Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İÖ)


Kuruluş
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2008 yılında Erzincan Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. İİBF İşletme Bölümü 2009-2010 eğitim öğretim yılında normal ve ikinci öğretime başlamıştır. İşletme bölümünün eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
İşletme Yöneticiliği (işletmeci)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlardan başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavlardan alınan puana bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir. Kayıt koşulları; 1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yerleştirme sonuç belgesi.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Fakültemize kurumlararası ya da kurum içi yatay geçiş veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki formal (örgün) öğrenimlerinin tanınması, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İşletme alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (en az 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
İşletme bölümü ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu, çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik formasyonu ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İşletme Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon ve belirlediği misyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. İşletme Bölümü, öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. İşletme Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; SPK, DPT, Sanayi bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklara bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar ile Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler şeklinde özetlenebilir. İşletme bölümü sahip olduğu zengin ve nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümde BAP ve TUBITAK destekli projeler yürütülmektedir. İşletme bölümü, gerçekleştirdiği akademik çalışmaları ile ülke ve dünya bilimine, yetiştirdiği vasıflı öğrencilerle ülkemiz istihdam piyasasına ve bölgesel bazda faaliyet gösteren işletmelerle kurduğu ilişkilerle de üniversite sanayi işbirliğine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.
Program Çıktıları
1İşletmelerin yönetim – organizasyon, pazarlama, üretim, muhasebe – finans fonksiyonları ve diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak.
2İşletme fonksiyonları ile ilgili görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.
3İşletme fonksiyonları ile ilgili görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunar.
4İşletme fonksiyonları ile ilgili görev aldığı alanlarda araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.
5İşletme fonksiyonları ile ilgili görev aldığı alanlarda işletmenin amaç ve hedeflerini belirleyebilir.
6İşletme fonksiyonları ile ilgili görev aldığı alanlarla ilgili olarak sahip olduğu bilgileri sorgular.
7İşletme fonksiyonları ile ilgili görev aldığı alanlarla ilgili olarak sürekli kendini yenileme gerektiğine inanır ve gereğini yapar.
8İşletme fonksiyonları ile ilgili görev aldığı alanlarla ilgili olarak mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır.
9İşletme fonksiyonları ile ilgili görev aldığı alanlarla ilgili olarak gereken bilgi teknolojilerini kullanarak veri analizi yapar.
10İşletme fonksiyonları ile ilgili görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
11İşletme fonksiyonları ile ilgili görev aldığı alanlarla ilgili olarak sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapar.
12İşletme fonksiyonları ile ilgili görev aldığı alanlarda iç ve dış paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür.
13İşletme fonksiyonları ile ilgili görev aldığı alanlarda yenilikleri takip eder ve ekibini teşvik eder.
14İşletme fonksiyonları ile ilgili görev aldığı alanlarda çalıştığı kurumun konumunu sorgular ve öneriler sunar.
15İşletme fonksiyonları ile ilgili görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma konusunda gerekli bilince sahiptir.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız; Bankalar, küçük orta ve büyük ölçekli işletmeler başta olmak üzere özel sektör kuruluşlarının yanı sıra maliye, DPT, Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vb. kamu bürokrasisinin üst düzey kadroları ile kamu kurumlarındaki diğer memuriyet kadrolarında görev alabilirler. Ayrıca bu programdan mezun olanlar girişimsel bir faaliyet olarak kendi işlerini de kurabilme imkanına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Ölçmede ağırlıklı genel not ortalaması kullanılmaktadır.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. FF ve FD alan öğrenciler ise o dersten başarısız sayılır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
İşletme bölümünde eğitim-öğretim faaliyetleri; 1 profesör, 4 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümün eğitim ve öğretim faaliyetleri yeterli sayı ve kapasitede ve projeksiyon cihazına sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 1 adet internet bağlantılı öğrenci bilgisayar laboratuar, bir adet kütüphane bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Selahattin YAVUZ Adres: Erzincan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yalnızbağ Yerleşkesi, 24078, ERZİNCAN Web Adresi: http://iibf.erzincan.edu.tr Tel: +90-446-2252092 / 41015 Fax: +90-446-2252094 E-mail: syavuz@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:26

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Toplam:8

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:9

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Toplam:4

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Toplam:0

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Toplam:0

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Toplam:10

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Toplam:9

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00


SEÇMELİ-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00


SEÇMELİ-3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ-4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00


Bölüm Seçmeli 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00


SEÇMELİ-5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ-6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00


Bölüm Seçmeli 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


SEÇMELİ-7
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ-8
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 7
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
4
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


SEÇMELİ-10
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ-11
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ-9
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


Bölüm Seçmeli 8
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


SEÇMELİ-12
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ-13
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ-14
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=117&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=117&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=117&activeTab=2