Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya


Kuruluş
Coğrafya Bölümü, Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü’nün teklifi doğrultusunda, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 18.10.2007 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılması uygun görülmüştür.
Kazanılan Derece
Coğrafya Lisans Programından mezun olacak öğrenciler “Coğrafyacı” unvanını taşıyacaklardır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programa kayıtlı öğrenciler 8 yarıyıllık eğitim-öğretim dönemi sonunda, en az ikisi alan dışı seçmeli ders olmak üzere, toplam150 krediyi tamamlamak suretiyle mezun olabileceklerdir.
Program Profili
Coğrafya lisans programı öğrencilere meslek hayatlarında yararlanabilecekleri çok yönlü teknik, mesleki, analitik ve kişisel yetenekler kazandırmaktadır. CBS ve Uzaktan Algılama gibi mekânsal teknolojileri kullanabilme, teknolojik gelişmeleri takip edebilme, teknik-bilimsel yazı yazma ve yabancı dili kullanabilme programın hedeflediği en önemli teknik yetenekler arasında yer almaktadır. Meslek olarak coğrafyayı genel bakış açısı, çalışma sahası, yöntemi ve araçları ile tanımak, mesleğin farklı alanlarda uygulamasını yapabilmek, mekânsal düşünme ve analiz yapabilmek, değişim yönetimi, etik anlayış ve vizyon sahibi olmak programın hedeflediği mesleki yetenekleri, üretken düşünme, problem çözme, araştırma ve sistemli düşünme ise analitik yetenekleri oluşturmaktadır. Program öğrencilerin ayrıca eğitmenlik yapabilme, iletişim kurma, geribildirim yapabilme, liderlik, sorgulama, bağlantı kurma, kriz yönetimi ve kişisel yönetim gibi kişisel yeteneklere de sahip olmalarını hedeflemektedir.
Program Çıktıları
1Fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya alanındaki temel kavramları kavrayabilir ve kavramlar arası ilişki kurma bilgisine sahiptir.
2Doğal ve beşeri çevredeki değişim ve dönüşümün neden ve sonuçlarını kavrar.
3Coğrafya bilimine ilişkin bilgileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) gibi mekansal teknolojileri kullanarak sunma becerisine sahiptir.
4Alanında karşılaştığı sorunlarla ilgili gözlem yapma, karar alma, ve bu kararları uygulama becerisine sahiptir.
5Alanı ile ilgili bireysel ve grup olarak üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
6Bilgiyi ve veriyi nasıl elde edeceğini bilir, öğrendiklerini aynı alandaki lisansüstü eğitim düzeyine veya bir mesleğe yönlendirir.
7Öğrendiği bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarır, proje ve etkinliklere dönüştürür.
8Alanındaki değişim ve yenilikleri takip ederek olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olur.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programın hedeflediği yeteneklere sahip mezunların istihdam alanları da çok geniştir. İlgili yeteneklere sahip olan mezunların çok farklı özel kuruluşlarda ve devlet kurumlarında çalışabilecekleri düşünülmektedir. İl ve ilçe Belediyelerinin başta CBS birimleri olmak üzere; Altyapı, Çevre Koruma, Atık Yönetimi, Park ve Bahçeler, Deniz Hizmetleri, Tarihi Çevre Koruma, Projeler, Kentsel Tasarım, Ulaşım Planlama, Trafik, Toplu Ulaşım, Turizm, Şehir Planlama, İmar, Harita, Deprem ve Zemin İnceleme, Kentsel Dönüşüm, Stratejik Planlama, Mesken, Afet Koordinasyon, Su ve Kanalizasyon gibi müdürlükleri programın mezunlarının istihdam alanları arasında yer almaktadır. Program mezunlarının çalışabileceği diğer kamu kurumları ise bakanlıklar ve bunlara bağlı çok çeşitli müdürlüklerdir. Bayındırlık ve İskân, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Milli Eğitim ve İçişleri gibi çeşitli bakanlıklarda coğrafyacıların çalışabilecekleri pek çok genel müdürlük bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Türkiye İstatistik Kurumu, Afet İşleri, Tapu Kadastro, İller Bankası, Karayolları, Çevre Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Özel Çevre Koruma, Orman, Devlet Meteoroloji İşleri, Enerji İşleri, M.T.A., Devlet Su İşleri, Maden İşleri, Petrol İşleri, Araştırma ve Eğitim, Kültür Varlıkları ve Müzeler, Tarımsal Üretim ve Geliştirme, Koruma ve Kontrol, Tarımsal Araştırmalar, Havza Araştırma, Denizcilik, Kıyı Emniyeti, TÜRKSAT, Sivil Havacılık, Haberleşme, Eğitim Teknolojileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, Mahalli İdareler. Program mezunları çok farklı kurumlarda coğrafyacı olarak istihdam olunabilecekleri gibi gerekli formasyon ve sınav sonuçlarından sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında coğrafya öğretmeni olarak da görev yapabileceklerdir. Hali hazırdaki coğrafya bölümlerinden mezun olan öğrenciler meslek açısından ağırlıklı ve öncelikli olarak coğrafya öğretmenliğini düşünmektedirler. Önerilen program mezunlarının öncelikle başta farklı kamu kurumlarında olmak üzere, çok farklı alanlarda faaliyet yapan özel kuruluşlarda istihdam edilmesi için eğitim ve öğretim verecektir. Tüm alanlarda yapılan yatırımlarla giderek büyüyen Türkiye’de çağdaş coğrafya biliminin sağlamış olduğu bilgi, beceri ve deneyimlerle mezun olan coğrafyacılara ihtiyaç giderek artmaktadır. Özellikle kamu kurumlarında farklı bakanlık ve bunlara bağlı bulunan çeşitli müdürlüklerde CBS ve UA konularında binlerce yetişmiş elemana ihtiyaç duyulduğu 2013 yılında farklı kaynaklar tarafından dile getirilmiştir. Mevcut programdan mezun olan öğrencilerin bu ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde yetişmelerine dikkat edilecektir. Mevcut programda yer alan CBS ve UA ile ilgili dersler ve bölümün altyapısı ve faaliyetleri bu amacın gerçekleştirilebileceğini göz önüne getiren önemli delillerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde bir ara sınav ve bir final sınavı olmak üzere her yarıyıl iki sınav yapılmaktadır. Bunlara ek olarak quiz, proje ödevi verilecektir.
Mezuniyet Koşulları
Programa kayıtlı öğrenciler 8 yarıyıllık eğitim-öğretim dönemi sonunda, en az ikisi alan dışı seçmeli ders olmak üzere, toplam 150 krediyi tamamlamak suretiyle mezun olabileceklerdir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Programın yürütülebilmesi için mevcut Fen-Edebiyat Fakülte binası içerisinde 4 adet sınıf, 1 adet genel bilgisayar laboratuvarı bulunmakta olup, 1 adet CBS laboratuvarı bulunmaktadır. Bu dersliklerin alanları;1 adet 112 m2, 1 adet 94 m2, 2 adet 62 m2, 1 adet de 53 m2dir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzincan Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
2
2
6.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:50

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
1
2
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
1
1
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:33

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:30

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:24

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:18

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
2
5.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Toplam:18

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
0
2
5.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
1
2
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:10

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
0
3
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
0
0
3.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
3
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
1
1.00


Bölüm Seçmeli 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
2
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
2
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=337&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=337&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=337&activeTab=2