Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Fen Bilimleri Enstitüsü - Fizik Anabilim Dalı - YÜKSEK LİSANS - PROGRAM VE DERS BİLGİLERİ


Kuruluş
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı ile Fizik Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak açılmıştır. Her yıl güz ve bahar yarıyıl başlangıçlarında ana bilimdalı tarafından bildirilen kontenjanlara Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kabul ve kayıt koşullarına uygun olarak yüksek lisans öğrencisi alınmaktadır.
Kazanılan Derece
Program başarıyla tamamlandığında öğrenciler fiziğin hehangi bir bilim dalında Yüksek Lisans Derecesi alır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayın yüksek lisans programına başvurabilmesi için; belirlenen alanlarda lisans diplomasına ve en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir. Adaylar; ALES puanının %60`ı ile lisans AGNO’sunun % 40`ının toplamı en az 55 olmak şartı ile ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Erzincan Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulabilecektir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21-24 kredi (60 AKTS) almak koşuluyla en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Fizik dalında Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir.
Program Profili
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim dalının amacı: gelişen bilim ve teknoloji dünyasına uygun olarak özgün bilgi üretebilen, uygulayabilen, yaygınlaştırabilen bireyler yetiştirmektir. Almış olduğu dersler ve uzmalık alan dersi ile en eaz bir konuda ileri düzeyde araştırma yapabilen,sunabilen ve ürettiğibilgileri yayınlayabilecek düzeyde yetkinlik kazanan bireyler yetiştirir.
Program Çıktıları
1Fizik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
2Fizik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir
3Fizik alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar
4Fizik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öz gelişimini sağlar
5Fizik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
6Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer
7Araştırma laboratuvarlarında çalışırken Laboratuvar Güvenliğine dikkat eder.
8Uzmanlık alanının yanında Fiziğin diğer alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olur.
9Yapacağı uygulamalarda teknolojik aygıtları kullanabilir ve bu aygıtlarıı bilgisayar ile kontrolünü sağlayacak programları tanıyabilir
10Fizik alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
11Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir
12Fizik alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
13Fizik alanının gelişmesinde yer alan önemli olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir
14Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir
15Çalışmalarını etik standartları çerçevesinde yürütebilir
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Fizik mezunları çeşitli üretim sahalarının araştırma ve geliştirme alanlarında, kalite kontrol laboratuarlarında Yüksek Fizikçi olarak istihdam edilmektedirler. Nükleer tıp ve sağlık fiziği alanlarında uzmanlaşan mezunlar radyo terapi merkezlerinde istihdam edilebilmektedirler. Yüksek lisans fizik mezunları Atom Enerjisi Kurumunda, Radyasyon Güvenliği Alanlarında da çalışma olanakları bulmaktadırlar. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Telekom, Bilgi Teknolojileri alanında, Tedaş, Nükleer Araştırma Merkezi gibi bir çok kamu ve özel sektörde kendilerine iş olanağı bulabilmektedirler. Bu program mezunları, Eğitim Sertifikası aldıktan sonra KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından Fizik öğretmeni olarak atanmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (YDS,IELTS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her bir ders, ödevlerden veya kısa süreli sınavlardan oluşabilen ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavlarıyla değerlendirilir. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 30’u ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının % 70’inin toplamı alınarak hesaplanır ve bu not 100 puan üzerinden en az 75 puan olmalıdır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları toplam 24 krediden az olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisizdir. Seminer çalışması tamamlandıktan ve danışmanın onayından sonra öğrenci tarafından sunumu yapılır, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, elde ettiği sonuçları kurul tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunup başarılı olmak zorundadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde 1 Prof. Dr.,1 Doç. Dr., 7 Yrd. Doç. Dr., 1 Pos Doc. Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Fizik Bölümünde Atom ve Molekül Fiziği, Katı Hal Fiziği ve Yüksek Enerji Fiziği Alanlarında Araştırma yapılmaktadır. Fiziki Mekân Durumu: Dersler Fen Edebiyat Fakültesi dersliklerinde yapılmaktadır. Öğrenciler kampus alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanmaktadırlar.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm/Program Başkanı: Prof. Dr. Ali Ercan EKİNCİ, AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Tuba KILINÇ, Adres ve İletişim: Erzincan Üniversitesi, Yalnızbağ Yerleşkesi, Fen Edeb. Fakültesi, Fizik Bölümü, Erzincan.

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

FİZİK GÜZ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


FİZİK BAHAR DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=185&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=185&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=185&activeTab=2