Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın 17260 sayılı yazısı üzerine 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine göre Bakanlar kurulunun kararı ile 17/07/2008 tarihinde kurulmuştur. Fakültemiz bünyesinde İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Ekonometri bölümlerinin açılmasına ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına teklifte bulunulmuş ve yapılan bu teklif kapsamında bölümlerin açılması uygun görülmüştür. Açılan bölümlerden İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimine 50 normal öğretime 50 ikinci öğretime olmak üzere; 2009-2010 eğitim- öğretim yılında toplam 300 öğrencilik kontenjan açılmıştır. 2016-2017eğitim- öğretim yılından itibaren bölüm isim değişikliğine giderek Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü adını almıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Erzincan Üniversitesi İİBF Akademik” bölümünde yer alan “Yönetmelik ve Yönergeler” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle Erzincan Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı, öğrencilerinin sürekli değişen dünyayı uluslararası bir persektiften siyasal, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla kavramalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Program, makro düzeydeki iktidar ilişkilerinden iktidarın gündelik hayatın içindeki mikro yansımalarına kadar olan geniş bir yelpazeyi kapsar. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, iki yakın disiplin olarak, siyasal ve yönetsel konuların eleştirel analizine odaklanmıştır. Siyaset Bilimi disiplini kaynaklar ve değerlerin siyasal bir sistemde dağıtıldığı ve tartışıldığı süreçleri inceler. Bir yandan iktidar, meşruiyet, sosyal sınıf, ulus gibi kavramların; diğer yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, uluslararası örgütler gibi oluşumların üzerinde durur. Kamu Yönetimi disiplinin temel ilgi noktasını ise kamu karar ve politikalarının yönetsel bir sistemde, özellikle devlette yapıldığı ve uygulandığı süreçler oluşturur. Sunduğu temel derslerin yanı sıra, program disiplinlerarası bir yaklaşımı benimseyerek farklı disiplinlerden (hukuk, iktisat, tarih, sosyoloji, felsefe, kültürel çalışmalar, vs.) meydana gelen zengin bir çerçeve sunar. Ayrıca, akademik personel çokkültürcülük, demokrasi ve küreselleşmeyi temel değerleri olarak algıladığından uluslararası öğrencilerimiz üniversiteye kolaylıkla uyum sağlamakla kalmayıp bu değerlerin güçlendirilmesindeki hayati katkılarının farkına varmaktadırlar.
Program Çıktıları
1Kamu yönetimi ve siyaset bilimine ilişkin temel kavram ve yaklaşımları öğrenir, temel alanla ilgili bilgi ve anlayışa sahip olur.
2Kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile ilgili temel kaynakları güncel literatürle ilişkilendirerek teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olur.
3Küresel, bölgesel ve yerel seviyedeki sosyo-ekonomik konu ve sorunları tanımlayarak analiz edebilme donanımına sahip olur.
4Siyaset bilimi ve kamu yönetimine dair edinilen bilgi ve yetenekleri eleştirel olarak değerlendirebilmek.
5Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme, çevre sorunları ve ekonomi gibi konularda teorik ve uygulama alanlarda ortaya çıkan yenilikleri takip eder.
6Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları, teori ve pratik ilişkisi kurarak analitik ve diyalektik düşünme yeterliliği kazanır.
7Kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanı ile ilgili kazandığı bilgi ve yeterliliği alan dışı kimselere aktarabilir.
8Kolektif karar alma süreçlerini ve bu süreçlerin siyasal ve toplumsal hayat üzerindeki yansımalarını anlayabilme ve yorumlayabilmek.
9Verilen mesleki bilgi ve beceriler sayesinde yönetim kademelerinde görev yapabilir.
10Siyaset ve yönetim bilimi literatürünü etkin bir şekilde kullanmak suretiyle siyasal olguları analiz edebilme yeteneğine sahip olur.
11Demokratik tutum ve davranış geliştirme becerisi kazanır.
12Program süresince edindiği bilgi ve yetenekleri hayat boyu öğrenme düsturuyla geliştirebilmek ve kullanabilmek
13Siyasal ve sosyal olgu ve olayları diğer disiplinlerden de faydalanarak açıklayabilme ve çözümleme becerisi kazanır.
14Çalışmalarında ulusal ve uluslararası literatür ve uygulamaları değerlendirerek karşılaştırmalı bir bakış açısı ortaya koyar.
15.
16.
17.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yönetim, toplum bilimi, siyaset, hukuk, kentleşme ve iktisat gibi sosyal bilimlerle ilgili konularda dersler alan bölüm mezunları için, başta kaymakamlık ve idare hakimliği olmak üzere, kamu bürokrasisinin çeşitli kademelerinde geniş istihdam imkanları mevcuttur. Öğrencilerin aldıkları eğitim, özel sektörde de çalışmaya elverişlidir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
isans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir tane vize ve bir tane final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde kamu yönetimi alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönlenebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı:Doç. Dr. Haydar EFE İletişim Adresi: Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Yalnızbağ Yerleşkesi - ERZİNCAN

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Toplam:23

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Toplam:27

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
15.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Toplam:30

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
15.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Toplam:30

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
5.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
3.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Toplam:27

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:17

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
4.00


Bölüm Seçmeli 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
4.00


Bölüm Seçmeli 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
4.00


Bölüm Seçmeli 7
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli 8
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 10
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


Bölüm Seçmeli 9
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
4
0
5.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=363&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=363&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=363&activeTab=2