Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Coğrafya Anabilim Dalı
Coğrafya Coğrafya (Tezli Yüksek Lisans)


Kuruluş
Coğrafya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı, Sosyal Bilimler Enstitü’ne bağlı olarak Yükseköğretim Kurulunun ........ tarih ve ...... sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Tezli yüksek lisans programı açılma ve yürütülme şartları tamamladıktan sonra 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren program öğrenci kabulünü gerçekleştirmiştir.
Kazanılan Derece
Programdan mezun olanlar, Coğrafya alanında Tezli Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanmaktadır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci başvurusu ve kabulü, enstitü kurulunun teklifi ve Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır.Başvuruda bulunan adayların belirlenen ve ilan edilen tüm şartları sağlaması gerekir.Programa başvuran adayların, coğrafya anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen bir bilim dalında lisans derecesine veya YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olması gerekir.Başvuruda bulunan adayların, Sözel puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir.Başvuru için yabancı dil puanı ve belgesi istenip istenmeyeceği ve taban puanları coğrafya anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yatay geçiş durumu hariç, öğrencilerin yüksek öğretim kurumlarından daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslere programın toplam kredi miktarının yüzde ellisinden fazla olmamak üzere Enstitü yönetim kurulu kararıyla muafiyet tanınabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu program, toplam 120 AKTSden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışmasından oluşur.
Program Profili
Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı; ilgili akademik literatüre ve bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere hakim, güncel beşeri ve ekonomik konulara ve sorunlara coğrafi yaklaşımlarla yorumlar yapabilen, çözümler üretebilen, mekansal bilimlerle ilgili alanların uzmanlarıyla ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirebilen ve toplumsal projelerde görev alabilen uzmanlar yetiştirmektedir.
Program Çıktıları
1İnsan ve çevre konuları yanında, insan-çevre etkileşimi ve coğrafyanın diğer disiplinler ile ilişkisini derinliğine kavrar.
2Lisans derecesi üzerine kurulu olan doğal ve beşeri konulara yönelik kavram ve kuram bilgisine uzmanlık düzeyinde sahip olur.
3Coğrafi problemleri ve bilgileri analiz etme, yorumlama eleştirel düşünme ve sonuç çıkarma becerisine sahiptir.
4Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahiptir.
5Küresel, bölgesel ve yerel ölçeklerde beşeri ve doğal çevre sorunlarını belirleyerek eleştirel olarak değerlendirebilir.
6Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojileri alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve grup çalışmalarında liderlik yapar.
7Coğrafya ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
8Coğrafya ve Coğrafi bilgi teknolojileri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
9Doğal ve beşeri çevre ile ilgili konularda güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
10Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normların mekan üzerindeki etkisini eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
11Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
12Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
13Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilir.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Coğrafya Yüksek Lisans Programını tamamlayan öğrenciler alanlarında öğretmen ve akademisyen olabilmektedir. Bunun yanı sıra arazi gözlemi, arazi kullanımı planlama, bölge planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre bilimi, harita çizimi, harita kütüphanesi, uzaktan algılama, hava fotoğrafı yorumlama, kartografya, eğitim, uluslararası ilişkiler, jeopolitik, pazarlama analizi, rekreasyon kaynakları planlama, sağlık koruma planlama, su kaynakları yönetimi, şehir planlama, toplum uzmanlığı, toprak bilimi, ulaşım planlaması ve yer bilimi alanlarında çalışabilmektedir.Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Coğrafya bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Coğrafya Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları durumunda doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin başarı değerlendirilmesi, öğrencilerin ara sınav ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavı notları ve/veya öğretim üyesinin ders öğrenim çıktılarında belirlediği kriterlere göre yapılır ve her yarıyıl başında ders öğrenim çıktılarında ilan edilir.Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.Dersin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.Bir dersten başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınav değerlendirme notunun 100 üzerinden en az 65, olması gerekir.Dersin yarıyıl sonu başarı puanı, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu/bütünleme sınavı notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. 100’lük sisteme göre hesaplanan yarıyıl sonu başarı puanının dörtlük ve harflik sisteme göre karşılıkları yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Coğrafya Yüksek Lisans Programı toplam 120 AKTSden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışmasından oluşur. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencinin konusuyla ilgili bir tez hazırlaması ve bu tezin seçilmiş jüri tarafından başarılı kabul edilmesi gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Programın yürütülebilmesi için mevcut Fen-Edebiyat Fakülte binası içerisinde 4 adet sınıf, 1 adet genel bilgisayar laboratuvarı,1 adet CBS laboratuvarı bulunmaktadır. Yüksek Lisans programında 2 Profesör, 2 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 3 araştırma görevlisi görev almaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Yalnızbağ Yerleşkesi, ErzincanProgram Başkanı: Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK e-mail: abasibuyuk@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

COG GÜZ DERS GRUBU (TEZLİ YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


COG BAHAR DERS GRUBU (TEZLİ YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=122&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=122&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=122&activeTab=2