Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu günümüzdeki önemi giderek artan sivil havacılık sektörüne uluslararası havacılık standartlarına uygun, gerekli bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları havacılık sektörüne kazandırmak amacıyla Ulaştırma Bakanlığı ve Çelebi Holding işbirliğiyle 28 Nisan 2009 tarih ve 27213 sayılı resmi gazetede Bakanlar Kurulu kararının yayınlanması ile kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Mezun olacak öğrenciler Havacılık Yöneticisi unvanını alacaklardır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde bulunan Havacılık Yönetimi bölümü YGS-6 puan türü ile öğrenci almaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencilerin daha önceden başka yükseköğretim kurumlarından aldıkları dersler yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek öğrenciler bu derslerden muaf tutulabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Havacılık Yönetimi Bölümü’nün bulunduğu Yüksekokulumuzda dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Hava taşımacılığı, Havayolu Yönetimi, Havaalanı Yönetimi, Harekat Performans, Havacılık Emniyeti ve Güvenliği gibi mesleki dersler; Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi gibi işletme yönetimi kuramsal dersleri ve IATA onaylı Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler gibi sertifikalı dersler Havacılık Yönetimi Bölümü programlarında yer almaktadır. Eğitimin belirli dönemlerinde zorunlu ve isteğe bağlı staj eğitimi uygulanmaktadır. Her akademik yılda merkezi yerleştirme sınavı ile 45 öğrenci alınmaktadır.
Program Çıktıları
1Havacılık alanı ile ilgili hukuki, tarihi ve kültürel açıdan kuramsal ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde sahip olma.
2Havacılık alanı ile ilgili temel kavram ve ilkeler konusunda en az bir yabancı dilde ileri düzeyde bilgiye sahip olma.
3Paydaşlara karşı sorumlulukların yerine getirilebilmesi konusunda gerekli teknik ve hukuki bilgiye sahip olma
4Havacılık alanı ile ilgili edindiği teorik ve uygulama bilgilerini sivil havacılık kurum ve kuruluşlarında kullanabilmek
5Havacılık alanı ile ilgili edindiği teorik ve uygulama bilgilerini havayolu taşımacılığı işletmelerinde kullanabilmek
6Havacılık alanı ile ilgili edindiği teorik ve uygulama bilgilerini eğitim ve öğretim kurumlarında kullanabilmek
7Havacılık alanı ile ilgili edindiği teorik ve uygulama bilgilerini yer hizmeti işletmelerinde kullanabilmek
8Havacılık alanıyla ilgili kavram ve düşünceleri genel geçerliliği olan yöntemlerle incelemek
9Havacılık alanıyla ilgili mevcut verileri yorumlayabilmek, değerlendirmek, sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunabilmek
10Havacılık alanıyla ilgili mevcut araştırmaları incelemek ve elde edilen verileri uygulamayla ortaya koyabilmek
11Havacılık alanındaki uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemleri çözmek için özgün bir çalışmayı bireysel ya da ekip halinde yürütebilme.
12Havacılık alanındaki çalışmalarda; sorunların çözümünde, projelerin yürütülmesinde ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinliklerin planlanması ve yönetiminde liderlik yapabilme
13Havacılık alanında ortaya çıkabilecek öngörülemeyen ve acil durumlarda inisiyatif kullanabilme, hızlı karar ve sorumluluk alabilme
14Havacılık alanında edindiği temel bilgi ve becerilerin yeterliklerini ve ihtiyacı karşılama oranını değerlendirme
15Hava taşımacılığı veya havaalanı hizmetleri alanlarında ihtiyaç duyabileceği bilgi, beceri ve yeterlikleri değerlendirerek öğrenme gereksinimlerini belirleme
16Sivil hava ulaştırma hizmetleri açısından ulusal ve uluslararası yenilik ve gelişmeleri takip edebilmek için öğrenmenin sürekliliğine inanma ve yaşamboyu öğrenme konusunda olumlu bir tutum geliştirme
17Havayolu ve havaalanı işletmeciliği ile ilgili konularda bilgilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme, bireyleri ve kurumları bilgilendirebilme, yeni fikir ve düşüncelerini, sorunlar hakkındaki çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek bireyler, kurumlar ve meslektaşları ile paylaşabilme,
18Havayolu ve havaalanı işletmeciliği ile ilgili konularda diğer disiplin dalları ile bağlantılar kurabilme ve işbirliği yapabilme,
19Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal ve mesleki çevresi için sosyal sorumluluk projeleri ve etkinlikleri düzenleyebilme, bu projeler ve etkinliklerden hedef kitleyi haberdar edebilme, proje ve etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapabilme,
20Havayolu ve havaalanı işletmeciliği ile ilgili uygulamalarda hedef kitle ile ikili ilişkilerinde hizmet sektörünün gerektirdiği ölçütlerde davranabilme, ekip çalışmasında üyeler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayabilme, kriz anında gerekli iletişim stratejilerini belirleyebilme ve yürütebilme.
21Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve gerektiğinde bireyler, kurumlar ve meslektaşları ile iletişim kurabilme,
22En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar kullanabilme, bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve kullanımı hakkında bilgilendirebilme.
23Havayolu ve havaalanı işletmeciliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve endüstrilerle işbirliği çalışmalarını planlama, koordinasyonunu sağlama ve sonuçlandırma
24Disiplinler arası bir bilim dalı olan havacılık alanında etkili bir ekonomik analiz ve fizibilite neticesinde projeler üretme ve bu projeleri yönetebilme
25Rekabet ortamında tutunabilmek, rekabet üstünlüğü sağlayabilmek ve pazar payını artırabilmek için teknolojiyi takip ederek teknolojik yenilikleri uygulayabilme ve bu konularda isabetli kararlar verebilme
26Havacılık faaliyetlerinin havacılık etiği çerçevesinde yerine getirilmesi ve çevreci politikaların izlenmesi kapsamında çözüm önerileri ve uygulama örnekleri sunabilme
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314151617181920212223242526
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, havacılık alanında faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde hava yolları, havaalanları ve diğer havacılık işletmelerinde çalışabilmektedir. Okulumuz 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde ilk mezunlarını vermiştir. En başarılı 4 öğrencimiz Çelebi Hava Servisi A.Ş.de Yönetici Yetiştirme programı dahilinde işe alınmışlardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, muafiyet ve mezuniyet AGNO baraj sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Öğrenci; yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Yarıyıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavı puanları 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Yüksekokulun bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamalı eğitimi ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO’su en az 2.00 olan öğrenciler mezun olabilirler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
İnsanoğlu gereksinimlerini karşılamak için havayoluna ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu ihtiyacın farkında olan havacılığın önde gelen şirketleri modern teknolojilerle donatılmış uçakları insanlığın hizmetine sunmaya devam etmektedir. Bunun neticesinde, havacılık alanlarında eğitim almış kalifiye eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu bu ihtiyaca cevap verebilecek uluslararası standartlara uygun kaliteli bir eğitim anlayışı içerisindedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölüm Başkanı V.: Öğr. Gör. Daimi KOÇAK e-mail: dkocak@erzincan.edu.tr Adres : Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Yerleşim : Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Yalnızbağ Yerleşkesi/Erzincan Telefon Numarası : 0446 224 04 26 - 41063 Faks Numarası : 0446 224 04 27 E-posta : shyo@erzincan.edu.tr AKTS koordinatörü : Öğr. Gör. Abdussamet POLATER email: apolater@erzincan.edu.tr Adres : Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Yerleşim : Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Yalnızbağ Yerleşkesi/Erzincan Telefon Numarası : 0446 224 04 26 - 41107 Faks Numarası : 0446 224 04 27 E-posta : shyo@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:25

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Toplam:23

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:23

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:22

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:22

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:22

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
2.00
Toplam:23

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Seçmeli
0
0
2.00
Toplam:20

Bölüm Seçmeli-I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli-II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli-III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli-IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli-IX
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


Bölüm Seçmeli-V
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli-VII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


Bölüm Seçmeli-VI
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli-VIII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


Bölüm Seçmeli-X
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


Bölüm Seçmeli-XI
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli-XIII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
5.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli-XIV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=364&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=364&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=364&activeTab=2