Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi 17.05.2007 tarihli ve 5662 sayılı yasanın 4.maddesi ile kuruldu. İlk dekan ataması 04.11.2010 tarihinde yapıldı. Fakülte bünyesinde şu anda 15 profesör, 9 doçent, 85 yardımcı doçent olmak üzere 109 öğretim üyesi ve 60 uzman hekim bulunmaktadır. Fakültemize bağlı 52.000 m2 kapalı alana sahip iki ayrı binadan oluşan uygulama ve araştırma hastanemiz 2017 yılı itibarıyla 363 yatak kapasitesi ve 109 öğretim üyesi ve 60 uzman hekimle ile 41 branşta hizmet vermekte ve hizmetin her aşamasında öğrencilerimizin bilgi ve yeterliliklerini artırmaya yönelik çalışmalar hasta hizmetleriyle beraber sürdürülmektedir.
Kazanılan Derece
Eğitim planında yer alan bütün dersleri, klinik-pratik uygulamaları ve sınavları başarıyla tamamlayan öğrenciler “Tıp Doktoru” ünvanını almaktadırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tıp Fakültesi’ne kayıt ve kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Tıp Fakültesinin eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden beklenen yeterliliği sağladığını düşünen öğrenciler muafiyet sınavlarına girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tıp Fakültesinde eğitim süresi altı yıldır. Toplam 360 AKTS kredisiyle eğitim programında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programında, klasik eğitici merkezli yaklaşımın tersine, öğrencilerin neyi, nasıl öğrenecekleri önem kazanmış, kendi öğrenme sorumluluklarını üstlenmeleri ve öğrenme gereksinimlerini fark etmeleri amaçlanmıştır. Fakültemizde çıktı ve süreç odaklı bir eğitim anlayışı belirlenmiş ve eğitimin odağına öğrencilerimizin ‘Mesleki’ ve ‘Bireysel’ gelişimi alınmıştır. Eğitimde genel tıbbabütüncül bir yaklaşım benimsenerek ilgili bilgi, beceri ve tutumlarda yeterliğe dayalı eğitim yaklaşımı benimsenmiştir. Ayrıca Fakültemizden mezun olacak bir hekimin ana görevleri ve yeterlikleri Ulusal Çekirdek Eğitim Programı - 2014 (ÇEP-2014) refarans alınarak EÜTF’nin kurumsal ÇEP’i (semptom / durum, çekirdek hastalık/ klinik problem ve temel hekimlik uygulamaları listeleri) oluşturulmuştur. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu görevler, yeterlikler ve listeleri üzerinden ilgili anabilim dalları ve öğretim üyeleriyle irtibata geçerek teorik ve uygulamalı eğitim içeriklerini belirlemiştir. Daha sonra altı yıllık eğitim süreci, iki ana eğitim dönemine ayrılarak, öğrenim stratejileri ve yöntemleri ile birlikte şu şekilde yapılandırılmıştır: A. Klinik öncesi eğitim dönemi: Faz 1 eğitim dönemi (1., 2., 3. sınıflar) olarak da adlandırılan ve öğrencilerin tıp alanıyla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandığı bu dönemde, daha çok, bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik olan öğrenim stratejileri ve modelleri (interaktif sunumlar (ödev-sunum-geribildirim, küçük krup çalışmaları vb.), olgu tartışmaları, probleme dayalı öğrenme, simüle ortamlarda veya laboratuvarlarda beceri eğitimleri vb) kullanılmaktadır. Faz 1 eğitim dönemi içerisindeki teorik ve uygulamalı eğitim içerikleri 3 sarmal üzerinden yapılandırılmıştır. Sarmal 1 ‘Temel Bilgiler’ adı altında ( yaklaşık 5 aydan oluşan ilk 2 komite), Sarmal 2 Normaller Sarmalı (tıp eğitimi içeriğinde yer alan normal durumları içerir) adı altında yaklaşık 1 yılsüren sonraki 5 komiteyi içeren süreç ve Sarmal 3 Anormaller Sarmalı (tıp eğitimi içeriğinde yer alan patolojik durumları içerir) adı altındailk 3 yıl içerisindeki sonraki dönemleri ve komiteleri kapsayan süreci isimlendirilmektedir. Bu eğitim süreçlerinin yanında, öğrencilerin tıp becerileriyle daha erken temasını sağlamak adına, ilk dönemden itibaren başlayan ve üç yıla yayılmış Hekimlik Uygulamalarına Giriş (HUG) Programı kapsamında yer alan beceri eğitimleri verilmektedir. Eğitim programının yapılanmasında yatay ve dikey entegrasyon hedeflenmiştir. Yıllar içinde temel bilimlerden kliniğe, normal yapı ve işlevden patolojik yapı ve işleve doğru geçiş bulunmaktadır.Temel ve klinik bilimlerin entegrasyonu, öğrencilerin temel bilgileri öğrenme motivasyonunu artırmakta ve klinik eğitim yıllarında temel bilgilerin kullanımını kolaylaştırmaktadır. Yıllar arasındaki entegrasyonla öğrenciler önceki yıllarda öğrendikleri bilgi ve becerileri anımsamakta ve yeni bilgi ve becerileri eskinin üzerine yapılandırmaktadırlar. Çok boyutlu integrasyon ile öğrenme motivasyonunun artması ve öğrenmenin etkinliği ve kalıcılığının yanı sıra eğiticiler arasındaki iletişim ve işbirliğinin artması gibi kazanımlar sağlanmaktadır. B. Klinik eğitim dönemi: Faz 2 (3. ve 4. sınıflar) ve Faz 3 (6. sınıf) eğitim dönemi olarak ikiye ayrılan klinik eğitim döneminde daha çok, yeterlik kazandırmaya ve geliştirmeye yönelik öğrenim stratejileri ve yöntemleri (nesnel yapılandırılmış pratik uygulamalarla öğrenme, beceri eğitimleri ile öğrenme, iş başında öğrenme ve değerlendirme, olgu temelli öğrenme-değerlendirme(OTD) vb) kullanılmaktadır. İş başında öğrenme ve değerlendirme modelinde, öğrenmenin / gelişiminin merkezinde zengin klinik deneyimler ve yaşanan bu somut deneyimler üzerinde derinlemesine düşünme ve değerlendirme (refleksiyon) vardır. Öğrenme, deneyimlerden hareketle başlar ve sürer. Klinik deneyim ve öğrenme / gelişim sürecinde öğrenene, o andaki düzeyine uygun yönlendirme sağlanması esastır. Bununla hem hasta hem de öğrenci için daha güvenli ve olumlu bir öğrenme ortamı oluşturulur. Bu modelde sadece bilmek, gözlemek ve / veya yapmak üzerinden giden eğitim etkinlikleri yeterli değildir. Bunlar yerine, klinik eğitim sürecinde sistematik ve düzenli olarak; • yaşanan klinik deneyimlerin önceden belirlenmiş yeterikler doğrultusunda planlı ve yapılandırılmış olması, mevcut bilgilere / kanıtlara dayanması; • somut gözlemler sonrasında verilen yapıcı ve düzenli geribildirimlerle deneyimlerin üzerinde düşünülmesi (kendi üzerinde, kendi performansı üzerinde düşünme -refleksiyon), • yeni deneyimler ışığında mevcut yeterliklerin yeniden yapılandırılarak geliştirilmesi / şekillendirilmesi, • ve son olarak belirlenen eksiklikler doğrultusunda öğrenenin profesyonel gelişiminin eğitici ile birlikte planlanması ve bu planlamaya uygun bağımsız araştırma ve öğrenme etkinlikleriyle gelişiminin iyileştirilmesi beklenir.
Program Çıktıları
1Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan bir hekim; etik değerlere önem vermeli, toplum ve birey odaklı hizmet sunumu yapabilmelidir.
2Erzincan Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olan bir hekim; sağlık alanındaki güncel uygulamaları yapabilmeli ve bunun için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.
3Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan bir hekim; sorumluluk alabilmeli, sorunlara karşı çözüm üretebilmeli, tedavi ve rehabilite edici hekimlik uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirebilmelidir.
4Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan bir hekim; hastalıklar hakkında tanı koyabilmeli, hasta hikayesini alabilmeli, genel sistemik muayeneleri yapabilmelidir.
5Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan bir hekim; hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli tıbbi tedavi ve girişimleri yapabilmeli, hastalıkların ayırıcı tanısını koyabilmelidir.
6Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan bir hekim; hastalıklar ile ilgili acil girişimleri yapabilmeli, koruyucu hekimlik ve adli tıp uygulamalarını yerine getirebilmelidir.
7Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan bir hekim; yabancı dili de kullanarak, sağlık alanında yurt içi ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilmeli ve disiplinlerarası ekip çalışmaları yapabilmelidir.
8Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan bir hekim; etkin bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmalı, güncel mesleki konuları takip edebilmelidir.
9Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan bir hekim; sağlıkla ilgili verileri toplayabilmeli, değerlendirebilmeli ve katılımcı hizmet anlayışıyla hareket edebilmelidir.
10Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan bir hekim; hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemeli ve alanındaki tüm gelişmeleri izleyebilmelidir.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tıp Fakültesi mezunları iki yıllık zorunlu hizmet için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kura ile birinci basamak sağlık hizmetinde toplum sağlığı birimleri, kamu hastanelerinin acil servisleri gibi çeşitli sağlık birimlerinde çalışır. Her yıl iki kez düzenlenmekte olan Tıpta Uzmanlık Sınavını başaran tıp doktorları ise çeşitli üniversitelerin hastanelerinde veya T.C. Sağlık Bakanlığına ait eğitim ve araştırma hastanelerinde hekim olarak çalışırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tıp Doktoru diploması alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümü’nde “Doktora ve Tıpta Uzmanlık”, Dâhili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü’nde “Tıpta Uzmanlık” programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
(1) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda ara sınav (ders grubu sonu sınavı) ve yıl sonu genel sınavı veya bütünleme sınavlarında alınan sınav notları, başarı notunu belirler. Bir ders grubu içindeki ders veya ders gruplarında barajlar oluşturulur. Öğrenci baraja tabi ders veya ders gruplarının her birine ait toplam puanın en az %50’sini almak zorundadır, aksi halde puan düşürme işlemi yapılır. Yıl sonu final sınavlarına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen veya başarısız olan öğrenci yıl sonu bütünleme sınavına alınır. Öğrenci girmiş olduğu ders kurulu yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavını 60 ve üzeri alarak geçmiş ise, aldığı not o ders kurulunun sınav notu yerine geçer. Dönem sonu geçme notu Hekimlik Uygulamalarına Giriş sınav notları ortalamasının %10’u, ders kurulu sonu sınavı notlarının ortalamasının %85’i ve yıl içerisinde uygulanan Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ), Küçük Grup Çalışması (KGÇ), Ödev-Sunum-Geribildirim (ÖSG) gibi öğrenci merkezli ekip çalışmasına dayalı eğitim metotlarından elde edilen puanların ortalamasının %5’i ile belirlenir. Sınıfın başarılmış olması için dönem sonu geçme notu olarak 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekir. Herhangi bir ders kurulundan 70 ve üzerinde alan öğrenci ilgili ders kurulunun dönem sonu final sınavına girmeyebilir. Ders kurulu sonu sınavlarının puan ortalaması 70 ve üzerinde olup da yıl sonu final sınavlarına girmeyen öğrenciler için dönem sonu geçme notu, ders kurulu sonu sınavlarının puan ortalamasıdır. Bu öğrenciler dönem sonu final sınavlarına girdikleri takdirde dönem sonu geçme notu hesaplanırken, öğrenci lehine olan değerlendirme yapılır. (2) 4 ve 5 inci sınıflarda pratik/uygulama sınavları, sınav sırasında anabilim dalında görevli tüm öğretim üyelerinin katılabileceği komisyon veya komisyonlarda yapılır. Öğrenciler yaptıkları stajların veya derslerin sonunda başarılı olmak için, pratik ve teorik sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak zorundadır. Dönem sonu başarı notu, staj başarı notlarının ortalaması ile bulunur. NYKS ve/veya NYKS/NYPS ortalamasının %30’ı, teorik sınavın %40’si, OTD’lerden alınan not ortalamalarının %10’u, eğer yapıldıysa Hasta Başı Mesleki Beceri Değerlendirme Sınavları (HBBDS)’nın %10’u, Beceri Uygulama Sınavı (BUS) sınavı uygulandı ise burada alınan puanın %10’u alınarak staj bloğu başarı notu hesaplanır. Beceri Uygulama Sınavları uygulanmadı ise NYKS ve/veya NYKS/NYPS ortalamasının katkısı %40 olarak hesaplanır. Hasta Başı Mesleki Beceri Değerlendirme Sınavları (HBMBDS) uygulanmadı ise NYKS ve/veya NYKS/NYPS ortalaması %40 etki eder. BUS ve HBMBDS uygulanmadı ise NYKS ve/veya NYKS/NYPS ortalamasının o staj bloğu başarı notuna etkisi %50 olarak hesaplanır. (3) 6 ncı sınıfta intörnlük döneminde başarılı olabilmek için uygulama birimlerinin her birinin faaliyetlerine bu yönetmelikte belirtildiği şekilde devam şartlarının yerine getirilmesi ve klinik uygulamalar ile ilgili bir yeterlilik belgesi alınması gerekir. (4) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre Fakültede okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı dil derslerinden öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; ara sınav notunun %40’ı ile yıl sonu sınav notunun %60’ının toplamının en az 60 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Toplam 360 AKTS kredisiyle altı yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Fakültemize bağlı 52.000 m2 kapalı alana sahip iki ayrı binadan oluşan uygulama ve araştırma hastanemiz 2010 yılı itibarıyla 363 yatak kapasitesi ve 109 öğretim üyesi ve 60 uzman hekimle ile 41 branşta hizmet vermekte ve hizmetin her aşamasında öğrencilerimizin bilgi ve yeterliliklerini artırmaya yönelik çalışmalar hasta hizmetleriyle beraber sürdürülmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Başbağlar Mahallesi 24100 ERZİNCAN TEL: (0446) 226 18 18 (pbx) FAX: (0446) 226 18 19 E-MAİL: tipfak@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
32
0
2.00
Zorunlu
10
0
1.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:9

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:2

2.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

3.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

4.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

1.SINIF KOMİTE-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
4
2
1.00
Seçmeli
16
0
1.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
27
8
3.00
Seçmeli
14
8
2.00
Seçmeli
11
0
1.00
Seçmeli
10
0
1.00
Seçmeli
12
0
3.00


1.SINIF KOMİTE-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
12
6
1.00
Seçmeli
8
0
2.00
Seçmeli
8
2
2.00
Seçmeli
10
6
1.00
Seçmeli
10
2
1.00
Seçmeli
4
0
0.00
Seçmeli
8
0
1.00


1.SINIF KOMİTE-3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
16
4
0.00
Seçmeli
11
4
2.00
Seçmeli
13
0
2.00
Seçmeli
8
2
1.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
6
4
1.00
Seçmeli
7
0
1.00
Seçmeli
6
4
2.00
Seçmeli
7
0
0.00
Seçmeli
9
0
0.00


1.SINIF KOMİTE-4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
15
6
1.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
10
4
2.00
Seçmeli
10
8
1.00
Seçmeli
17
2
1.00
Seçmeli
14
0
1.00
Seçmeli
4
0
0.00


1.SINIF KOMİTE-5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
13
0
1.00
Seçmeli
20
20
2.00
Seçmeli
16
0
1.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
25
8
1.00
Seçmeli
17
8
1.00
Seçmeli
4
4
1.00
Seçmeli
10
0
1.00
Seçmeli
19
4
2.00


1.SINIF KOMİTE-6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
19
0
1.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
8
4
1.00
Seçmeli
20
0
1.00
Seçmeli
4
6
1.00
Seçmeli
4
2
1.00
Seçmeli
16
2
1.00
Seçmeli
4
4
1.00


2.SINIF KOMİTE-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
12
0
1.00
Seçmeli
18
0
1.00
Seçmeli
2
1
1.00
Seçmeli
4
14
1.00
Seçmeli
5
2
1.00
Seçmeli
3
0
1.00
Seçmeli
12
0
1.00
Seçmeli
32
8
1.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00


2.SINIF KOMİTE-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
6
8
1.00
Seçmeli
24
10
2.00
Seçmeli
7
2
1.00
Seçmeli
24
0
2.00
Seçmeli
11
8
1.00
Seçmeli
2
0
1.00


2.SINIF KOMİTE-3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
12
6
1.00
Seçmeli
2
0
1.00
Seçmeli
11
4
1.00
Seçmeli
9
6
1.00
Seçmeli
2
0
1.00
Seçmeli
24
6
2.00
Seçmeli
12
4
1.00
Seçmeli
1
0
1.00


2.SINIF KOMİTE-4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
9
2
1.00
Seçmeli
7
6
1.00
Seçmeli
10
4
1.00
Seçmeli
7
6
1.00
Seçmeli
33
10
1.00
Seçmeli
10
0
1.00
Seçmeli
0
0
1.00


2.SINIF KOMİTE-5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
1.00
Seçmeli
24
6
1.00
Seçmeli
17
6
1.00
Seçmeli
35
0
2.00
Seçmeli
25
6
1.00
Seçmeli
2
0
1.00
Seçmeli
22
0
1.00
Seçmeli
8
0
1.00


2.SINIF KOMİTE-6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
17
8
2.00
Seçmeli
4
0
2.00
Seçmeli
35
14
3.00
Seçmeli
32
0
2.00
Seçmeli
14
6
2.00
Seçmeli
19
6
2.00


2.SINIF KOMİTE-7
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
4
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
3
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
18
2
1.00
Seçmeli
21
0
1.00
Seçmeli
18
4
1.00
Seçmeli
22
10
1.00
Seçmeli
2
12
0.00
Seçmeli
1
0
0.00


3.SINIF KOMİTE-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
28
8
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
7
0
1.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
15
0
1.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
19
0
2.00
Seçmeli
12
0
2.00
Seçmeli
28
8
1.00
Seçmeli
8
2
1.00


3.SINIF KOMİTE-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
8
1.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
11
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
10
0
1.00
Seçmeli
14
0
1.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
10
0
1.00
Seçmeli
9
0
1.00
Seçmeli
8
4
1.00
Seçmeli
11
4
1.00


3.SINIF KOMİTE-3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
8
0
0.00
Seçmeli
5
0
1.00
Seçmeli
2
0
1.00
Seçmeli
10
0
1.00
Seçmeli
10
0
1.00
Seçmeli
2
0
1.00
Seçmeli
6
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
1.00
Seçmeli
14
2
1.00
Seçmeli
0
4
1.00


3.SINIF KOMİTE-4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
33
0
2.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
8
0
1.00
Seçmeli
4
0
1.00
Seçmeli
9
4
1.00
Seçmeli
0
2
0.00


3.SINIF KOMİTE-5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
12
0
1.00
Seçmeli
6
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
10
0
1.00
Seçmeli
7
0
1.00
Seçmeli
20
0
1.00
Seçmeli
25
0
2.00
Seçmeli
19
0
2.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
6
0
1.00
Seçmeli
11
0
1.00
Seçmeli
4
0
1.00
Seçmeli
15
6
1.00
Seçmeli
18
4
1.00
Seçmeli
2
8
1.00


3.SINIF KOMİTE-6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
6
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
4
0
0.00
Seçmeli
10
0
1.00
Seçmeli
15
0
1.00
Seçmeli
22
0
1.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
9
0
1.00
Seçmeli
5
0
1.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
34
8
2.00
Seçmeli
9
0
1.00
Seçmeli
8
0
0.00


3.SINIF KOMİTE-7
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
8
0
0.00
Seçmeli
13
0
1.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
11
0
1.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
4
0
1.00
Seçmeli
29
0
1.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
12
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
10
0
1.00
Seçmeli
11
0
1.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
8
0
1.00
Seçmeli
22
0
1.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
31
2
1.00
Seçmeli
1
0
0.00


3.SINIF KOMİTE-8
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
7
0
1.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
1.00
Seçmeli
2
0
1.00


3.SINIF KOMİTE-9
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
6
0
0.00
Seçmeli
12
0
1.00
Seçmeli
8
0
1.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
12
4
1.00
Seçmeli
1
0
0.00


Staj Grubu-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
20
2.00
Seçmeli
1
20
2.00
Seçmeli
1
20
2.00
Seçmeli
160
200
12.00
Seçmeli
200
200
14.00
Seçmeli
200
200
14.00
Seçmeli
200
200
14.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=71&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=71&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=71&activeTab=2