşulları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan öğrenci tercih edilir. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır. /br
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1-Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredi(60AKTS) ders ve bir seminer dersi almak ve bunlardan başarılı (4 üzerinden en 2 puan) olmak, 2- Konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60AKTS) Jüri önünde savunarak başarılı olmak.
Program Profili
Elektrik-Elektronik Cihaz, alet, makinalarının (elektrik makinaları) çalışması, tasarımı, kontrolü, elektromanyetik dalgaların yayılımı, elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı, yazılım ile ilgili süreçleri anlama yeteneği edinme fırsatı sunmak, konusu ile ilgili bilim ve teknoloji alanları ile araştırma ve geliştirme alanlarında çalışabilecek bilgi ve yetenek sahibi, alanında yetkin, aldığı teorik ve uygulamalı kullanarak verilen probleme çözüm üretebilen, bilimsel bilgi üretebilen, özgün tasarımlar ve uygulamalar yapabilen araştırmacı ve ilkeli, bilimsel gelişmelere duyarlı, disiplinler arası çalışmalar yapabilen, ulusal ve uluslar arası yayınları ve gelişmeleri takip edebilen mezunlar yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Mühendislik alanın gerektirdiği Matematik, fen bilgilerine sahip olur.
2Matematik, fen ve mühendislik bilgi ve deneyimlerini uygulama becerisi edinir.
3Bilgiye ulaşma, araştırma yapma, bilimsel makale yazma becerisine sahip olur.
4Çok disiplinli alanlarda takımın bir parçası olarak çalışır, bağımsız olarak çalışabilir, sorumluluğu altındaki ekibine liderlik yapabilir.
5Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olur ve bunu uygular
6Mühendislik ve sosyal alanda etkili bir biçimde yazılı ve sözlü iletişim kurar
7Deney düzenekleri geliştirir, deneyler yapar, deneylerden elde edilen sonuçların analizini ve yorumlamasını yapar
8Profesyonel ve etik sorumluluk taşır.
9Alanında hazırladığı tez, rapor, makaleyi her ortamda sunabilir savunabilir
10Gerekli ihtiyaçları karşılamak için bir sistem ve süreç tasarımı yapar
11Mühendislik problemlerini tanımlar ve bunları çözer
12Mühendislik uygulamaları için en son araç ve teknikleri kullanır
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde Yüksek Mühendis olarak çalışabilmektedir. Uzman oldukları alanlarda kendi işlerini kurabilmekte yurt içi yurt dışına yönelik üretimler yapabilmektedirler. Akademisyenliği seçenler ise üniversitelerde istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı(ALES)’ının ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olduklarını belgelendirmeleri halinde (ÜDS, KPDS, TOFEL ve üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) geçer puana sahip olmaları ve ilgili enstitünün şartlarını yerine getirmeleri halinde doktora programında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü öğrenciler teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci dersin sınavlarına giremez ve dersten/uygulamadan başarısız sayılır./br Sınavlar yazılı veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak yarıyıl içinde yapılan projeler, araştırma-inceleme ödevleri, laboratuvar, atölye, seminer, uygulama, etkinlik ve benzeri çalışmalar kısmen veya tamamen sınav değerlendirilmesine katılabilir./br Yarıyıl sonu/bütünleme sınavında katkısı %50’den az olmamak şartıyla en az bir yazılı sınav yapılması zorunludur./br Bir dersten başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınav değerlendirme notunun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir./br Dersin yarıyıl sonu başarı puanı, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu/bütünleme sınavı notunun %60’ı toplanarak hesaplanır./br 100’lük sisteme göre hesaplanan yarıyıl sonu başarı puanının dörtlük ve harflik sisteme göre karşılıkları ve başarı değerlendirilmesi;/br 90-100→AA→4,00→Başarılı./br 80-89→BA→3,50→Başarılı./br 75-79→BB→3,00→Başarılı./br 70-74→CB→2,50→Başarılı./br 65-60→CC→2,00 →Başarılı./br 0-64→F→Başarısız./br Uzmanlık alan dersi, seminer dersi, tez çalışması ve dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir./br Seminer dersi, tezli yüksek lisans programında seminer sunumuna hazırlık amacıyla güz veya bahar yarıyıllarında haftada en az bir saat olarak danışman tarafından açılan uygulama dersidir. Tezli yüksek lisans öğrencileri bir seminer dersini en geç kayıtlı oldukları programın azami ders süresi bitimine kadar başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin seminer dersinden başarılı sayılabilmeleri için en geç ilgili ders dönemi sonuna kadar seminerini başarı ile sunmaları gerekir./br
Mezuniyet Koşulları
1-Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredi(60AKTS) ders ve bir seminer dersi almak ve bunlardan başarılı (4 üzerinden en 2 puan) olmak, 2- Konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60AKTS) Jüri önünde savunarak başarılı olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalında 1 Doçent Doktor ve 5 Yardımcı Doçent Doktor olmak üzere toplam 6 Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Enstitü Bilgisayar Laboratuvarı, Enstitü Seminer Sunum Salonu, Üniversite Ders Çalışma Salonu, Merkezi Kütüphane, Spor Salonu ve Kültür Merkezi vardır. Ayrıca Bilgisayar Laboratuvarları, Temel Elektrik Elektronik Laboratuvarları, Elektrik Makinaları Laboratuvarları, Güç Elektroniği Laboratuvarları, Haberleşme Laboratuvarları, Baskı devre lehim laboratuvarı, Merkezi araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM (Anabilim Dalı Başkanı ve AKTS Koordinatörü) Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Ofis No Tel 0(446) 224 00 88– 43157 E-Posta mayildirim@erzincan.edu.tr
bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=307&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=307&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=307&activeTab=2