Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Eğitim Fakültesi

Resim İş Öğretmenliği


Kuruluş
Resim-İş Eğitimi Programı, Erzincan Eğitim Enstitüsünün 1992 yılında Eğitim Fakültesine dönüştürülmesinden sonra, Resim-İş Öğretmeni yetiştirmek amacıyla 1998 yılında kurulmuş, 2013- 2014 öğrenim yılında öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerResim-İş Öğretmenliği alanında Lisans derecesi ile mezun olurlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi nce (ÖSYM) yılda bir kez yapılan öğrenci seçme sınavının TYT (Temel Yeterlilik Testi) en az 180 puan almak, özel yetenek sınavında başarılı olmak. Özel yetenek sınavına başvuru şartlarını sağlayarak bu sınavda başarılı olan öğrenciler Anabilim Dalında öğrenim görmeye hak kazanırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarmış olması, 240 ECTS kredisini sağlaması ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı, Görsel Sanatlar/Resim öğretmeni, sanatçı, küratör ve tasarımcı yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve alan ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.
Program Çıktıları
1alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahiptir.
3Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
4Bilimsel araştırma yöntemlerini bilir.
5Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir
6Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını ve iletişim yollarını kullanır.
7Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir
8Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir
9Öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
10Öğrencilerin kazanımlarını değerlendirir.
11Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlayabilir ve uygulayabilir
12Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
13Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
14Topluma örnek tutum ve davranışlar gösterir.
15Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
17Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler
18Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır
19Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
20Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
21Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
22Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
23Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
24Okulunu, Çevresini koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
25bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
26Ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
27Farklı kültürlere uyum sağlar.
28Alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213141516171819202122232425262728
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Lisans derecesi mezunlarımız her türlü eğitim ortamında ve temel öğretmenlik formasyonu gerektiren tüm iş ortamlarında, ayrıca temel görsel sanatlar birikimi gerektiren tüm iş kollarında çalışabilirler. Örneğin; Resim Öğretmenliği, Görsel Sanatlar uzmanlığı, Küratörlük, Müze Görevlisi, Sanat Eleştirmenliği, Sanat Galerisi Yöneticiliği vb.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet ve mezuniyet GANO baraj sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Her türlü sınav ve etkinlik 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Değerlendirmeye Katma Limiti(DKL) altındaki puanlar bağıl değerlendirme yapılırken dikkate alınmaz. DKL ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. DKL 100 üzerinden 30’u geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz. Ham başarı notu, Alt Limit(AL)’in altında ancak 30’un üzerinde ise FD, 30’un altında ise FF olarak değerlendirilir. Eğer DD harf notu alt sınırı AL’nin üzerindeyse, DD notu alt sınırı ile 30 arasındaki bu notlara da FD notu verilir. AL’nin değeri, 35-45 arasında olmak şartı ile ilgili kurulca belirlenir. Harfle başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: Sözel Harf Notu Ağırlık Katsayısı Pekiyi AA 4,00 İyi-Pekiyi BA 3,50 İyi BB 3,00 Orta-İyi CB 2,50 Orta CC 2,00 Zayıf-Orta DC 1,50 Zayıf DD 1,00 Başarısız FD 0,50 Başarısız FF 0,00 Muaf M - Geçer G - Kalır K - Devamsız DZ -
Mezuniyet Koşulları
Birimimizde, almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve GANO’su en az 2,00 olan öğrencilere lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Resim-İş Öğretmenliği Programında 1 Doçent, 5 Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Resim-iş eğitimi Anabilim dalı; 4 Anasanat (Resim ) atölyesi,1 temel tasarım atölyesi, 1 Desen Atölyesi, 1 Heykel Atölyesi, 1 Baskı Resim atölyesi, 1 Perspektif atölyesi 1 Fotoğraf Atölyesi ve 1 Kuramsal dersliğe sahiptir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yalnızbağ Yerleşkesi Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Tel: +90 446 2240089 Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü Doç.Dr. Orhan TAŞKESEN

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
2
2
6.00
Zorunlu
2
2
6.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
2
4
5.00
Zorunlu
4
4
9.00
Zorunlu
4
4
9.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:82

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
6.00
Zorunlu
2
2
6.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
4
4
9.00
Zorunlu
4
4
9.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:60

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
4
9.00
Zorunlu
2
4
9.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
1
2
3.00
Toplam:60

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
4
9.00
Zorunlu
2
4
9.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
5.00
Zorunlu
2
0
5.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Toplam:60

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
4
9.00
Zorunlu
2
4
9.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
2
4.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Toplam:56

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
4
9.00
Zorunlu
2
4
9.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
5
0
4.00
Zorunlu
5
0
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:60

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
4
4
9.00
Zorunlu
4
4
9.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
1
4
4.00
Zorunlu
1
4
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Toplam:60

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
4
4
9.00
Zorunlu
4
4
9.00
Zorunlu
2
6
10.00
Zorunlu
2
6
10.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:60

Seçmeli
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00


Seçmeli
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00


Seçmeli Sanat Atölyesi I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00


Seçmeli Sanat Atölyesi I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
0.00


Seçmeli Sanat Atölyesi II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00


Seçmeli Sanat Atölyesi II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00


Seçmeli Sanat Atölyesi III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00


Seçmeli Sanat Atölyesi III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00


Seçmeli Sanat Atölyesi IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00


Seçmeli Sanat Atölyesi IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00


Seçmeli Sanat Atölyesi V
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00


Seçmeli Sanat Atölyesi V
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
0.00


Seçmeli Sanat Atölyesi VI
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00


Seçmeli Sanat Atölyesi VI
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00
Seçmeli
2
2
6.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=290&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=290&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=290&activeTab=2