Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Eczacılık Fakültesi

Eczacılık


Kuruluş
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 04.01.2012 tarihinde Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü’nün teklifi doğrultusunda 23.06.2012 tarihli 28332 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu Bakanlar Kurulu’nun 24.05.2012 tarih ve 2012/3243 sayılı kararı ile kurulmuştur. Daha sonra 13.09.2012 tarihinde Dekan ataması yapılmış ve kuruluş çalışmalarına fiilen başlanmıştır. Program, ilgili kurum ve kurulların onayı alınarak 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Normal Öğretimde öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Eğitim süresi 5 yıl olup eğitim dili Türkçedir. Fakültemiz Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Teknoloji Bölümü olmak üzere 3 Bölüm ve bunlara bağlı Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmakognozi, Farmakoloji, Farmasötik Botanik, Farmasötik Kimya, Farmasötik Toksikoloji, Eczacılık İşletmeciliği, Klinik Eczacılık ve Farmasötik Teknoloji Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Programda belirtilen temel ve mesleki dersler ile seçmeli dersler, Fakültemiz bünyesindeki anabilim dalları ve Üniversitemiz bünyesindeki ilgili birimler tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Fakültemiz anabilim dalları dışında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesindeki anabilim dallarından destek alınmaktadır. 5. yılda alınması gereken Eczacılık Alan Yönelme dersleri (Hastane Eczacılığı, Eczane Yönetimi, Endüstriyel Eczacılık, Akademik Eczacılık) ve Stajlar, Dekanlık koordinatörlüğünde ve İl Sağlık Müdürlüğü ile 13. Bölge Erzurum Ecza Odası Erzincan İl Temsilciliği ile birlikte yürütülmektedir.
Kazanılan Derece
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin 5 yıllık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, Eczacılık alanında lisans ve yüksek lisans derecesi (Bachelors and Masters Degree) almaya hak kazanmaktadır. Fakültemiz mezunları “Eczacı” unvanı alarak mezun olur. Mezunlarımızın diplomaları Sağlık Bakanlığı tarafından da tescil edilmektedir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olabilmek için ülkemizde ortaöğretim eğitimini tamamlamış ve üniversite sınavında sayısal alanda (MF-3) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Kabul ve kayıt şartları, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunun önerisi, Yükseköğretim Kurulunun kararı ile belirlenir. Kabul ve kayıt şartları, ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilir. Yurtiçinde kurumlararası yatay geçiş, Merkezi Sınavla yatay geçiş başvuruları ve kontenjanları Üniversite Senatosunun kararı ile belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Yabancı Uyruklu öğrencilerin kabul ve kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik vermiş olduğu sınavlara göre yapılmakta ve kontenjanları aynı şekilde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunun kararı ile belirlenip ilan edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Fakültemize kurumlararası yatay geçiş ve merkezi sınavla yatay geçiş yapan öğrencilerin kabul, kayıt ve muafiyet işlemleri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Uygulama Esaslarına göre yapılmaktadır. Bu öğrencilerin alacakları ve muaf olacakları dersler ve intibak işlemleri, dersleri yürüten öğretim üyeleri ve anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda Fakülte Eğitim Komisyonunda incelenmesi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencilerin en az 300 AKTS kredi miktarını tamamlamış olması, programda belirtilen temel ve mesleki dersleri, uygulamaları, stajlarını ve araştırma projesini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Dersleri Uygulama İlke ve Esasları, Mezuniyet Projesi Dersi 1 ve Mezuniyet Projesi Dersi 2 Yönergesi’ne göre başarı ile tamamlaması ve mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması gerekmektedir. (http://eczacilik.erzincan.edu.tr/?page_id=2463lang=tr)
Program Profili
Sağlık hizmetlerinde topluma karşı görevlerini yerine getirecek, alanında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yaratıcı, sürekli mükemmeli arayan, gelişime ve öğrenmeye açık, bilgilerini yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde kullanabilen, ilaç endüstrisinde bilgilerini uygulamaya dönüştürebilen, araştırabilen ve ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar yaparak ilaç üretiminden tüketimine, birey üzerindeki etkilerinin izlenmesine kadar üst düzey bilgi ve becerilere sahip, mesleğinin evrensel niteliklerini taşıyan bireyler yetiştirmek. Dünya’daki gelişmeleri yakından izleyen bölgemiz, ülkemiz ve dünyanın sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip önder eczacılar yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasında öncü, dünyada yetkinliği kabul edilen bir kurum olmak.
Program Çıktıları
1Eczacılık mesleğinin tarihi gelişimi ve meslek etiğini bilir. Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini, iletişim ve sosyal becerileri mesleğini gerçekleştirdiği mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik kurallar çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
2Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden (Temel bilimler ve temel tıp bilimleri) gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için ilgili yasal otoriteler, meslek örgütleri, ilaç endüstrisi ve diğer paydaşlar ile birlikte çalışır.
3Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı ve geliştirilmesinde temel ilkeler; doğal, sentetik ve biyolojik kaynaklı ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, sentezleri, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahiptir.
4Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda kuramsal bilgi ve uygulama becerisine sahiptir; tıbbi ve bitkisel ürün ile biyolojik materyalde nitel-nicel analizler yapar, sonuçları değerlendirir.
5Doğal kaynaklı ilaç ve ürünlerin, sentetik etkin madde içeren ilaçların, ileri tedavi tıbbi ürünlerinin, kozmetik-kozmesötiklerin formülasyonları, üretimleri, stabiliteleri, kalite güvencesi, ruhsatlandırılma ve patent çalışmaları ile diğer yasal düzenlemeler ve dağıtımları hakkında kuramsal bilgi ve uygulama becerisine sahiptir.
6Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
7Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibidir.
8İlaçların biyofarmasötik ve farmakokinetik özellikleri, farmakodinamik ve toksikolojik etkilerini bilir. İlaç etkileşmeleri ve geçimsizlikleri, istenmeyen ilaç reaksiyonlarının izlenmesi ve önlenmesi ile riskli gruplarda ilaç kullanımı konularında bilgi sahibidir.
9Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin esaslarını öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta-odaklı ve bireyselleştirilmiş farmasötik bakım hizmetini, eczacılık hizmetlerinin sunulduğu ilgili alanlarda diğer sağlık personeli ile birlikte sağlar.
10Güncel ve kanıta dayalı veri ve bilgi kaynaklarını kullanarak hasta ve yakınlarına, meslektaşlarına, diğer sağlık personeline, kurumlardaki ilgili birim-komitelere ve topluma eczacılık alanında eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunar. Klinik ve girişimsel olmayan araştırmalarda görev ve sorumluluk alır.
11Bilimsel kaynakları (farmakope dahil), yasal düzenlemeleri ve ilgili bilgi teknolojilerini kullanarak güncel bilgiye ulaşır; teorik ve/veya pratik araştırma yapar, bulgularını rapor halinde ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sunar ve/veya yayınlar.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan eczacılar; eczane, hastane eczanelerinde, ilaç ve kozmetik endüstrisinin farklı birimlerinde, ecza depolarında, üniversitelerde eğitim-araştırma alanlarında, araştırma-geliştirme merkezlerinde, ilaç ve zehir gibi bilgi merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, tıbbi cihazla ilgili onaylanmış kuruluşlar, sözleşmeli araştırma kurumları, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde mesleklerini yürütebilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans veya doğrudan doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Eczacılık Fakültesinde sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyet GNO baraj sınavı ve azami süre sonu ek sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bir ders içindeki projeler, ödevler, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar sınavlar yerine geçebilir. Öğretim elemanı, bu çalışmaların ilgili sınav notunun hesaplanmasına olan etkisini, yarıyılın başladığı ilk hafta içerisinde ilgili kurulun onayı ile ilan eder. Araştırma Projesi dersleri ve Staj Dersi için sınavlar ve telafi sınavlarının nasıl uygulanacağı Fakülte Kurulları ile belirlenir. Ham başarı notuna, yarıyıl içi notunun başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu notunun başarı notuna katkısı % 60’tır. Başarı notunun hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Ham başarı notu; AL’nin altında ancak otuzun üzerinde ise FD, otuzun altında ise FF olarak değerlendirilir. Eğer FF dışındaki en düşük harf notu AL’nin üzerindeyse, FF dışındaki en düşük harf notu alt sınırı ile otuz arasındaki bu notlara da FD notu verilir. AL’nin değeri, Fakülte Kurulu kararı ile 50 olarak belirlenmiştir. Ayrıca öğrenci yarıyıl sonu sınavından, Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen 50 notunu almak zorundadır. Yarıyıl sonu sınav notu, bu nottan daha düşük olan öğrencilerden ham başarı notu otuz ve üzerinde olanlar FD, otuzun altında olanlar ise FF almış sayılır. Başarı baraj notu en az 2,00’dır. En son hesaplanan GANO’su ile bir önceki GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenci, başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenci, üst yarıyıllardan ders alamaz. Daha önceki yarıyıllara ait hiç almadığı, başarısız veya devamsız olduğu dersleri tekrar almak zorundadır. Yükseköğretim Kurumlarından almış olduğu derslerin notlarının değerlendirilmesi ile Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esaslarına göre değerlendirmeye katılan öğrenci sayısının 10’un altında olduğu durumda, notların değerlendirilmesinde Not Dönüşüm Sistemi Tablosu kullanılır. (http://eczacilik.erzincan.edu.tr/?page_id=2463lang=tr)
Mezuniyet Koşulları
Eczacılık Fakültesinden mezun olmak için öğrencilerin en az 300 AKTS kredi miktarını tamamlamış olması, bu toplam kredinin %25ini alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanması, programda belirtilen temel ve mesleki dersleri, uygulamaları, stajlarını ve araştırma projesini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Dersleri Uygulama İlke ve Esasları, Mezuniyet Projesi Dersi 1 ve Mezuniyet Projesi Dersi 2 Yönergesi’ne göre başarı ile tamamlaması ve mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması gerekmektedir. (http://eczacilik.erzincan.edu.tr/?page_id=2463lang=tr)
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Eczacılık Fakültesinde 1 profesör, 11 Dr. Öğr. Üyesi ve 17 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Fakülte bünyesinde 5 adet derslik, 1 adet okuma salonu, 1 adet bilişim merkezi, 3 adet öğrenci laboratuvarı, 1 adet mikrobiyoloji laboratuvarı, 1 adet mikroskop laboratuvarı, 2 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca fakülte binasının bulunduğu kampüs içerisinde merkezi araştırma laboratuvarları, öğrenci laboratuvarları, merkezi kütüphane, kantin, yemekhane ve öğrencilerin kültürel ve spor aktiviteleri için kapalı spor salonu, açık alan sahaları gibi mekanlar mevcuttur. Fakültemizde Erasmus, Farabi ve Mevlana Programları kapsamında yapılan anlaşmalarla Öğretim Üyeleri ve öğrenciler değişim programlarından yararlanabilmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Başkanı; Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU Eczacılık Teknolojisi Bölümü Başkanı; Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Başkanı; Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra TUNA YILDIRIM Birim Bologna Koordinatörü.: Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra TUNA YILDIRIM (stuna@erzincan.edu.tr, 0 446 2245344/40213, 40229) Adres : Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi Erzincan/Türkiye Telefon : +90 (446) 224 53 44 Fax : +90 (446) 224 53 43 E-Posta : ecz_fak@erzincan.edu.tr Web : http://eczacilik.erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
1
0
3.00
Zorunlu
1
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:27

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:26

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
0
8
7.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Toplam:30

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:30

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
12
7.00
Toplam:25

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:30

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
8
6.00
Toplam:30

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
3.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Üniversite Seçmeli Ders Grubu 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00


Üniversite Seçmeli Ders Grubu 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00


Fakülte Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Staj 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
8
7.00


Üniversite Seçmeli Ders Grubu 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Fakülte Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00


Fakülte Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
1.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Fakülte Seçmeli 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00


Staj 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
12
7.00
Seçmeli
0
12
7.00


Fakülte Seçmeli 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Fakülte Seçmeli 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Staj 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
8
6.00
Seçmeli
0
8
6.00
Seçmeli
0
8
6.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=275&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=275&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=275&activeTab=2