Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezsiz Yüksek Lisans)


Kuruluş
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2016 yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların bu programa uygunluğu enstitü tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALESten başvurduğu programın türünde en az 55 puana sahip olması gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, ALES puanının % 50 den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, yüksek lisans giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Senatonun kararı ile yalnızca ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Enstitüye bağlı ana bilim-ana sanat/bilim-sanat dallarından o yılda birincilikle mezun olan lisans öğrencileri, mezun oldukları bilim/sanat dallarında yüksek lisans yapmak istediklerinde ilgili ALES puanının en az 55 olması koşulu ile ilgili programa yerleştirilebilirler. Aynı dönemde bir ana bilim-ana sanat/bilim-sanat dalına, dereceye girmiş birden fazla öğrenci kayıt olamaz. Birincilerin tespitinde, normal ve ikinci öğretim birlikte değerlendirilir ve lisans derslerinin ağırlıklı ortalaması yüksek olan aday programa yerleştirilir. Bununla ilgili düzenlemeler enstitü kurulu tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Lisans ders aşamasında yapılan yatay geçiş talepleri ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde kabul edilmekte, Enstitü yönetim kurulu kararına istinaden öğrencinin başka bir enstitüden almış olduğu derslerin bir kısmına muafiyet tanınabilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz yüksek lisans programı toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile 1 yarıyıl süreli dönem projesi ve yeterlik sınavından oluşur.
Program Profili
Programın amacı, lisans mezunlarına siyaset bilimi ve kamu yönetimi anabilim dalının, siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri gibi alt dallarında uzmanlaşma olanağı sağlamak; ve bu alanlardaki temel teorik tartışmaları kavrayacak ve yorumlayabilecek, güncel gelişmeleri takip edebilecek, analitik düşünme ve bilimsel araştırma yapma yetisine sahip akademisyenler ve meslek uzmanları yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
8Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
9En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
10Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
11Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
12Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
13Yeni Program Çıktısı
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler alanlarında bilim uzmanı ünvanıyla akademisyen olabilmekte veya kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilme imkanına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilme imkanına sahiptirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dersler için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili araştırma-inceleme ödevleri de ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; ara sınav notunun %40ı ve yarıyıl sonu sınav notunun %60ının toplamının en az 65 olması gerekir. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu sınavından yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en az 65 almak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları, Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde belirtildiği gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Çeşitli konularda düzenlenen, konferans ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölümümüzde , 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent öğretim üyesi görev yapmaktadır. Programın başkanı Doç.Dr. Haydar EFEdir. iletişim: efehaydar@gmail.com Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yalnızbağ Kampüsü / Erzincan

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

GÜZ DERS GRUBU-TSY
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


BAHAR DERS GRUBU TSY
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=353&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=353&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=353&activeTab=2