Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya Anabilim Dalı - YÜKSEK LİSANS - PROGRAM VE DERS BİLGİLERİ


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ve 78 ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki 01.03.2006 tarihinde kabul edilen 5467 sayılı Kanununun 1. maddesi ile 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ilave edilen Ek 63. madde ile ”Erzincan’da Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. 2008-2009 güz yarıyılından itibaren ise Kimya Anabilim Dalında tezli lisansüstü programlarına öğrenci almıştır.
Kazanılan Derece
Kimya Anabilim Dalında tezli lisansüstü eğitimini tamamlayanlar "Kimya Bilim Uzmanı" unvanı alır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların bu programa uygunluğu öncelikle enstitü tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten başvurduğu programın türünde en az 55 puana sahip olması gerekir. Değerlendirmeler sonunda adaylar, aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Sıralama sonucuna göre kontenjan sayısı kadar asil aday belirlenir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine, listedeki yedek adaylara puan sıralamasına göre kayıt hakkı tanınır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, yüksek lisans giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Senatonun kararı ile yalnızca ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Derslerin toplamı 60 AKTS, uzmanlık alan dersi ve danışmanlık toplam 16 AKTS olarak değerlendirilecektir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Program Profili
Kimya alanlarında bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip nitelikli kimya bilim uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Program Çıktıları
1Almış olduğu lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili bilim dallarında (Anorganik Kimya, Organik Kimya , Fizikokimya, Analitik Kimya) bilgilerini bilim uzmanı seviyesinde geliştirebilme.
2Alanında edindiği bilim uzmanı düzeyindeki bilgileri kullanabilme.
3Karşılaştığı problemleri kavrama ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
4Edindiği bilim uzmanı seviyesindeki bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
5Çalışmalarını farklı gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme
6İngilizceyi kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
7Bir kimya bilim uzmanı seviyesinde bilgisayar kullanabilme
8Kimya ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözeterek öğretebilme
9Alanı ile ilgili konularda plan yapabilme
10Edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle birleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kimya Bilim Uzmanı ünvanı alan mezunlarımız resmi veya özel sektörlere ait kimya alanıyla ilgili her türlü üretim, sağlık, ilaç ve gıda gibi çeşitli endüstri kuruluşlarında araştırıcı, uygulayıcı ve danışman olarak görev yapabilirler. Kimyacılar aynı zamanda üniversite ve araştırma enstitülerindeki araştırma gruplarına da katılabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, pratik uygulama ve laboratuvar çalışmalarına katılmak zorundadır ve sorumlu kişiler tarafından bu derslere ve uygulamalara katılımları denetlenir. Tüm zorunlu dersler ve seçmeli dersler için laboratuvar uygulamalarına ilişkin sınavlara ek olarak her yarıyılda bir dönem içi yazılı vize sınavı vardır. Öğrenciler aynı zamanda final sınavına da girmek zorundadır. Final sınavları Bölüm tarafından önceden duyurulan uygun yer ve saatlerde yapılmaktadır. Fakülte Kurulu'nun makul gördüğü nedenlerden dolayı giremedikleri sınavlar için öğrenciler mazeret sınavlarına alınırlar. Öğrenci ölçme ve değerlendirme yöntemleri vize sınavları, laboratuvardaki performansı ve raporları ile final sınavı sonuçlarına göre her ders için ayrı önerilen şekildedir. Final sınavı notu 100 üzerinden en az 70 puan olmalıdır. Öğrenci başarı notu dönem içi notunun % 40'ı ile final sınav notunun % 60'ının toplamıdır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Kimya Bölümünde 3 Doçent 5 Yardımcı doçent ve 3 öğretim yardımcı elemanı görev yapmaktadır. Bölümde 2 adet derslik, 2 adet tam donanımlı elektronik sınıf, 2 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet bilişim merkezi, 4 adet kimya laboratuarı, 2 adet fizik laboratuarı, 2 adet biyoloji laboratuarı, 1 adet kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca 6 adet merkezi anfimiz bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde öğrencilerin sosyal ve kültürel aktiviteleri için SKS (Spor, Sağlık, Kültür Daire Başkanlığı) birimi kurulmuştur. Öğrencilerin spor aktiviteleri için 2 adet kapalı spor salonu yanında açık alanda da spor aktivitelerini sürdürebilmeleri için sahalar mevcuttur.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ekrem KÖKSAL Tel : +90 446 224 30 97-40012 e-mail: ekoksal@erzincan.edu.tr, Program Koordinatörü Dr. Hatice TOHMA Tel : +90 446 224 30 97-40017 e-mail : htohma@erzincan.edu.tr Adres/İletişim : Erzincan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 24100, ERZİNCAN/TÜRKİYE Tel/Fax: +90 446 224 30 97/224 30 16

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

KİMYA GÜZ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00


KİMYA BAHAR DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=188&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=188&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=188&activeTab=2