Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Tıbbi Farmakoloji (Tezli Yüksek Lisans)


Kuruluş
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 2015-2016 ilkbahar döneminden itibaren yükseklisans programına öğrenci kabul etmektedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tıbbi Farmakoloji Yüksek Lisans Programına öğrencisi kabulü, Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Programa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesinin Biyoloji veya Moleküler Biyoloji Bölümü mezunu olan öğrenciler başvurabilirler. Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgi ve görgüsünü artırmak ve gelişmeleri takip etmek isteyenler, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetim kurulunun onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Seminer ve Uzmanlık Alan Dersi dışında en az 21 kredi saatlik ders alarak başarmak, zorunlu derslerden başarılı olmak ve Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak bir Yüksek Lisans Tezi hazırlayıp jüri kararı ile başarılı olmak gerekir.
Program Profili
1.YARIYIL (GÜZ YARIYILI) Dersin Kodu ve Adı Seçmeli/Zorunlu Ders saati, T+U, Kredisi, ECTS, FAR-Z501 Genel Farmakoloji Zorunlu 2 + 0 2 4 FAR-Z503 Nörotransmitterler ile hücreler arası iletişimin temel farmakolojisi Zorunlu 1 + 0 1 2 FAR-Z505 Otakoidler ile hücreler arası iletişimin temel farmakolojisi Zorunlu 1 + 0 1 2 FAR-Z507 Hormonlar ile hücreler arası iletişimin temel farmakolojisi Zorunlu 1 + 0 1 2 FAR-Z509 Temel deneysel farmakoloji-1 Zorunlu 1+ 2 2 4 FAR-Z511 Literatür araştırma ve değerlendirmede temel teknikler-1 Zorunlu 1 + 0 1 2 FAR-S502 Otonom sinir sistemi temel farmakolojisi Seçmeli 1 + 0 1 2 FAR-S504 Santral sinir sistemi temel farmakolojisi Seçmeli 1 + 0 1 2 FAR-S506 Kardiyovasküler sistem temel farmakolojisi Seçmeli 1 + 0 1 2 FAR-S508 Endokrin sistem temel farmakolojisi Seçmeli 1 + 0 1 2 FAR-S510 Solunum sistemi temel farmakolojisi Seçmeli 1 + 0 1 2 FAR-S512 Gastrointestinal sistem temel farmakolojisi Seçmeli 1 + 0 1 2 2.YARIYIL (BAHAR YARIYILI) FAR-Z513 Temel deneysel farmakoloji-2 Zorunlu 1 + 2 2 4 FAR-Z515 Literatür araştırma ve değerlendirmede temel teknikler-2 Zorunlu 1 + 0 1 2 FAR-Z517 Bilimsel sunu ve yazımda temel teknikler Zorunlu 1 + 0 1 2 FAR-Z519 Temel biyoistatistik Zorunlu 2 + 0 2 4 FAR-Z521 Temel etik Zorunlu 1 + 0 1 2 FAR-Z523 Seminer Zorunlu 0 + 2 0 2 FAR-S514 Serbest Radikaller ve antioksidanlar Seçmeli 1 + 0 1 2 FAR-S516 Kemoterapötikler Seçmeli 1 + 0 1 2 FAR-S518 Ağrı mekanizmaları ve analjeziklerin temel farmakolojisi Seçmeli 1 + 0 1 2 FAR-S520 Psikofarmakoloji Seçmeli 1 + 0 1 2 FAR-S522 Toksikolojinin Temel Kavramları Seçmeli 1 + 0 1 2 FAR-S524 Farmakovijilans Seçmeli 1 + 0 1 2 FAR-S526 Klinik Farmakoloji Seçmeli 1 + 0 1 2 3.YARIYIL (GÜZ YARIYILI) FAR-Z525 Uzmanlık Alan Dersi -I Zorunlu 8 + 0 0 10 FAR-Z527 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0+0 0 18 FAR-Z529 Danışmanlık Zorunlu 0+1 0 2 4.YARIYIL (BAHAR YARIYILI) FAR-Z531 Uzmanlık Alan Dersi-II Zorunlu 8 + 0 0 10 FAR-Z533 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0+0 0 18 FAR-Z535 Danışmanlık Zorunlu 0+1 0 2
Program Çıktıları
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek Lisans dereceli mezunlar üniversitelerde öğretim görevlisi kadrosu ile görev alabilirler. İlaç firmaları ile çalışabilirler. Sağlık bakanlığının tıbbi ilaç ve cihaz kurumuna başvurabilirler. Doktora programlarına devam ederek akademik kadrolara geçebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE UYGUN KOŞULLARIN SAĞLANMASI DURUMUNDA ÖĞRENCİLER ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ YAPABİLİRLER.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılacak en az bir ara sınav/çalışma ve yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacak bir yarıyıl sonu/bütünleme sınavı ile ölçülür. Sınavlar yazılı veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak yarıyıl içinde yapılan projeler, araştırma-inceleme ödevleri, laboratuvar, atölye, seminer, uygulama, etkinlik ve benzeri çalışmalar kısmen veya tamamen sınav değerlendirilmesine katılabilir. Yarıyıl sonu/bütünleme sınavında katkısı %50’den az olmamak şartıyla en az bir yazılı sınav yapılması zorunludur. Lisansüstü derslerin başarı değerlendirilmesi, öğrencilerin ara sınav ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavı notları ve/veya öğretim üyesinin ders öğrenim çıktılarında belirlediği kriterlere göre yapılır ve her yarıyıl başında ders öğrenim çıktılarında ilan edilir. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Dersin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.) Bir dersten başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınav değerlendirme notunun yüksek lisansta en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Dersin yarıyıl sonu başarı puanı, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu/bütünleme sınavı notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Tez savunma sınavı: Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, jüri üyelerinin bireysel raporları ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme veya ret kararı veren jüri üyesi/üyeleri gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Mezuniyet Koşulları
Seminer ve Uzmanlık Alan Dersi dışında en az 21 kredi saatlik ders alarak başarmak, zorunlu derslerden başarılı olmak ve Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak bir Yüksek Lisans Tezi hazırlayıp jüri kararı ile başarılı olmak gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
1. Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Araştırma Laboratuvarı: Laboratuvar 130 m2 dir. Bu laboratuvarımızda başlıca iskemi- reperfüzyon modelleri, ağrı-inflamasyon modellleri, ülser modelleri, kanser modelleri ve diyabet modelleri başta olmak üzere çeşitli hastalık modelleri çalışılmaktadır. Ayrıca bazı toksisite çalışmaları yapılmaktadır. Bu laboratuvarda temel laboratuvar gereçlerinin yanı sıra analjezimetre, Plethysmometre, kuyruk kan basınç sistemi, santrifüj, etüv, Hayvan Thermocouple Termometresi, hassas teraziler, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı ve deiyonize su cihazı bulunmaktadır. Anabilim dalımızdaki araştırmacıların kullanımına açık olan üniversitemizin merkez laboratuvarında hücre kültürü, HPLC, ELISA ve PCR çalışmaları yapılabilmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Halis SÜLEYMAN Tıbbi Farmakoloji A.D. Dahili Bilimler Bölümü, Erzincan Ünv. Tıp Fak. Merkez/ERZİNCAN

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

Tıbbi Farmakoloji Yüksek Lisans
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00


Tıbbi Farmakoloji Yüksek Lisans
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00


Tıbbi Farmakoloji Yüksek Lisans
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbi Farmakoloji Yüksek Lisans
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=345&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=345&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=345&activeTab=2