Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik


Kuruluş
Hemşirelik bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Hemşirelik Bölümü, Lisans.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diploması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlarda başarılı olarak bölümümüze kayıt yaptırmaya hak kazanmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Bölümümüze kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet istekleri Erzincan Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 krediyi sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Eğitim süresi dört yıldır. Hemşirelik Bölümünün amacı, hemşirelikte çağdaş gelişmeleri takip edip uygulayabilecek hemşireler yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Hemşirelik alanıyla ilgili temel hemşirelik kuram ve kavramları ve kavramlar arası ilişkileri öğrenir ve hemşirelik alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı hemşirelik bilgisine sahiptir.
2Hemşirelik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. Hemşirelik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak kanıta dayalı verileri yorumlar, değerlendirerek uygulama alanlarında kullanır, sorunları tanımlar, analiz eder, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar. Hemşirelik alanı ile ilgili temel bilgi teknolojilerini, bilgisayar programlarını ve eğitim araçlarını kullanır.
3Hemşirelik alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak birey, aile ve topluma yönelik hastalıkları önleyici, tedavi edici ve destekleyici hemşirelik bakımını bağımsız olarak yürütür. Bu alanda çalışan diğer sağlık ekibi ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4Girişimcilik Konuyu Program Çıktısı Denemesi Öğrenci İşleri Tarafından Eklendi Silmeyin.
5Hemşirelik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6Hemşirelik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7Uygulama alanlarında birey, aile ve toplumun sağlık bakımına yönelik öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
8Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
9Birey, aile ve topluma yönelik sağlık bakımı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alır.
10Hemşirelik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için sağlık ekibi ve diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
12Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13Hemşirelik alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14Hemşirelik ve sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
15Sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi ileri düzeyde kavrama bilgisine sahiptir.
16Sağlıklı/hasta bireyi bütüncül bir yaklaşımla değerlendirir, her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda saptar, hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.
17Hemşirelik uygulamalarında etik ve yasal ilkelere uygun davranır, dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
18Programın özüne ve amacına uygun olarak planlanmış, kendi alanında nitelikli yetkililer tarafından denetlenen yerlerde, klinik/saha uygulamaları yaparak yeterli bir deneyime sahip olur.
19Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahiptir.
20Hemşirelik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında sağlıkla ilgili diğer disiplinlerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
21Hemşire olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
22Hemşirelik bakımı ve uygulamalarının programlanması, planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde uluslararası standartlarda mesleki otonomisini kullanacak deneyime sahiptir.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213141516171819202122
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar tüm özel ve resmi hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Hemşirelikte yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Öğretim Planı “nda dersin öğretim elemanı tarafından ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ve FD notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 kredi sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Hemşirelik Bölümünde; 1 profesör 2 Doçent, 6 Dr. Öğretim Üyesi 6 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi mevcuttur.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Hemşirelik Bölüm Başkanı ve AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR Sağlık Yüksekokulu 24030 Erzincan Tlf:0 446 226 58 61 Belgegeçer: 0 446 226 58 62 e-posta: rhacıhasanoğlu@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
1
2
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:22

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
16
16.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:28

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
6
16
16.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
12.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
6
16
16.00
Toplam:30

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
12.00
Zorunlu
6
16
16.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
8.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
6
16
16.00
Toplam:30

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
2
4
5.00
Zorunlu
6
16
16.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:27

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
6
16
16.00
Zorunlu
2
0
5.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:27

2016 HEM.SEÇMELİ GRUP-I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


2016 HEM.SEÇMELİ GRUP-II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
2
2.00
Seçmeli
0
2
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
0
2
2.00


2016 HEM.SEÇMELİ GRUP-III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


2016 HEM.SEÇMELİ GRUP-IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


2016 HEM.SEÇMELİ GRUP-V
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


2016 HEM.SEÇMELİ GRUP-VI
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


2016 HEM.SEÇMELİ GRUP-VII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


2016 HEM.SEÇMELİ GRUP-VIII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=72&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=72&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=72&activeTab=2