Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği


Kuruluş
Günümüzde öğretmenlerin öğrenme-öğretme ortamında sürekli değişen rolünün önemi gittikçe artmaktadır. Geleneksel anlamda öğretmen, bilginin tek kaynağı ve aktarıcısı iken, günümüzde öğrencilere öğrenmenin yollarını öğreten bir konuma gelmiştir. Öğretmenlerden beklenen bu yeni roller ve yeterliliklerin geliştirilmesi için öğretmen eğitimi programlarında yeni gelişmeler gerekliliği ortaya çıkmıştır. İlköğretim, öğrenme-öğretme sürecinin ilk aşamasıdır ve bu süreçte yer alan öğretmenlerin özellikleri ilerideki öğrenme-öğretme sürecini etkilemektedir. Bir eğitim politikası olarak eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması süreci içerisinde Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 1998 yılında ilköğretim seviyesinde Fen Bilgisi Öğretmeni yetiştirmek amacıyla eğitim öğretim hayatına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan 153 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Fen Bilgisi Eğitimi alanında lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
1 - Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 2 - ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminden istenen alanda yeterli puanı almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yükseköğretim kurularında öncel öğreniminin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Erzincan Üniversitesinin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan 153 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ alanında lisans diploması verilir.
Program Profili
Fen Bilgisi Eğitimi ABDnın öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğreten adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında Lisans ve Lisansüstü düzeyinde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, ilköğretimde öğretmen olarak görev alabilir.
Program Çıktıları
1Fen ve Matematik alanları ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisini açıklar.
3Mesleki bilgi ve becerilerini okul dışı öğrenme ortamlarına yansıtır.
4Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği; pedagojik bilgi, iletişimsel becerisi, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmeyi açıklar.
5Dikkate almayın silinecektir.
6Dikkate almayın silinecektir.
7Dikkate almayın silinecektir.
8Dikkate almayın silinecektir.
9Dikkate almayın silinecektir.
10Dikkate almayın silinecektir.
11Dikkate almayın silinecektir.
12Dikkate almayın silinecektir.
13Disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve dersini farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde tarih, coğrafya, vatandaşlık, çevre, teknoloji, sosyoloji, v.b. gibi alanlarda genel kültür bilgisini açıklar
14 Fen alanlarında öğrencilere yönelik uygun materyal, deney ve etkinliklerini uygular.
15Öğrencilerin öğrenme biçimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve gereksinimlerini, fiziksel, sosyal, bilişsel, duyuşsal ve kültürel özelliklerini dikkate alarak öğretim sürecini planlar.
16Bilgi ve iletişim teknolojilerinden; fen bilimleri ve fen eğitimi alanlarında bilgiye erişme, bilgiyi paylaşma, öğretimin verimliliğini arttırma, güncel tartışma ve yenilikleri takip etme amacıyla yararlanır.
17Fen Bilgisiyle ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
18Bilimsel, eleştirel ve analitik düşünme becerilerine sahip, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve sınıf içi uygulamalarında kullanır.
19Fen Bilgisiyle ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir; verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel eğitim kurumlarında veya akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları şartı ile lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet ve mezuniyet AGNO baraj sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Her türlü sınav ve etkinlik 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Değerlendirmeye Katma Limiti(DKL) altındaki puanlar bağıl değerlendirme yapılırken dikkate alınmaz. DKL ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. DKL 100 üzerinden 30’u geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz. Ham başarı notu, Alt Limit(AL)’in altında ancak 30’un üzerinde ise FD, 30’un altında ise FF olarak değerlendirilir. Eğer DD harf notu alt sınırı AL’nin üzerindeyse, DD notu alt sınırı ile 30 arasındaki bu notlara da FD notu verilir. AL’nin değeri, 35-45 arasında olmak şartı ile ilgili kurulca belirlenir. Harfle başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: Sözel Harf Notu Ağırlık Katsayısı Pekiyi AA 4,00 İyi-Pekiyi BA 3,50 İyi BB 3,00 Orta-İyi CB 2,50 Orta CC 2,00 Zayıf-Orta DC 1,50 Zayıf DD 1,00 Başarısız FD 0,50 Başarısız FF 0,00 Muaf M - Geçer G - Kalır K - Devamsız DZ -
Mezuniyet Koşulları
Birimimizde, almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO’su en az 2,00 olan öğrencilere lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Anabilim dalımız Fakülte bünyesinde bulunan zengin kütüphanesinden, öğrencilerin kullanımına açık olan bilişim merkezlerinden, sportif ve kültürel etkinlikler için spor salonundan ve kültür merkezi olanaklarından yararlanabilmektedir. Ayrıca tüm sınıflarımız teknoloji sınıfıdır. Anabilim dalımızda iki adet fen laboratuvarı bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Başbağlar Mahallesi, 24030 Erzincan-Türkiye Telefonu : +90 446 224 00 89 Belge Geçer : +90 446 223 19 01 E-Posta: egtfak_yazi@erzincan.edu.tr Web: ebyu.edu.tr/tr/

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
0
2
1.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
0
2
1.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:43

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
0
2
1.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
0
2
1.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:43

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
0
2
1.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
2
1.00
Zorunlu
2
2
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:42

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
0
2
1.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:38

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:18

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
5
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:21

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
4
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:17

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
6
5.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:15

AE SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


GK SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00


MB SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


AE SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


GK SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00


MB SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli I (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00


Seçmeli I (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


Seçmeli II (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


Seçmeli II (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=63&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=63&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=63&activeTab=2