Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora


Kuruluş
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2008 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. İİBF Bankacılık ve Finan Bölümü 2018-2019 eğitim öğretim yılında normal öğretime başlamıştır. Bölümüm eğitim dili Türkçe’dir.
Kazanılan Derece
Bankacı (Finans Uzmanı)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ülkemizde, üniversitelere giriş için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarından başarılı olmak gerekir. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinde yabancı uyruklu öğrenciler kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi kapsamında öğrencilerin daha önce diğer yükseköğretim kurumlarından almış oldukları dersler ilgili ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra, in-formal ve non-formal öğrenmeler de ilgili kurulların oluru doğrultusunda kabul edilebilir. Ayrıca, programın eğitim planında yer alan Yabancı Dil dersi/dersleri için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebime hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bankacılık ve Finans alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin, programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Bankaların, serbest piyasa ekonomisinin en önemli finansal kurumlarından olaması ile birlikte bankacılık sektörüne yapılan yatırımların artması, Bankacılık ve Finans alanında uzman kişilere olan talebi arttırmıştır. Ulusal ve uluslar arası boyutta yaşanan ekonomik olumsuzlukların temelini genellikle finansal sorunlar oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, finans sektörünün yapısını bilen ve finansal kurumları yönetebilecek gerekli bilgiye ve donanıma sahip tecrübeli finans uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Program Çıktıları
1Bankaların ve mali piyasaların işleyişi ve hukuksal altyapısı ile ilgili gelişmeleri bulumsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
2Bankacılık ve finans alanı ile ilgili uygulamaları etkileyebilecek ulusal ve uluslararası sosyal ve kültürel unsurları tanır.
3Bankacılık ve finans alanının tarihsel gelişmi sürecinde yer alan olay ve olguları uygulamalara etkileri açısından değerlendirir.
4Bankaların genel işleyişleri ve bankalarda gerçekleştirilen faaliyetleri eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirir.
5Finansal nitelikteki işlemleri muhasebe bilgisini kullanarak kayıt altına alır, analiz eder ve yorumlar.
6İşletmecilik, ekonomi, hukuk vb. alanlarda edindiği interdisipliner bilgiyi bankacılık ve finans alanı ile ilişkilendirerek piyasa gereksinimleri doğrultusunda kullanır.
7Alanla ilgili teorik ve uygulamaya dönük bilgiyi kullanarak veri toplar, sınıflandırır, analiz eder ve değerlendirir
8Alanda karşılaştığı problemleri eleştirel ve yaratıcı düşünce temelinde analiz ederek uygun çözüm önerileri geliştirebilir.
9Uygun analitik araç ve teknikleri kullanarak karmaşık finansal piyasa sorunlarını tanımlayabilir ve yönetebilir.
10Bankacılık ve finansal piyasalarındaki gelişmeleri sürekli takip eder, araştırma yapar ve sonuçlarını analiz eder.
11Bireysel ya da bir takımın parçası olarak etkin çalışabilir, fikir ve önerilerini bağımsız ve özgür bir şekilde ifade ederek tartışabilir. Gerektiğinde takımın lideri olarak çatışmaları yönetebilir.
12Bağlı olduğu kurumun finansal yönetim sürecini yürütmek üzere amaç ve hedef belirleyebilir, süreci bütün olarak yönetebilir ve bu konuda her türlü sorumluluğu üstlenebilir.
13Yaşamboyu öğrenme sürecinin farkında olarak kişisel gelişim gereksinimlerini belirler, farklı disiplinlerde ilgi alanlarını keşfederek kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimini sağlavabilir.
14İçerik, organizasyon ve netlik açısından yeterlilik gösteren kaliteli dökümanlar hazırlayıp sunumlar yaparak bilgiyi yazılı veya sözlü olarak paylaşabilir.
15Bankacılık ve finans sektöründeki çalışanlar ve müşteriler ile doğru iletişim kurabilir.
16Bilgi paylaşımı ve profesyonel iletişimde yabancı dil bilgisini kullanabilir.
17İleri düzeyde bilgisayar kullanma bilgisini alanındaki bilişim ve iletişim teknolojilerine adapte ederek kullanabilir.
18Çevresel (ekonomik, sosyal, siyasi, hukuki ve etik) eğilimlerin finans sektörü üzerindeki etkilerinin farkındadır ve bu konudaki yenilikleri uygulayabilir.
19Bankacılık ve finans alanındaki etik kavramları benimseyerek sosyal, bilimsel ve profesyonel etik normlarına uygun davranır.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213141516171819
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bankacılık ve Finans Bölümünden mezun olanlar, başta bankacılık sektörü olmak üzere finansal kuruluşlarda, özel sektör ve kamu sektörü dahil olmak üzere finansal sektörün her alanında uzman, uzman yardımcısı veya yönetici olarak çalışabilmektedirler. Banka Uzman Yardımcısı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı, Merkez Bankası Uzmanı gibi ünvanlarda çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisan eğitimini başarıyla tamalayan adaylar ALES sınavından geçerli puanı almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşullarıyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başlarında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. Gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Ölçmede ağırlıklı genel not ortalaması kullanılmaktadır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Bağıl Değerlendirme Sistemi uygulanmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. FD ve FF ala öğrenciler ise o dersten başarısız sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerin mezun olabilmesi için staj olarak nitelendirilebilecek uygulama derslerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Bölüm Olanakları
Bölümde eğitim-öğretim faaliyetleri 2 dr. öğr. üyesi 2 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir Bölüm, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin fiziki imkanlarından faydalanılarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, 24078, ERZİNCAN Web Adresi: hhtp://iibf.erzincan.edu.tr Tel: +90-446-2252092 Fax: +90-446-2252094 Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜNER Tel +90-446-2252092 – 41047 E-mail: iibf@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:21

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:21

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
6
0
6.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:18

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
9
0
6.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:18

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
9
0
9.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:21

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
9
0
9.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:18

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
6
0
6.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
5
5.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:20

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
6
0
6.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
5
5.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:20

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=435&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=435&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=435&activeTab=2