Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme


Kuruluş
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2008 yılında Erzincan Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. İİBF İşletme Bölümü 2009-2010 eğitim öğretim yılında normal ve ikinci öğretime başlamıştır. İşletme bölümünün eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
İşletme Yöneticiliği (işletmeci)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlardan başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavlardan alınan puana bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir. Kayıt koşulları; 1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yerleştirme sonuç belgesi.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Fakültemize kurumlararası ya da kurum içi yatay geçiş veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki formal (örgün) öğrenimlerinin tanınması, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İşletme alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (en az 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
İşletme bölümü ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu, çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik formasyonu ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İşletme Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon ve belirlediği misyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. İşletme Bölümü, öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. İşletme Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; SPK, DPT, Sanayi bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklara bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar ile Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler şeklinde özetlenebilir. İşletme bölümü sahip olduğu zengin ve nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümde BAP ve TUBITAK destekli projeler yürütülmektedir. İşletme bölümü, gerçekleştirdiği akademik çalışmaları ile ülke ve dünya bilimine, yetiştirdiği vasıflı öğrencilerle ülkemiz istihdam piyasasına ve bölgesel bazda faaliyet gösteren işletmelerle kurduğu ilişkilerle de üniversite sanayi işbirliğine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.
Program Çıktıları
1İşletmenin temel kavramları ve fonksiyonları, işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri, firmalar arası işbirlikleri ve girişimcilik konularında ileri düzeyde bilgiye sahip olur.
2Örgütsel düzeyde analiz yapma ve tasarlama, işletme yönetiminin; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarını kavrar ve uygulayabilir.
3Kamu ve özel sektörde karşılaşılan İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları kapsamında olan; iş analizi, insan kaynakları temini ve seçimi ile kariyer ve performans değerlendirme ve ücretlendirme gibi konularda ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
4Muhasebenin kapsamı, temel muhasebe kavramları, işletmelerin mali ve finansal rasyo ve tabloları hakkında teorik bilgilere sahip olur ve bu bilgileri kullanabilir.
5Maliyet muhasebesinin temel ilke ve tekniklerini öğrenir ve tek düzen hesap planındaki maliyet hesapları hakkında bilgi sahibi olur.
6İşletme finansmanı konusunda temel bilgileri kavrama, kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik-sosyal ve mali gelişmeleri analiz edebilme, finansal sistemleri anlama, finansal planlama ve işletmelere ait mali tabloları yorumlama konularında bilgi sahibi olur.
7İşletmecilik alanında ihtiyaç duyacağı temel matematik ve istatistik bilgilerine sahip olur.
8Üretimde kullanılan yeni yaklaşımlar, Üretim yönetiminin temelleri, üretim sistemleri, kuruluş yeri seçimi, dağıtım planlaması ve başa baş analizi, tesisat yerleşimi, stok kontrolü, üretim planlaması konularında bilgi sahibi olur.
9Pazar araştırması, bilgi sistemleri, tüketici davranışları, stratejik pazarlama, küresel pazarlar, ürün ve hizmet stratejileri, ürün hayat eğrisi, fiyatlama, tedarik zinciri konularını ve iş hayatındaki uygulamalarını bilir.
10Borçlar hukuku, ticaret hukuku, vergi hukuku, idare hukuku, iş hukuku alanlarında temel bilgilere sahip olur.
11Çağdaş bilişim teknolojilerini kullanabilir ve alanına uygulayabilir.
12Çevredeki fırsat ve tehditleri değerlendirerek yeni iş fikirleri üretebilme, bunların uygulanması için gerekli planları hazırlayabilme, ve bu planları uygulayabilecek girişimcilik kabiliyetine sahip olur.
13İş süreçleri ve proje yönetimi tekniklerinin temel prensiplerini bilir ve uygulayabilir.
14Yönetim ve organizasyon teknikleri konusunda beceri sahibi olur.
15Muhasebe ve finansman teknikleri ile rapor hazırlayabilme ve bilanço ve gelir tablosu analiz becerisi kazanır.
16Pazar araştırması, pazarlama bilgi sistemleri, ve tüketici davranışlarını analiz eder.
17Bilimsel araştırma teknikleri sayısal yöntemleri etkin kullanma becerisi sağlar.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314151617
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız; Bankalar, küçük orta ve büyük ölçekli işletmeler başta olmak üzere özel sektör kuruluşlarının yanı sıra maliye, DPT, Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vb. kamu bürokrasisinin üst düzey kadroları ile kamu kurumlarındaki diğer memuriyet kadrolarında görev alabilirler. Ayrıca bu programdan mezun olanlar girişimsel bir faaliyet olarak kendi işlerini de kurabilme imkanına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir (1) ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Ölçmede ağırlıklı genel not ortalaması kullanılmaktadır.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. FF ve FD alan öğrenciler ise o dersten başarısız sayılır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan dersleri (en az 240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
İşletme bölümünde eğitim-öğretim faaliyetleri; 1 profesör, 4 doçent, 1 dr. öğr. üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümün eğitim ve öğretim faaliyetleri 3 adet 84 ve 6 adet 72 kişilik kapasiteye ve projeksiyon cihazına sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 1 adet internet bağlantılı öğrenci bilgisayar laboratuarı, bir adet kütüphane ve bir adet de öğrenci kantini bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Selahattin YAVUZ Adres: Erzincan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yalnızbağ Yerleşkesi, 24078, ERZİNCAN Web Adresi: http://iibf.erzincan.edu.tr Tel: +90-446-2252092 / 41015 Fax: +90-446-2252094 E-mail: syavuz@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
4.00
Toplam:30

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Toplam:22

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Toplam:22

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Toplam:23

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Toplam:23

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Toplam:15

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Toplam:15

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
3.00


Bölüm Seçmeli 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
3.00


Bölüm Seçmeli 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


Bölüm Seçmeli 7
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00


Bölüm Seçmeli 8
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=116&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=116&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=116&activeTab=2