Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik


Kuruluş
Beslenme ve Diyetetik Bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diploması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlarda başarılı olarak bölümümüze kayıt yaptırmaya hak kazanmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Daha önce herhangi bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci iken Bölümümüze kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet istekleri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 krediyi sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Eğitim süresi dört yıldır. Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı, diyetisyenlikte çağdaş gelişmeleri takip edip uygulayabilecek Diyetisyen yetiştirmektir
Program Çıktıları
1Beslenme ve diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
2Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve programını geliştirebilme bilgisine sahiptir.
3Üretim tüketim zincirinde birey ve toplumun besin kalitesine etki eden etmenleri değerlendirebilme ve besin güvenliği, güvencesine yönelik standartlar ve yasal düzenlemeleri uygulayabilme bilgisine sahiptir.
4Beslenme ve Diyetetik alanıyla ilgili temel bilgileri derinlemesine düşünüp uygulamaya geçirmek, özellikle problem çözme ve karar verme becerisine sahip olmak, araştırma projesi oluşturabilmek, bilgi toplama ve rapor hazırlama sürecinde güncel teknolojileri, bilgisayar ve bilgi işlem becerilerini kullanır.
5Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin, toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptar, değerlendirir, yorumlar, çözüm yolları üretir, tıbbi beslenme tedavisi uygular, sağlık ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla ekip çalışması yapar, etik kurallara göre hareket eder.
6Hedef grubun enerji ve besin ögesi gereksinimlerini göz önünde tutarak, beslenme ve diyetetik açısından değerlendirerek, toplu beslenme yapılan kurumlarda menü planlaması yapar ve yiyeceklerin satın alınmasından servisine kadar tüm aşamalarda besin güvenliğine dikkat ederek, uygun hizmet sunumunu teknolojik gelişmelerden de faydalanarak sağlar.
7Görevini mesleki sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde gerçekleştirir, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve sağlık konusundaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştirir, diyetisyenlik mesleğinin ilerlemesini ve gelişmesini sağlar.
8Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak interdisipliner yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar, uygular, izler ve değerlendirir. Klinik araştırmalara katılır.
9Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası geliştirir.
10Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirip ve klinik bulgularına dayalı olarak beslenme açısından yorumlayıp ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirir.
11 Tüm yaşam döngüsü boyunca bireylerin ve toplumun sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması ve bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik araştırma, proje ve programları planlar, yönetir, değerlendirir, izler, raporlar ve ekip çalışmalarına liderlik eder, ulusal ve uluslararası besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasına destek verir.
12Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamaların doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanır, gerekçeler ve kanıtlar sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade eder ve tüm paydaşlarla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurar.
13Bireyi ve toplumu güvenli ve sağlıklı yiyecekler seçmeye teşvik edecek stratejiler geliştirir, uygular, ilgili eğitim materyallerini hazırlar ve günceller.
14Bulunduğu konuma göre birlikte çalıştığı kişilerle bir ekip içerisinde uyumlu çalışabilir.
15Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve yasal düzenlemelere göre değerlendirir.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar; Tüm özel ve resmi hastanelerde klinik diyetisyeni olarak Kamu kurumlarının mutfaklarında kurum diyetisyeni olarak Özel diyaliz merkezleri, fizik tedavi merkezleri ve obezite merkezlerinde klinik diyetisyeni olarak Otel ve yemek fabrikalarında kurum diyetisyeni olarak Spor kulüplerinde ve spor merkezlerinde sporcu diyetisyeni olarak çalışabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Beslenme ve Diyetetik programında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Öğretim Planı “nda dersin öğretim elemanı tarafından ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ve FD notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 kredi sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Beslenme ve Diyetetik Bölümünde 5 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğr. Gör. ve 5 araştırma görevlisi mevcuttur
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı ve AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇEBİ Sağlık Bilimleri Fakültesi 24030 Erzincan Tlf:0 446 226 58 61/15015 Belgegeçer: 0 446 226 58 62 e-posta: kcebi@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
3
6.00
Zorunlu
1
0
2.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Seçmeli
0
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
3
6.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:29

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
9.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
6.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Toplam:31

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
9.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
5.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:30

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
3.00
Zorunlu
2
3
6.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
3
6.00
Zorunlu
3
0
5.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:27

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
3
5.00
Zorunlu
2
3
6.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:27

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
0
12
10.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
0
12
10.00
Toplam:30

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
0
12
10.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
0
12
10.00
Toplam:30

2016-BES-SEÇMELİ-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


2016-BES-SEÇMELİ-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


2016-BES-SEÇMELİ-3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
2
3.00
Seçmeli
0
2
3.00
Seçmeli
0
2
3.00
Seçmeli
0
2
3.00


2016-BES-SEÇMELİ-4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


2016-BES-SEÇMELİ-5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


2016-BES-SEÇMELİ-6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


2016-BES-SEÇMELİ-7
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


2016-BES-SEÇMELİ-8
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


2016-BES-SEÇMELİ-9
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=377&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=377&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=377&activeTab=2