Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Hemşirelik Anabilim Dalı
Hemşirelik Hemşirelik (Tezli Yüksek Lisans)


Kuruluş
Hemşirelik anabilim dalında yüksek lisans programı ilk olarak 2009-2010 eğitim-öğretim yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
İlan edilen kontenjanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar; ilanda belirtilen başvuru süresi içerisinde, enstitünün belirleyeceği diğer belgelerle birlikte lisansüstü eğitim yapmak istedikleri bilim dalını da belirten bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların işlemleri Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür. (2) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; a) Lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’den en az 55.00 eşit ağırlıklı puan almaları gerekir. b) Adayın başvurduğu programa yerleşebilmesi için; ALES puanının (eşit ağırlık) %60’ı yüzlük sisteme göre hesaplanan lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamının 55.00’den az olmaması gerekir. c) Yüksek lisans giriş puanı 55.00 ve daha fazla olan adaylar, anabilim dallarınca ilan edilen kontenjan sayısı kadar puan sıralamasına göre sıralanarak programlara kabul edilir. Her anabilim dalı için puan sıralamasına göre yedek aday belirlenir. (3) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; a) Temel tıp bilimleri dışındaki bir doktora programına başvurabilmek için bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık, Fen-Edebiyat fakülteleri (fen kesimi) mezunlarının lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den en az 55, lisans diploması ile başvuranlar için en az 85 sayısal puan almış olmaları gerekir. b) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için; Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına sahip olmaları ve temel tıp puanından en az 50 puan veya ALES sayısal kısmından en az 55 puan almış olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları ve ALES’den en az 55 sayısal, lisans diploması ile başvuranların ise en az 85 sayısal puan almış olmaları gerekir. Temel tıp puanı; Tıpta Uzmanlık Sınavının (TUS) temel tıp bilimleri testi I inci bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, temel tıp bilimleri testi II nci bölümünden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. c) Ayrıca tüm doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55.00 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınmış olması gerekir. ç) Adayın başvurduğu programa yerleşebilmesi için; Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunlarının mezuniyet not ortalamasının % 40’ı ve ALES sayısal puanının % 60’ının toplamı başarı notu olarak kabul edilir. Başarı notunun en az 65 puan olması gerekir. Lisans diploması ile başvuranların ise, ALES’den alması gereken en az 85 sayısal puanının % 60’ı ile yüzlük sisteme göre hesaplanan lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamının en az 90 puan olması gerekir. Diğer fakülte veya yüksekokul mezunlarından yüksek lisans derecesine sahip olanların ise; lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ile ALES sınavından aldığı notun %60’ı başarı notu olarak belirlenir. Başarı notunun en az 65 olması gerekir. Bu sonuçlara göre adaylar anabilim dallarınca ilan edilen kontenjan sayısı kadar puan sıralamasına göre sıralanarak programlara kabul edilir. Her anabilim dalı için puan sıralamasına göre yedek aday belirlenir. (4) Değerlendirilen sonuçlar en geç üç gün içinde Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir. Kesin kayıtlar Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır. Belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine listedeki yedek adaylara puan sıralamasına göre kayıt hakkı tanınır. Puanların eşitliği halinde ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisansüstü öğrenciler, daha önce yurtiçi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve başarılı oldukları lisansüstü derslerin aktarılması için başvurularını, her yarıyılın en geç ilk iki haftası içinde anabilim dalı başkanlığına yapar. Anabilim dalı başkanlığı tekliflerini; anabilim dalı kurul kararı ile birlikte Enstitüye yapar. Belgeler, Enstitü Yönetim Kurulunca incelenerek kabul veya red edilerek sonuçlandırılır. Aktarılacak derslerin, programın gerektirdiği toplam kredinin yarısını geçmemesi gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Her yarıyılda okutulacak derslerin adları ve sorumluları, anabilim dalı kurul kararı ile birlikte anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Okutulacak dersler ve sorumluları Enstitü Kurulunda görüşüldükten sonra Senatonun onayına sunulur ve Senatoca karara bağlanır. Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saati sayısının yarısının toplamı kadardır. Lisansüstü dersler; ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersler arasından da seçilebilir. Ancak, diğer yükseköğretim kurumlarında alınan ders kredilerinden, zorunlu toplam kredinin 1/3’ü kadar kısmı dikkate alınır. Yüksek lisans öğrencileri, kredileri toplamı altıdan fazla olmaması ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri arasından en fazla iki ders seçebilir. Öğrenciler öğrenimleri süresince danışmanları tarafından açılacak olan uzmanlık alan dersini alır. Uzmanlık alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Bu dersten üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Seminer dersi ve uzmanlık alan dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci bir yarıyılda aldığı derslerin sınavına ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Belirtilen gün ve saatte sınava katılmayan öğrenci katılmadığı derslerden başarısız sayılır. Bir yarıyıl süren dersler için en az bir vize ve bir yarıyıl sonu, iki yarıyıl devam eden dersler için en az iki vize bir yıl sonu sınavı yapılır. Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak araştırma-inceleme ödevleri de ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; ara sınav not ortalamasının %30’u ile yarıyıl sonu sınav notunun %70’inin toplamının yüksek lisansta en az 65, doktorada en az 75 olması gerekir. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu sınavından yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en az 65, doktorada en az 75 almak zorundadır. Yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciye bütünleme hakkı verilir. Öğrenci başarısız olduğu dersleri, takip eden eğitim-öğretim yılında en çok iki yarıyıllık ek sürede başarmak zorundadır. Bir ders en fazla bir kere tekrarlanabilir. Tekrarlanan derslerden başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Zorunlu hallerde anabilim dalı başkanı ve danışmanın ortak teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenci, aynı program içinde başarısız olduğu bir tek dersin yerine, aynı krediye sahip bir başka ders alabilir. Yeni dersin bir defada başarılması zorunludur. Yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Program Profili
Yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Yüksek lisans programı 4 yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Birinci ve ikinci yarıyılda öğrenci teorik dersler alır. Öğrenci üçüncü ve dördüncü yarıyılda tez çalışmasını tamamlar. Gerek duyulduğunda öğrencinin öğrenim süresi iki yarıyıl uzatılabilir.
Program Çıktıları
1Sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun sağlık taramasını yapar ve sorunları çözümlemede edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanır.
2Alanı ile ilgili uygulamalarda ulusal, uluslararası yasal ve kültürel unsurları dikkate alır ve etkili iletişim tekniklerini kullanarak holistik bakım uygular.
3Kendi alanından ve farklı disiplinlerden edindiği temel bilgileri uygulama alanlarında kullanır ve verdiği hizmeti değerlendirir.
4Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle iletişim sağlar ve işbirliği kurar.
5Alanında kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları geliştirerek, karmaşık ve özel durumlara uygular.
6Hemşireliğe yönelik uygulamalarda karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmede sorumluluk alır.
7Alanında bilimsel araştırma yapabilmek için yeterli düzeyde araştırma metodoloji bilgisine sahip olur ve istatistik yöntemleri kullanma yeteneği kazanır.
8Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme ve yeterli düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahip olur.
9Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. (En az bir dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar)
10Sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun sağlığının korunmasını ve yükseltilmesinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek eğitim ve danışmanlık hizmeti verir.
11Alanındaki güncel gelişmelere, sözlü, yazılı ve görsel olarak sistemli biçimde analiz eder.
12Uzmanlık alanı ile ilgili kavramları profesyonel hemşirelik kavramları ile bağdaştırarak tartışır.
13Etik ilkeler çerçevesinde bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişir, bilgiyi değerlendirir ve yorumlama yeteneği kazanır.
14Alanı ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını belirleyen mevzuata uygun davranır ve düzenlemelerin içinde yer almaya çalışır.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Hemşirelik Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlayan mezunlar hastanelerde hemşire ,klinik sorumlusu, eğitim hemşiresi veya yönetici hemşireolarak, ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Fakültelerinde ve Sağlık Yüksek okullarında Araştırma Görevlisi veya Öğretim Görevlisi Sağlık Meslek Liselerinde meslek dersleri öğretmeniolarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenci, bir yarıyıl süren dersler için en az bir arasınav ve bir yarıyıl sonu, iki yarıyıl devam eden dersler için en az iki arasınav bir yıl sonu sınavı ve gerekirse bir bütünleme sınavına girer. Başarı notu 65tir. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu sınavından 100 tam not üzerinden en az 65, almak zorundadır. Öğrenci, Seminer dersinde bir seminer hazırlayarak sunar. Öğrenci tezini jüri üyeleri önünde savunur.
Mezuniyet Koşulları
Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, ciltlenmiş ve enstitü tarafından istenilen sayıda çoğaltılmış tezini, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve verilen unvan yazılır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün bir bilgisayar laboratuvarı, iki beceri laboratuvarı bulunmaktadır. Üniversitemizin 235 yataklı eğitim-araştırma hastanesi bulunmaktadır. Anabilim dalımızda 1 profesör, 2 doçent ve 6 Dr. Öğretim Üyesi görev yapmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Eğitim Fakültesi Ek Bina Kat : 3 - Pk : 24100 Merkez/ERZİNCAN Telefon : 0 446 224 29 10 Faks : 0 446 224 29 01

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

Güz Yarıyılı Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
5
0
6.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
5
0
6.00
Seçmeli
2
8
10.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
8
10.00
Seçmeli
2
4
5.00
Seçmeli
2
8
10.00
Seçmeli
2
4
5.00
Seçmeli
2
8
10.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
8
10.00
Seçmeli
2
4
5.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
8
10.00
Seçmeli
2
8
10.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
0
2
2.00
Seçmeli
5
0
6.00
Seçmeli
5
0
6.00
Seçmeli
0
1
2.00
Seçmeli
0
0
0.00


Bahar Yarıyılı Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
5
0
6.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
6.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
3
2
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
4
0.00
Seçmeli
0
4
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
4
0.00
Seçmeli
0
4
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
4
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
4
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
5
0
6.00
Seçmeli
0
0
6.00
Seçmeli
0
0
6.00
Seçmeli
5
0
6.00
Seçmeli
0
0
6.00
Seçmeli
2
8
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
8
0.00
Seçmeli
2
4
0.00
Seçmeli
2
8
0.00
Seçmeli
2
4
0.00
Seçmeli
2
8
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
8
0.00
Seçmeli
2
4
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
5
0
6.00
Seçmeli
5
0
6.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
5
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=198&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=198&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=198&activeTab=2