Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik


Kuruluş
Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 18.10.2007 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile, Erzincan Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi bünyesinde Fizik bölümü açılmış olup ilk öğrencilerini 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında almıştır.
Kazanılan Derece
Öğrenciler programı başarılı bir şekilde tamamlandığında Fizik Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Erzincan Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Fizik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik dersleri (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Fizik bölümü, öğrencilerine evrenin işleyişi ile ilgili süreçleri anlama yeteneği edinme fırsatının yanısıra, bilim, teknoloji, araştırma ve geliştirme alanlarında çalışabilecek bilgi ve donanımı kazardıracak zorunlu dersler ile birlikte çok sayıda seçmeli dersler alma imkanı sunar. Ayrıca lisansüstü öğrenime hazır, bilimsel bilgi üretebilen ve bunları kullanabilen bilim etiğine sahip, yaratıcı, araştırmacı ve ilkeli mezunlar yetiştirir. Bölümün sunduğu seçmeli dersler fizik mezunlarını, mesleki gelişimin yaşam boyu öğrenme ile sağlanacağına inanan bilimsel gelişmelere duyarlı ve açık, disiplinler arası çalışmalarda etkin olabilecek duruma getirir.
Program Çıktıları
1Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrama ve özümseme
2Fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanma
3Kuramsal ve uygulamalı fiziğin problemlerini irdelemek için gerekli matematiksel araçlarla donanıp onları kullanabilme
4Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanma
5Fizik problemlerini bilişim teknolojilerini kullanarak çözümleyebilme, sayısal model geliştirebilme
6Fizik biliminin kavramsal nitelikleri konusunda alt yapı oluşturarak konuları yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme
7Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanma
8Fiziğin diğer bilim dalları ile ilişkisini öğrenme
9Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, fizik ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
10Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişimi kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
11Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyip, alanı ve yakın alanlara ilişkin güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
12Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma
13Türkçeyi doğru ve etkin biçimde kullanabilme
14Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme
15Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma, katılma ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma
16Yeni Program Çıktısı
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Fizik bölümü mezunları çeşitli üretim sahalarının araştırma ve geliştirme alanlarında, kalite kontrol laboratuarlarında fizikçi olarak istihdam edilmektedirler. Nükleer tıp ve Sağlık fiziği alanlarında uzmanlaşan mezunlar radyo terapi merkezlerinde istihdam edilebilmektedirler. Fizik mezunları Atom Enerjisi Kurumunda, radyasyon güvenliği alanlarında da çalışma olanakları bulmaktadırlar. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Telekom, bilgi teknolojileri alanında, Tedaş, Nükleer Araştırma Merkezi gibi bir çok kamu ve özel sektörde kendilerine iş olanağı bulabilmektedirler. Bu program mezunları, eğitim sertifikası aldıktan sonra KPSSden gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından fizik öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca dershanelerde ve etüt merkezlerinde Fizik öğretmeni olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarında öğrenim görebilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar; ara sınav, kısa süreli ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve varsa tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı ve telafi sınavlarından oluşur. Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Bir dersin sınavına ilişkin ham başarı puanı öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanların ortalamasının % 40’ının, final sınav puanının % 60’ına ilavesi ile elde edilen puandır. İstatistiksel değerlendirmelerde AL’de dikkate alınır. Ham başarı puanı alt limitin (AL’nin) altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak F ve FD notu ile değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DD ve DC notları ise öğrencinin AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olurlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde 1 Prof. Dr., 2 Doç. Dr., 7 Yrd. Doç. Dr. ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Fizik Bölümünde Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik ve Yüksek Enerji Fiziği olmak üzere 5 bilim dalı bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Ercan EKİNCİ, e-mail: aeekinci@erzincan.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Tuba KILINÇ, e-mail: tkilinc@erzincan.edu.tr, Adres: Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Fen Edeb. Fakültesi Fizik Bölümü Erzincan

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
5
0
6.00
Zorunlu
0
0
3.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
0
0
3.00
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
5
0
6.00
Zorunlu
0
0
3.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
0
0
3.00
Zorunlu
3
1
6.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
8.00
Zorunlu
4
0
8.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
8.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
0
0
2.00
Toplam:31

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
5.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
4
0
6.00
Toplam:19

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
4
0
6.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:19

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
4
0
7.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
4
0
6.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:19

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
2
3.00
Zorunlu
0
0
3.00
Zorunlu
4
0
8.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
4
0
8.00
Toplam:22

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
2
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
4
0
8.00
Zorunlu
0
0
3.00
Zorunlu
4
0
8.00
Toplam:22

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


Fakülte Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


Fakülte Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
2
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
2
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


Bölüm Seçmeli 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=100&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=100&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=100&activeTab=2