Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik


Kuruluş
Hemşirelik bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Hemşirelik Bölümü, Lisans.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diploması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlarda başarılı olarak bölümümüze kayıt yaptırmaya hak kazanmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Daha önce herhangi bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci iken Bölümümüze kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet istekleri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 krediyi sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Eğitim süresi dört yıldır. Hemşirelik Bölümünün amacı, hemşirelikte çağdaş gelişmeleri takip edip uygulayabilecek hemşireler yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için hemşirelik alanıyla ilgili güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2Hemşireliğin tarihsel gelişimini, günümüze kadar gösterdiği gelişmeleri ve sağlık sistemini etkileyen faktörleri bilir
3Hemşirelik hizmetlerinin yönetimini sağlık mevzuatını, etik ilkeleri, insan ve hasta haklarını bilir.
4Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5Bütüncül yaklaşımla birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmalık ve bakım gereksinimlerini karşılamak üzere, temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı hemşirelik bilgisi doğrultusunda, hemşirelik alanı ile ilgili temel bilgi teknolojilerini ve eğitim araçlarını kullanır.
6Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik proje, etkinlik ve eğitim düzenler ve bunları uygular.
7Hemşirelik alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak birey, aile ve topluma yönelik hastalıkları önleyici, sağlığı geliştirici, tedavi edici ve destekleyici hemşirelik bakımını bağımsız olarak yürütür.
8Hemşirelik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ya da multidisipliner ekip çalışması yapar ve sorumluluk alır.
9Hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki güncel bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojilerin hayata geçirilmesinde sorumluluk alır.
10Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak hemşirelik alanında ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alır.
11Hemşirelik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
12Uygulama alanlarında birey, aile ve toplumun sağlık bakımına yönelik öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
13Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
14Birey, aile ve topluma yönelik sağlık bakımı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alır.
15Hemşirelik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
16Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
17Hemşirelik alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18Hemşirelik ve sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
19Sağlık/hastalık durumunda fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi ileri düzeyde kavrama bilgisine sahiptir.
20Sağlıklı/hasta bireyi bütüncül bir yaklaşımla değerlendirir, her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda saptar, hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.
21Hemşirelik uygulamalarında etik ve yasal ilkelere uygun davranır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
22Mesleğin amacına uygun, kendi alanında nitelikli yetkililer tarafından denetlenen yerlerde, klinik/saha uygulamaları yaparak yeterli deneyime sahip olur.
23Hemşirelik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında sağlık alanıyla ilgili diğer disiplinlerle işbirliği yapar, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
24Hemşire olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
25Hemşirelik bakımı ve uygulamalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde uluslararası standartlarda mesleki otonomisini kullanacak deneyime sahiptir.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213141516171819202122232425
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar tüm özel ve resmi hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Hemşirelikte yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Öğretim Planı “nda dersin öğretim elemanı tarafından ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ve FD notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 kredi sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Hemşirelik Bölümünde;1 Prof, 2 Doçent, 5 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Dr.öğretim görevlisi 6 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi mevcuttur.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Hemşirelik Bölüm Başkanı ve AKTS/DS Koordinatörü: Prof.Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR Sağlık Bilimleri Fakültesi 24030 Erzincan Tlf:0 446 226 58 61 Belgegeçer: 0 446 226 58 62 e-posta: rhacıhasanoğlu@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
16
16.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:28

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
6
16
16.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
12.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
6
16
16.00
Toplam:30

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
12.00
Zorunlu
6
16
16.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
8.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
6
16
16.00
Toplam:30

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
2
4
5.00
Zorunlu
6
16
16.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:27

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
6
16
16.00
Zorunlu
2
0
5.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:27

2016 HEM.SEÇMELİ GRUP-I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


2016 HEM.SEÇMELİ GRUP-II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
2
2.00
Seçmeli
0
2
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
0
2
2.00


2016 HEM.SEÇMELİ GRUP-III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


2016 HEM.SEÇMELİ GRUP-IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


2016 HEM.SEÇMELİ GRUP-V
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


2016 HEM.SEÇMELİ GRUP-VI
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


2016 HEM.SEÇMELİ GRUP-VII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


2016 HEM.SEÇMELİ GRUP-VIII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=376&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=376&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=376&activeTab=2