Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi


Kuruluş
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu günümüzdeki önemi giderek artan sivil havacılık sektörüne uluslararası havacılık standartlarına uygun, gerekli bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları havacılık sektörüne kazandırmak amacıyla Ulaştırma Bakanlığı ve Çelebi Holding işbirliğiyle 28 Nisan 2009 tarih ve 27213 sayılı resmi gazetede Bakanlar Kurulu kararının yayınlanması ile kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Mezun olacak öğrenciler Havacılık Yöneticisi unvanını alacaklardır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde bulunan Havacılık Yönetimi bölümü Eşit Ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci almaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencilerin daha önceden başka yükseköğretim kurumlarından aldıkları dersler yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek öğrenciler bu derslerden muaf tutulabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Havacılık Yönetimi Bölümü’nün bulunduğu yüksekokulumuzda dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Hava taşımacılığı, Havayolu Yönetimi, Havaalanı Yönetimi, Harekat Performans, Havacılık Emniyeti ve Güvenliği gibi mesleki dersler; Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi gibi işletme yönetimi kuramsal dersleri ve IATA onaylı Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler gibi sertifikalı dersler bu bölümde yer almaktadır. Eğitimin belirli dönemlerinde zorunlu ve isteğe bağlı staj eğitimi uygulanmaktadır. Her akademik yılda merkezi yerleştirme sınavı ile 60 öğrenci alınmaktadır.
Program Çıktıları
1Hukuksal, tarihsel, sanatsal ve sportif konularda bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olma
2Havacılığın teknik, ticari ve idari yönleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
3Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve gerektiğinde bireyler, kurumlar ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4Havacılık ile ilgili edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme, sivil havacılık kurum ve kuruluşlarında kullanabilme
5Havacılık ile ilgili sorunları tespit etme, verileri elde etme, analiz etme, yorumlayabilme ve çözüm önerileri sunabilme
6Havacılık alanındaki uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemleri çözmek için özgün bir çalışmayı bireysel ya da ekip halinde yürütebilme
7Sorunların çözümünde, projelerin yürütülmesinde ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinliklerin planlanması ve yönetilmesinde liderlik yapabilme
8Havayolu ve havaalanı işletmeciliği ile ilgili uygulamalarda hedef kitle ile ikili ilişkilerinde hizmet sektörünün gerektirdiği ölçütlerde davranabilme, ekip çalışmasında üyeler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayabilme, kriz anında gerekli iletişim stratejilerini belirleyebilme, yürütebilme, inisiyatif kullanabilme, hızlı karar ve sorumluluk alabilme
9Havacılık sektöründeki ulusal ve uluslararası yenilik ve gelişmeleri takip edebilmek için öğrenmenin sürekliliğine inanma ve yaşam boyu öğrenme konusunda olumlu bir tutum geliştirme
10Analitik düşünebilme, eleştirel bakabilme, diğer disiplin dalları ile bağlantı kurabilme ve işbirliği yapabilme
11Toplumsal sorumluluk ve mesleki etik bilincine sahip olma
12Güncel iletişim ve bilgi teknolojilerini kullanabilme
13Havacılık alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve endüstrilerle işbirliği çalışmalarını planlama, koordinasyonunu sağlama ve sonuçlandırabilme
14Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, havacılık alanında faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde hava yolları, havaalanları ve diğer havacılık işletmelerinde çalışabilmektedir. Okulumuz 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde ilk mezunlarını vermiştir. Mezunlarımızın çoğunluğu havacılık sektöründe hizmet veren özel sektördeki kuruluşlarda (Çelebi Yer Hizmetleri, Türk Havayolları, TGS) çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, muafiyet ve mezuniyet AGNO baraj sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Öğrenci; yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Yarıyıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavı puanları 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Yüksekokulun bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamalı eğitimi ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO’su en az 2.00 olan öğrenciler mezun olabilirler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
İnsanoğlu gereksinimlerini karşılamak için havayoluna ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu ihtiyacın farkında olan havacılığın önde gelen şirketleri modern teknolojilerle donatılmış uçakları insanlığın hizmetine sunmaya devam etmektedir. Bunun neticesinde, havacılık alanlarında eğitim almış kalifiye eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu bu ihtiyaca cevap verebilecek uluslararası standartlara uygun kaliteli bir eğitim anlayışı içerisindedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres :Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu Yalnızbağ Yerleşkesi/Erzincan Telefon Numarası : 0446 224 04 26 - 41101 Faks Numarası : 0446 224 04 27 E-posta : shyo@erzincan.edu.tr AKTS koordinatörü ve Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Fadime BADUR email: fbadur@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
5.00
Toplam:30

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Toplam:30

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Toplam:30

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Toplam:27

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:27

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
1
2
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:24

Bölüm Seçmeli-I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli-II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli-III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli-IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli-IX
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


Bölüm Seçmeli-V
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli-VII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


Bölüm Seçmeli-VI
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli-VIII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


Bölüm Seçmeli-X
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


Bölüm Seçmeli-XI
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli-XIII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli-XII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli-XIV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=375&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=375&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=375&activeTab=2