Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı
Tarih Tarih (Tezli Yüksek Lisans)


Kuruluş
Program 2008 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Tarih Uzmanı
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Sosyal Bilimler Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır (http://sosyalbilimler.erzincan.edu.tr). Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları (örneğin Erasmus) kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Enstitü Anabilim Dalında İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 49dur.
Program Profili
Geçmişten günümüze insanların bir araya gelerek oluşturmuş oldukları toplumların hem kendi içlerinde hem de diğer toplumlarla var olan siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik durumlarını, ayrıca bu alanlardaki değişim, gelişim ve birbirlerine olan etkilerini çeşitli yönlerden tarih metoduna uygun bir biçimde objektif olarak değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu şekilde tarihi sürece bilimsel olarak bakmalarını sağlayıp, geleceğe dair mantıklı ve kendi içerisinde tutarlı öngörülerde bulundurarak modern çağın gereksinimleri doğrultusunda yeterli seviyeye getirmektir. Öğrencilerimizi genel amaçlar doğrultusunda program yeterliliğine sahip olarak yetiştirmek ve modern tarihçi kimliğini kazandırmaktır. Bu kimliğe sahip olan öğrencilerimiz; tarihsel konuları diğer disiplinlerden de faydalanarak modern ve tarafsız bir tarihçi olarak değerlendirebilir, ayrıca ilgili eğitim kurumlarının bütününde görev alarak topluma faydalı ve Atatürk İlke ve İnkılâpları’na bağlı bireyler yetiştirebilirler.
Program Çıktıları
1Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
2Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
3Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
4Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
5Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
6Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
7Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma)
8Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
9Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
10Disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilme.
11Genel Türk Tarihi, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi dönemleri Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilme
12Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde belirleyici olan siyasî, idarî ve sosyo-ekonomik hadiseleri analiz edebilme.
13Osmanlıca yazılmış olan döneme ait metinleri okuyup, analiz edip ve akademik çalışmalarında kullanabilme
14Öğrenilen bilgileri araştırmalarda kullanabilme/uygulayabilme.
15Eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme.
16Yaşam boyu öğrenme davranışı edinme.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu Anabilim dalından mezun olan öğrenciler, araştırma görevlisi veya okutman olarak üniversitelerde akademik hayatlarına devam edebilecekleri gibi, tarihî konularda araştırma ve inceleme yapan diğer kamu ve özel sektörde iş imkânı bulabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Tarih bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Arşiv ve Projeksiyon cihazlı iki dershane
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Salim GÖKÇEN sgokcen@erzincan.edu.tr Tel : +90 543 6653692 Faks : +90 446 2243016 AKTS Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Kader ALTIN

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:9

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:3

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

GÜZ DERS GRUBU (TEZLİ-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
11.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
11.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BAHAR DERS GRUBU (TEZLİ-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=195&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=195&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=195&activeTab=2