Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Eğitim Fakültesi

Türkçe Öğretmenliği


Kuruluş
11.07.1992 tarih ve 21281 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi kurulmuş, bu karar doğrultusunda Türkçe Eğitimi Bölümü de açılmıştır. 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanun gereği kurulan Erzincan Üniversitesi ile birlikte Türkçe Eğitimi Bölümü de Eğitim Fakültesinin bir bölümü olarak 2001-2002 öğretim yılından itibaren eğitim ve öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.Bölümümüz 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans eğitimi de vermektedir. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında ve akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Bölümümüzde eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek lisans derecesinde öğrenci kabul etmektedir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci işleriMADDE 5 – (1) Birimlerde eğitim almaya hak kazanan öğrenci ile ilgili kesin kayıt, kimlik kartı tanzimi ve tasdiki, askerliğin tecili, öğrenci belgesi verilmesi, öğrenci kişisel dosyasının tutulması, diploma düzenlenmesi ve benzeri işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya gerekli hâllerde yetki verilen ilgili birimler tarafından yürütülür.(2) Öğrencilere ilişkin kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, diploma programı değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, notlandırma ve benzeri her türlü işlemler kayıt oldukları birimce yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına, enstitü yönetim kurulunun karan ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerine daha önceki yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü süreler de dahil edilir. Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde; a) İlgili lisansüstü programın başvuru şartlarına sahip olmak, b) Bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmak, c) En az 4,00 üzerinden 2,00 not ortalamasına sahip olmak, Tez döneminde yatay geçiş yapılmaz. YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç yurt dışındaki diğer üniversitelerin lisansüstü programlardan yatay geçiş yapılmaz. Yatay geçiş başvurulan anabilim dalı başkanlığı tarafından incelenir ve koşullan sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan öğrenci tercih edilir. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup en fazla altı yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programı için öğretim planında yer alan kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya en az 4,00 üzerinden 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını yukarıda belirtilen azami süreler içerisinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Program Profili
Programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Program, dersler, seminer dersi, tez çalışması, tez sınavı ve varsa tanımlayıcı faaliyetlerden ve/veya uygulamalardan oluşur.
Program Çıktıları
1Dil bilinci ve duyarlılığı edinmiş bir birey olarak Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
2Türk dilinin kurallarını, geçirdiği evreleri, uğradığı değişiklikleri ve Türklerin kullandıkları alfabeleri öğrenir.
3Türkçenin tarihi ve yaşayan kolları ile Türkiye Türkçesi metinleri üzerinde uygulamalar yapar.
4Edebi metinleri, geçirdiği evreleri, eleştirel bir bakış açısıyla dil, üslup ve içerik bakımından değerlendirir.
5Dört temel dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) metinler aracılığıyla gelişimini destekleyecek uygulamalar yapabilir.
6Çocuklar için seçilen edebi metinlerin niteliğini değerlendirir.
7Demokrasi, insan hakları, estetik düşünce, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
8Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, araştırma ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikler kullanır.
9Türkçe öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
10Öğrencilerin bireysel, sosyal ve kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeler için uygun eğitim ortamları düzenler.
11Çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin gelişimini izler.
12Türkçe öğretiminin kuram ve uygulamalarına ilişkin gereken bilgi, beceri, yöntem ve teknikler çerçevesinde uygulamalarını geliştirir.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Türkçe Eğitimi yüksek lisans mezunları, özel veya devlete bağlı eğitim kurumlarında Türkçe Öğretmeni olarak çalışabilmekte ve eğitim kurumlarında yönetici pozisyonunda görev alabilmektedirler. Ayrıca doktora yaparak çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı olabilmektedirler. Bununla beraber ALES ve yabancı dil sınavlarından yeterli puanları alabildikleri takdirde yurt dışında okutman olarak görev alabilmektedirler. Yine gerekli sertifikaları aldıklarında yurt içi ve yurt dışında Türkçenin eğitimi ve öğretimi görevini icra edebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü öğrenciler teonk derslerin %70ine, uygulamalı derslerin %80ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci dersin sınavlarına giremez ve dersten/uygulamadan başarısız sayılır. Sınavlar yazılı veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak yarıyıl içinde yapılan projeler, araştırma-inceleme ödevleri, laboratuvar, atölye, seminer, uygulama, etkinlik ve benzeri çalışmalar kısmen veya tamamen sınav değerlendirilmesine katılabilir. Yarıyıl sonu/bütünleme sınavında katkısı %50den az olmamak şartıyla en az bir yazıtı sınav yapılması zorunludur. Bir dersten başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınav değerlendirme notunun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Dersin yarıyıl sonu başarı puanı, ara sınav notunun %40ı ile yarıyıl sonu/bütünleme sınavı notunun %60ı toplanarak hesaplanır. 100lük sisteme göre hesaplanan yarıyıl sonu başarı puanının dörtlük ve harflik sisteme göre karşılıktan ve başarı değerlendirmesi; 90-100 AA 4,00 Başarılı. 80-89 BA 3,50 Başarılı. 75-79 BB 3,00 Başarılı. 70-74 CB 2,50 Başarılı. 60-65 CC 2,00 Başarılı. 0-64 F Başansız. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi, tez çalışması ve dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bunlara ek olarak öğrencilere makale yazma, alanlarıyla ilgili kitapları okuma, araştırma yapma ve iş birlikli öğrenmeye yönelik olarak görevler verilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çatışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Turkçe Eğitimi Bilim Dalında 5 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Lisans öğreniminin yapıldığı bütün sınıflar teknolojik açıdan donanımlı olup, ihtiyaç doğrultusunda bilgisayar vb laboratuvarlardan ve drama, resim vb atölyelerden, kütüphane ve bilişim hizmetlerinden, spor salonlarından faydalanma imkanı bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
ABD Başkanı: Doç. Dr. Cem Şems TÜMERTlf: 0.446.2240326-42282 Arş. Gör. Bilal Ferhat KARADAĞTel: 04462240324-42306

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Toplam:53

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
5.00
Toplam:39

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:53

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:35

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
1
2
3.00
Toplam:30

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
5
0
5.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
2
7.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:31

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
7.00
Zorunlu
1
4
7.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
5.00
Seçmeli
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Toplam:30

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
6
10.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:30

GK SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


MB SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli I (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


AE SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


GK SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


MB SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli I (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


Seçmeli II (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
3
0.00


Seçmeli II (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
2
4.00


Seçmeli III (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=66&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=66&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=66&activeTab=2