Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Ortak(Atatürk Üniversitesi) Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş
2015 Bahar Eğitim-Öğretim yılı
Kazanılan Derece
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR alanında Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ALES; Mezuniyet notu
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.- Beden eğitimi ve spor alanındaki kavramlarını açıklayabilme ve alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmeBilimsel problemleri kurgulayabilme çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilme- Beden Eğitimi ve spor alanındaki uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme- Beden eğitimi ve spor alanında gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmeBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği- Beden eğitimi ve spor alanında temel problemlerin çözümünde öncülük yapabilmeÖğrenme Yetkinliği- Beden eğitimi ve spor alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmeİletişim ve Sosyal Yetkinlik- Yürüttüğü araştırmalar kapsamında topladığı nitel veya nicel verileri uygun tekniklerle analiz ederek özgün sonuçlara ulaşma- Beden eğitimi ve spor ile ilgili literatürü, güncel tartışma, proje ve gelişmeleri takip etme- Beden eğitimi ve spor alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi edinmek ve fikirlerini tartışmak için gerekli teknolojileri ileri düzeyde kullanmaAlana Özgü Yetkinlik- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek- Yüksek lisans programına bağlı olarak özümsedikleri bilgi ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
Program Profili
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar:Ülke sporunun gelişimine katkıda bulunabilecek, bilgi ve beceriye sahip, spor ve bilimin etik değerlerine saygılı bilim uzmanları yetiştirmek. Egzersiz ve spor alanında bireylerin performans gelişimine veya yaşam kalitesine katkı sağlayabilecek bireyleri yetiştirmek ve spor psikolojisi, sosyolojisi, motor öğrenme vb. literatüre ulusal ve uluslar arası seviyede katkı yapabilecek bilim insanları yetiştirmektir.Antrenman ve Hareket Bilimleri:Hareket ve Antrenman Bilimleri yüksek lisans programında, spor bilimcisi, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve farklı disiplinlerde yer alan uzmanların (fizyoterapist, diyetisyen, mühendis gibi) multidisipliner bir yapı içinde eğitim alabilmeleri için geliştirilmiş bir müfredat yürütülmektedir.Spor Yönetim Bilimleri:Spor Yönetim Bilimleri yüksek lisans programında, spor bilimcisi, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve farklı disiplinlerde yer alan uzmanların (işletme, iktisat, hukuk gibi) multidisipliner bir yapı içinde eğitim alabilmeleri için geliştirilmiş bir müfredat yürütülmektedir.Spor ve Sağlık Bilimleri:Spor ve Sağlık Bilimleri yüksek lisans programında, spor bilimcisi, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve farklı disiplinlerde yer alan uzmanların (fizyoterapist, diyetisyen, mühendis gibi) multi disipliner bir yapı içinde eğitim alabilmeleri için geliştirilmiş bir müfredat yürütülmektedir.
Program Çıktıları
1Lisansüstü eğitimi süresince elde ettiği bilgilerini uzmanlık alanına yönelik yaşamdaki yeni durumlara uyarlar.Mesleki gelişimine uygun bilimsel araştırma yapabilecek temel bilgiye sahip olur.
2Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; sporda uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
3Beden eğitimi ve spor öğretimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri ve etik unsurları kavrayabilme ve kullanılacak istatistiksel yöntemleri açıklayabilme
4Beden eğitimi ve spor öğretmenliği alanında mevcut problemleri tanımlayabilme ve bu problemlere çözüm önerileri geliştirebilme
5Spor kuruluşları ve diğer sosyal gruplarla ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek,
6Spor bilimleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek,
TYYÇ Program Çıktıları
123456
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sporda Psiko-Sosyal AlanlarBu programdan mezun olanlar; beden eğitimi ve spor bölümü veya yüksekokullarında, spor teknolojisi alanında eğitim veren üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev alabilirler. Ayrıca, bireysel ve takım sporlarında kulüplerde çalışabilir, okul öncesi ve öğrenim düzeyindeki çocukların gelişimleri sırasında okul-kulüp ve kulüp spor ilişkilerinde uzman olarak yardımcı olabilirler.Antrenman ve Hareket BilimleriBu programdan mezun olanlar; beden eğitimi ve spor bölümü veya yüksekokullarında, spor teknolojisi alanında eğitim veren üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev alabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda, sporcu araştırma merkezlerinde, spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, belediyelerde, spor ve rekreasyon birimlerinde, kulüp statüsü dışında kalan cimnastik, aerobik, step, doğa sporları, savunma sporları vs gibi hizmet sunan salonlarda, danışman ve spor uzmanı olarak görev alabilirler. Yükseköğrenime bağlı Üniversitelerde Akademik kariyere başlama imkanı sağlanmış olur.Spor Yönetim BilimleriBu programdan mezun olanlar, beden eğitimi ve spor bölümü veya spor teknolojisi / yüksekokullarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler. Spor ve Sağlık BilimleriBölümümüz mezunları giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde öncelikli olarak beden eğitimi ve spor bölümü veya yüksekokullarında, spor teknolojisi alanında eğitim veren üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının doktora programlarına başvurmaya hak kazanırlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar. Ham başarı puanı 25.00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak, o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25.00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu ise; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak Rektörlükçe hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri olarak belirlenir. Bu değerlendirmeden sonra da, 25.00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
Mezuniyet Koşulları
(1) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarında, tez çalışmasını tamamlayan öğrenci,jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezin bir nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazımkurallarına uygunluğunu belirten yazılı görüşünü ve şekilsel yönden incelenmesi için tezin enstitü tarafından istenilenbasılı/dijital kopyasını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder.(2) Mezuniyete hak kazanmış öğrencinin diploma veya geçici mezuniyet belgesi alabilmesi için aşağıda belirlenenbelgeleri tez savunma sınavı/proje sunumu tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde enstitüye eksiksiz teslim etmesigerekir:a) Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, tezin ciltlenmiş ve sınav jüri komisyonu tarafından imzalı en az üçkopyasıİlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora tez savunma sınavı jüriraporları ve tutanakları,ç) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının enstitü tarafından belirlenen formatta elektronik birkopyası,d) YÖK tarafından istenen diğer belgeler.(3) Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerinegetirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azamisüresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.(4) Kayıtlı olduğu programın bütün gereklerini başarıyla tamamlamış ve Senato tarafından belirlenen mezuniyetiçin gerekli diğer koşulları da sağlayan öğrenci, kayıtlı olduğu programın diplomasını almaya hak kazanır
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres : Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Kat:3 Başbağlar Mah. 24030 Merkez/ERZİNCANTelefon : 0 446 224 29 10 DirektFaks : 0 446 226 18 19Email : Saglikbe@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
1
1.00
Seçmeli
5
0
5.00
Seçmeli
5
0
5.00
Seçmeli
5
0
5.00
Seçmeli
0
2
4.00
Seçmeli
0
0
24.00
Seçmeli
0
0
24.00
Seçmeli
5
0
5.00
Seçmeli
5
0
5.00
Seçmeli
5
0
5.00
Seçmeli
0
1
1.00
Seçmeli
0
1
1.00
Seçmeli
0
0
24.00
Seçmeli
0
0
24.00
Seçmeli
0
0
24.00
Seçmeli
0
1
1.00
Seçmeli
0
1
1.00
Seçmeli
0
1
1.00


Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
0
1
1.00
Seçmeli
0
1
1.00
Seçmeli
5
0
5.00
Seçmeli
5
0
5.00
Seçmeli
0
2
4.00
Seçmeli
5
0
5.00
Seçmeli
5
0
5.00
Seçmeli
5
0
5.00
Seçmeli
5
0
5.00
Seçmeli
5
0
5.00
Seçmeli
0
0
24.00
Seçmeli
0
0
24.00
Seçmeli
0
0
24.00
Seçmeli
0
0
24.00
Seçmeli
0
0
24.00
Seçmeli
0
1
1.00
Seçmeli
0
1
1.00
Seçmeli
0
1
1.00
Seçmeli
0
1
1.00
Seçmeli
0
1
1.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=328&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=328&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=328&activeTab=2