Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Eczacılık Fakültesi

Eczacılık


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 04.01.2012 tarihinde Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü’nün teklifi doğrultusunda 23.06.2012 tarihli 28332 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu Bakanlar Kurulu’nun 24.05.2012 tarih ve 2012/3243 sayılı kararı ile kurulmuştur. Daha sonra 13.09.2012 tarihinde Dekan ataması yapılmış ve kuruluş çalışmalarına fiilen başlanmıştır. Fakültemiz Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Teknoloji Bölümü olmak üzere 3 Bölüm ve bunlara bağlı Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Kimya, Farmakoloji, Farmasötik Botanik, Eczacılık İşletmeciliği, Klinik Eczacılık ve Farmasötik Teknoloji Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Program, ilgili kurum ve kurulların onayı alınarak 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Normal Öğretimde öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Diğer Eczacılık Fakültelerinde olduğu gibi eğitim süresi 5 yıldır.
Kazanılan Derece
Eczacı Lisans Diploması / Eczacı
Kabul ve Kayıt Koşulları
Eczacılık Fakültesi'ne giriş için ülkemizde ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eğitim almış ve eşdeğerliği kabul edilmiş olmak ve üniversite sınavında (LYS) sayısal alanda (MF-3) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Kayıt ve kabul şartları, ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu'nda belirtilir. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota bulunmaktadır ve müracaat eden öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçim yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Bu öğrencilerin alacağı dersler, Fakülte Eğitim Komisyonunun incelemesiyle Fakülte Yönetim Kurulu tarafından daha önce aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Erzincan Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler araştırma projesi ve staj dahil bütün derslerden başarılı olmalı ve geçer not almalıdır.
Program Profili
Sağlık hizmetlerinde topluma karşı görevlerini yerine getirecek, alanında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yaratıcı, sürekli mükemmeli arayan, gelişime ve öğrenmeye açık, bilgilerini yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde kullanabilen, ilaç endüstrisinde bilgilerini uygulamaya dönüştürebilen, araştırabilen ve ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar yaparak ilaç üretiminden tüketimine, birey üzerindeki etkilerinin izlenmesine kadar üst düzey bilgi ve becerilere sahip, mesleğinin evrensel niteliklerini taşıyan bireyler yetiştirmektir. Dünya’daki gelişmeleri yakından izleyen bölgemiz, ülkemiz ve dünyanın sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip önder eczacılar yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasında öncü, dünyada yetkinliği kabul edilen bir kurum olmaktır.
Program Çıktıları
1Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
3Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
4Bilişsel, Uygulamalı; Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
5Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
6Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
7Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
8 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
9Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
10Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
11Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız; eczane, hastane, ilaç endüstrisi, kamu, çeşitli araştırma merkezleri ve akademik yaşamda mesleklerini yürütmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans veya doğrudan doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Eczacılık Programında verilen her bir ders için bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Başarı notunun hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bağıl değerlendirme sistemi kullanılır ve tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl içi notunun başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu notunun başarı notuna katkısı %60’tır. Bütünleme sınavından alınan not, yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bağıl Değerlendirme Sistemine göre hesaplanacak olan başarı notları için DKL’nin maksimum değeri 30, AL’nin değeri 50’dır. Final Geçme Notu ise 50'dir. Bütünleme sınavı sonucu elde edilen başarı notu, dersin ait olduğu yarıyıldaki en son notlarla karşılaştırılarak harf notuna dönüştürülür. Başarı baraj notu en az 2,00’dır. En son hesaplanan GANO’su ile bir önceki GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenci, başarısız duruma düşer.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler, beş yıllık program derslerinde başarılı olduktan sonra mezun olmak için en az 300 AKTS kredisi kazanmış olmalıdır. Eğitim programında teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de yer almaktadır. Programda belirtilen temel ve mesleki dersler ile seçmeli dersler, uygulamaları, staj ve araştırma projesini başarıyla tamamlayan öğrencilere Eczacılık Fakültesi Diploması verilir. Fakültemiz mezunları “eczacı” unvanı alarak mezun olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Eczacılık Fakültesi'nde 1 profesör, 9 Yardımcı doçent ve 18 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Fakülte bünyesinde 5 adet derslik, 1 adet okuma salonu, 1 adet bilişim merkezi, 3 adet öğrenci laboratuvarı, 1 adet mikrobiyoloji laboratuvarı, 1 adet mikroskop laboratuvarı, 2 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca fakülte binasının bulunduğu kampüs içerisinde merkezi araştırma laboratuvarları, öğrenci laboratuvarları, merkezi kütüphane, kantin, yemekhane ve öğrencilerin kültürel ve spor aktiviteleri için kapalı spor salonu, açık alan sahaları gibi mekanlar mevcuttur. Fakültemizde Erasmus, Farabi ve Mevlana Programları kapsamında yapılan anlaşmalarla Öğretim Üyeleri ve öğrenciler değişim programlarından yararlanabilmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Başkanı; Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL ve Eczacılık Teknolojisi Bölümü Başkanı; Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Başkanı; Yrd. Doç. Dr. Sümeyra TUNA YILDIRIM, Birim AKTS Kord.: Yrd. Doç. Dr. Sümeyra TUNA YILDIRIM (stuna@erzincan.edu.tr, 0 446 2245344/40213) Adres : Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi Erzincan/Türkiye Telefon : +90 (446) 224 53 44 Fax : +90 (446) 224 53 43 E-Posta : ecz_fak@erzincan.edu.tr, Web : http://www.erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
1
0
3.00
Zorunlu
1
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:26

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
0
4
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
0
8
7.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Toplam:28

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:30

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
12
7.00
Toplam:25

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:30

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
8
6.00
Toplam:30

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
3.00


Üniversite Seçmeli Ders Grubu 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Üniversite Seçmeli Ders Grubu 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00


Üniversite Seçmeli Ders Grubu 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Fakülte Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Staj 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
8
7.00


Üniversite Seçmeli Ders Grubu 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Fakülte Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Fakülte Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Fakülte Seçmeli 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Staj 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
12
7.00
Seçmeli
0
12
7.00


Fakülte Seçmeli 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Fakülte Seçmeli 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


Staj 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
8
6.00
Seçmeli
0
8
6.00
Seçmeli
0
8
6.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=275&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=275&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=275&activeTab=2