Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği


Kuruluş
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalımız 1997 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Sosyal Bilgiler öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bir lisans programıdır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Sosyal bilgiler öğretmenliği programı zorunlu, seçmeli ve ortak derslerden oluşmaktadır. Program kapsamında bu dersleri daha önce farklı bir programda alan ve başarılı olan öğrenciler için muafiyet uygulanır. Bunun yanı sıra Yabancı Dil I ve II dersleri için muafiyet sınavları uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.
Program Profili
Sosyal Bilgiler Eğitimi programının amacı öğretime yönelik olumlu tutumlar geliştirebilen ve alanında yetkin becerilere sahip olan, çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık, kendine güvenen öğretmenler yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki açısından öğrencilere uygun model olması, mesleki gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip olan, insan haklarına ve demokrasiye önem veren öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program Çıktıları
1Sosyal Bilgiler alanını oluşturan; alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür-yetenek derslerine ilişkin temel bilgileri ve sosyal bilgilerle ilişkili içerikleri açıklar.
2Sosyal Bilgiler alanında yer alan;insan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik ve cumhuriyet kavramlarının tarihsel gelişim süreçlerini ve günümüz Türkiyesi üzerine etkilerini açıklar.
3Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan bilgi, beceri, değer, kavram ve kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklar.
4Sosyal Bilgiler öğretim programını amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme boyutlarıyla açıklar.
5Disiplinlerarası bakış açısıyla oluşturulan sosyal bilgiler dersini; geçmiş-bugün-gelecek, yöntem, yerellik ve güncellik, etkili vatandaşlık ve çocuğa görelik gibi temel ilkelere göre planlar.
6Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarını dikkate alarak eğitim teknolojisi ürünü olan; basılı, görsel ve teknolojik materyalleri hazırlar ve kullanır.
7Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme-öğretme ortamını öğrencinin gelişim özelliklerine (bilişsel, duyuşsal, psikomotor),uygun şekilde hazırlar.
8Sosyal bilgiler dersinin yürütülmesinde etkili iletişim becerilerini kullanır.
9Sosyal Bilgiler dersi öğretim uygulamalarını, yaşam boyu öğrenme ilkesine bağlı olarak gerçek hayat problemleri arasından seçer.
10Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarını; problem çözme, kanıt kullanma, eleştirel düşünme, karar verme ve araştırma becerileriyle ilişkilendirerek öğrenme ortamı oluşturur.
11 Sosyal Bilgiler dersi programında yer alan kazanımlar için seçeceği ilke-yöntem-teknik ve değerlendirme süreçlerini; konu, öğrenci ve öğretmen yeterlikleri bağlamında oluşturur.
12Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak mesleğinin gerektirdiği bireysel, toplumsal ve mesleki etik davranışlar konusunda örnek olur.
13 Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak nitelikli eğitimin; birey, aile ve toplum arasındaki işbirliğine bağlı olduğunu bilir ve işbirliğini sağlar.
14Milli-dini bayramlar, mahalli kurtuluş ve kutlama günleri, Türkiyeyi ve dünyayı ilgilendiren önemli olaylar, belirli gün ve haftalardan yararlanarak tarihsel duyarlılık ve milli bilinci geliştirir.
15Yaşadığı çevre, ülke ve dünyanın ekonomik, kültürel, siyasal, coğrafi, ve tarihsel özelliklerini çok yönlü değerlendirir.
16Etkin vatandaşın, ulusal ve uluslararası anlamda hak ve sorumluluklarını açıklar.
17.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314151617
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sosyal Bilgiler Eğitimi programı mezunları, MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve üniversitelerde öğretim elemanı olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Bunun yanı sıra devlet kurumlarında üniversite mezunu olarak memur olabilme hakları bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
1. Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmek,2. Zorunlu ve seçmeli dersler dahil olmak üzere en az 156 kredi ders almış olmak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Sosyal Bilgiler Eğitimi programı, 3 Profesör, 5 Doçent, 4 Dr. Öğretim üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi ile Eğitim Fakültesi Dekanlığı binasında bulunan Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü içerisinde yer almaktadır. Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim ve öğretim etkinlikleri teknik donanımlı dersliklerde yürütülmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İhsan ÜNLÜihsan-27@hotmail.com0 446 224 00 89-42308AKTS Koordinatörü:Dr. Öğretim Üyesi Sena COŞĞUN KANDALsenacosgun@erzincan.edu.tr0 446 224 00 89-42311Adres:Erzincan ÜniversitesiEğitim Fakültesi DekanlığıYalnızbağ Yerleşkesi Erzincan-Türkiye

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
4
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:24

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:25

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
4
0
0.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:26

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
2
5.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:30

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
5
0
5.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:26

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
1
4
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Toplam:18

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
6
10.00
Zorunlu
3
0
5.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
1
2
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:30

Seçmeli I (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Seçmeli I (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Seçmeli I (MB)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Seçmeli II (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Seçmeli II (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Seçmeli III (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Seçmeli II (MB)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=65&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=65&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=65&activeTab=2