Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Tıp Fakültesi - Tıp - LİSANS - PROGRAM VE DERS BİLGİLERİ


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi 17.05.2007 tarihli ve 5662 sayılı yasanın 4.maddesi ile kuruldu. İlk dekan ataması 04.11.2010 tarihinde yapıldı. Fakülte bünyesinde şu anda 13 profesör, 2 doçent, 26 yardımcı doçent olmak üzere 41 öğretim üyesi ve 103 uzman hekim bulunmaktadır. Fakültemize bağlı 52.000 m2 kapalı alana sahip iki ayrı binadan oluşan uygulama ve araştırma hastanemiz 2010 yılı itibarıyla 335 yatak kapasitesi ve 41 öğretim üyesi ve 103 uzman hekimle ile 41 branşta hizmet vermekte ve hizmetin her aşamasında öğrencilerimizin bilgi ve yeterliliklerini artırmaya yönelik çalışmalar hasta hizmetleriyle paralel sürdürülmektedir.
Kazanılan Derece
Eğitim planında yer alan bütün dersleri, klinik-pratik uygulamaları ve sınavları başarıyla tamamlayan öğrenciler “Tıp Doktoru” ünvanını almaktadırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tıp Fakültesi’ne kayıt ve kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Tıp Fakültesi'nin eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden beklenen yeterliliği sağladığını düşünen öğrenciler muafiyet sınavlarına girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tıp Fakültesi'nde eğitim süresi altı yıldır. Toplam 360 AKTS kredisiyle eğitim programında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili
Eğitim programı; hekimlik pratiğinde çağdaş uygulamaların temellerini vermek üzere tasarlanmıştır; dönemlik değil, yıllıktır ve altı evreden oluşmaktadır. Evre 1: Tıbbi Bilimlere Giriş: Bu evre 12 hafta sürmektedir ve sistemlerin normal yapı ve fonksiyonlarının anlaşılmasına temel oluşturacak hücrenin yapıtaşları, morfolojisi, döngüsü, vücudun biyolojik dengesi, homeostaz gibi ana kavramlar işlenmektedir. Ayrıca, beceri eğitiminin temelleri atılmakta, bilgisayarın tıp eğitiminde ve günlük yaşamdaki kullanımına yönelik eğitim programı, sağlığı koruma ve geliştirme ve etik ve hukuk kavramları, sağlık kurumları ziyaretleri bu dönemde başlamaktadır. Evre 2: Normal Yapı ve Fonksiyon: Bu evrede, sistemler zemininde entegre edilmiş (yatay) ve klinik örneklerle bağıntılandırılmış (dikey) bir yapılanmayla, vücudun normal yapısının ve işlevlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. İlişkili sistem gruplarının oluşturduğu, 8-12 hafta süreli dört bloktan oluşmaktadır. Evre 3: Patolojilere ve Klinik Bilimlere Giriş: On üç hafta süreli bu evrede, sistem patolojilerine başlamadan önce öğrencilerin yangı, enfeksiyon, enfeksiyon etkenleri ve onkogenez gibi temel patolojik kavramları ve temel farmakolojiyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu evrede, anamnez alma ve fizik muayene becerilerini kazanmaya yönelik teorik dersler, beceri eğitimi ve hastabaşı uygulamalar da yapılmaktadır. Evre 4: Sistem Patolojileri: Bu evrenin temel özelliği, patolojik süreçlerin, sistemler temelinde, yoğun olarak klinik anlam ve bağıntıları vurgulanarak aktarılmasıdır. Evre 2 ile aynı yapılanmayla, 8-10 hafta süreli dört bloktan oluşmaktadır. Evre 5: Klinik Bilimler: Staj eğitimi, önceki evrelerde temel tıp bilgilerini klinik bağıntılarıyla kavramış öğrencilerin, öncelikli sağlık sorunlarının yönetiminde gerekli bilgileri tam öğrenmelerini sağlamayı, ağırlıklı olarak problem çözme, ayırıcı tanı, hastaya yaklaşım becerilerini geliştirmelerine uygun ortam hazırlamayı hedeflemektedir. İki yılda toplam 78 hafta sürmektedir. Evre 6: İntörnlük: Eğitimin son evresindeki temel amaç, öğrencilerin gözetim altında hekimlik yapmalarıdır. En kıdemsiz asistanlara benzer şekilde, hasta bakım, tedavi ve izlemine aktif olarak katılırlar ve bu çalışmalarındaki bilgi, beceri ve tutumları ile değerlendirilirler, ayrıca teorik bilgi ölçen sınav yapılmaz. 52 hafta sürmektedir. Bu eğitim programıyla Tıp Fakültesi'nin temel amacı; bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, mesleki yaşamı boyunca bildiklerinden daha fazlasını öğrenme isteği ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan bir hekim; etik değerlere önem vermeli, toplum ve birey odaklı hizmet sunumu yapabilmelidir.
2Erzincan Üniversitesi Tıp fakültesi'nden mezun olan bir hekim; sağlık alanındaki güncel uygulamaları yapabilmeli ve bunun için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.
3Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan bir hekim; sorumluluk alabilmeli, sorunlara karşı çözüm üretebilmeli, tedavi ve rehabilite edici hekimlik uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirebilmelidir.
4Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan bir hekim; hastalıklar hakkında tanı koyabilmeli, hasta hikayesini alabilmeli, genel sistemik muayeneleri yapabilmelidir.
5Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan bir hekim; hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli tıbbi tedavi ve girişimleri yapabilmeli, hastalıkların ayırıcı tanısını koyabilmelidir.
6Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan bir hekim; hastalıklar ile ilgili acil girişimleri yapabilmeli, koruyucu hekimlik ve adli tıp uygulamalarını yerine getirebilmelidir.
7Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan bir hekim; yabancı dili de kullanarak, sağlık alanında yurt içi ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilmeli ve disiplinlerarası ekip çalışmaları yapabilmelidir.
8Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan bir hekim; etkin bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmalı, güncel mesleki konuları takip edebilmelidir.
9Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan bir hekim; sağlıkla ilgili verileri toplayabilmeli, değerlendirebilmeli ve katılımcı hizmet anlayışıyla hareket edebilmelidir.
10Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan bir hekim; hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemeli ve alanındaki tüm gelişmeleri izleyebilmelidir.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tıp Fakültesi mezunları iki yıllık zorunlu hizmet için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kura ile birinci basamak sağlık hizmetinde toplum sağlığı birimleri, kamu hastanelerinin acil servisleri gibi çeşitli sağlık birimlerinde çalışır. Her yıl iki kez düzenlenmekte olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı başaran tıp doktorları ise çeşitli üniversitelerin hastanelerinde veya T.C. Sağlık Bakanlığı'na ait eğitim ve araştırma hastanelerinde hekim olarak çalışırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tıp Doktoru diploması alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümü’nde “Doktora ve Tıpta Uzmanlık”, Dâhili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü’nde “Tıpta Uzmanlık” programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İlk yıl programı 6 komiteye bölünmüştür. Her ders kurulu sonunda bir sınav yapılır. Ayrıca, yıl sonunda da final sınav yapılmaktadır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için ders kurulu sınavlarının ortalamasının % 60’ı ve yılsonu sınavının % 40’ının toplamı 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili Yabancı Dil (İngilizce-1) ve Beden Eğitimi (ya da Güzel Sanatlar) dersleri genel zorunlu derslerdir. Bu derslerden geçmek için öğrencinin 100 puan üzerinden 50 alması gerekir. İkinci yıl programı da 6 komiteye bölünmüştür. Her komite sonunda bir sınav yapılır. Ayrıca, yılsonunda da final sınav yapılmaktadır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için ders kurulu sınavlarının ortalamasının % 60’ı ve yılsonu sınavının % 40’ının toplamı 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Yabancı Dil (İngilizce-2) dersi genel zorunlu derstir. Bu dersten geçmesi için öğrencinin 100 üzerinden 50 alması gerekir. Üçüncü yıl programı 9 komitede verilmektedir. Her ders kurulu sonunda bir sınav yapılır. Ayrıca, yılsonunda da final sınav yapılmaktadır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için ders kurulu sınavlarının ortalamasının % 60’ı ve yılsonu sınavının % 40’ının toplamı 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Yabancı Dil (İngilizce–3) dersi genel zorunlu derstir. Bu dersten geçebilmek için öğrencinin 100 puan üzerinden 50 alması gerekmektedir. Klinik Bilimler (dördüncü ve beşinci yıl)’de programın amacı öğrenciye hastalıkların etiyolojisi, patofizyolojisini, semptomlarını klinik ve laboratuvar bulgularını ve tedavisini öğretmektir. Bu dönemde her bir stajdan başarılı olması için öğrencinin 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Klinik Bilimlerinde her bir yılın normal süresi 42 haftadır. İntörnlüğün (altıncı yıl) amacı halk sağlığı ve koruyucu hekimliğin önemini kavramış, hastalıkların tanı ve tedavisini yapabilen yeterlilikte öğrenciler yetiştirmektir. Bu dönemde sorumlu öğretim üyesi öğrenci hakkındaki kararını “başarılı” ya da “başarısız” olarak belirtir. (Sorumlu öğretim üyesi sonucu not olarak da bildirebilir. Bu durumda öğrencinin başarılı olması için her bir stajdan 100 puan üzerinden en az 60 alması gerekir.) İntörnlük eğitiminin normal süresi 52 haftadır.
Mezuniyet Koşulları
Toplam 360 AKTS kredisiyle altı yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Fakültemize bağlı 52.000 m2 kapalı alana sahip iki ayrı binadan oluşan uygulama ve araştırma hastanemiz 2010 yılı itibarıyla 335 yatak kapasitesi ve 41 öğretim üyesi ve 103 uzman hekimle ile 41 branşta hizmet vermekte ve hizmetin her aşamasında öğrencilerimizin bilgi ve yeterliliklerini artırmaya yönelik çalışmalar hasta hizmetleriyle paralel sürdürülmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Yüksekokulu Kampüsü 24100 ERZİNCAN TEL: (0446) 226 18 18 (pbx) FAX: (0446) 226 18 19 E-MAİL: tipfak@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
13.00
Seçmeli
0
0
8.00
Seçmeli
0
0
9.00
Seçmeli
0
0
6.00
Seçmeli
0
0
10.00
Seçmeli
0
0
7.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
32
0
2.00
Zorunlu
10
0
1.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:60

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:2

2.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
8.00
Seçmeli
0
0
8.00
Seçmeli
0
0
9.00
Seçmeli
0
0
7.00
Seçmeli
0
0
9.00
Seçmeli
0
0
13.00
Seçmeli
0
0
4.00
Toplam:58

3.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
10.00
Seçmeli
0
0
7.00
Seçmeli
0
0
7.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
8.00
Seçmeli
0
0
8.00
Seçmeli
0
0
9.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
3.00
Toplam:60

4.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
60.00
Toplam:60

1.SINIF KOMİTE-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


1.SINIF KOMİTE-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


1.SINIF KOMİTE-3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


1.SINIF KOMİTE-4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


1.SINIF KOMİTE-5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


1.SINIF KOMİTE-6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


2.SINIF KOMİTE-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


2.SINIF KOMİTE-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


2.SINIF KOMİTE-3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


2.SINIF KOMİTE-4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


2.SINIF KOMİTE-5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


2.SINIF KOMİTE-6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


2.SINIF KOMİTE-7
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


3.SINIF KOMİTE-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


3.SINIF KOMİTE-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


3.SINIF KOMİTE-3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


3.SINIF KOMİTE-4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


3.SINIF KOMİTE-5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


3.SINIF KOMİTE-6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


3.SINIF KOMİTE-7
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


3.SINIF KOMİTE-8
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


3.SINIF KOMİTE-9
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


Staj Grubu-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
20
2.00
Seçmeli
1
20
2.00
Seçmeli
1
20
2.00
Seçmeli
160
200
12.00
Seçmeli
200
200
14.00
Seçmeli
200
200
14.00
Seçmeli
200
200
14.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=71&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=71&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=71&activeTab=2