Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Fen Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim Anabilim Dalı - YÜKSEK LİSANS - PROGRAM BİLGİLERİ


Kuruluş
İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, 1997 tarihinde kurulmuştur. İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı lisans seviyesinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan paket programı uygulamaktadır. Anabilim Dalımız 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra Yüksek Lisans eğitimi de vermektedir. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında ve akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçe`dir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Mezunu/Bilim Uzmanı
Kabul ve Kayıt Koşulları
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İlköğretim Matematik eğitimi alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak.
Program Profili
İlköğretim ABD Matematik eğitimi, yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program Çıktıları
1alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine sahip olur ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanır.
2 öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili ileri düzeyde pedagojik bilgiye sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır.
4mesleğini icra edeceği öğrenci grubunun gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ile ilgili kavramların öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
6disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur.
7branşı ile ilgili alan eğitimine yönelik ulusal ve uluslarası düzeydeki gelişim ve değişimleri takip eder, öğrenir ve kullanır.
8alanları ile ilgili konularda öğrencilere yönelik orijinal laboratuar deneyleri, etkinlikleri ve öğretim materyalleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek becerilere sahip olur.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan öğrencilerimiz farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Notlar; 90-100 (AA), 85-89 (BA), 80-84 (BB), 75-79 (CB), 70-74 (CC), 60-69 (DC), 50-59 (DD), 40-49 (FD) and 0-39 (FF). AA en yüksek not alıp, kredisi 4.00'dır. Diğerlerinin kredileri şu şekildedir; BA (3.5), BB (3.0), CB (2.5), CC (2.0), DC (1.5), DD (1.0), FD (0.5) and FF (0.0). Yüksek lisans programında CC ve yukarısı geçer, diğer notlar kalır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
İlköğetim Anabilim Dalı 8 öğretim üyesi ile lisansüstü eğitim vermektedir. Anabilim Dalı, fakültenin internet ve kütüphane olanaklarından yararlanmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzincan Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği ABD Yüksek Lisans Programı Yalnızbağ Yerleşkesi-Erzincan ABD BOLOGNA Koordinatörü Arş. Gör. Bülent KAYGIN
bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=187&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=187&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=187&activeTab=2