Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora


Kuruluş
2/07/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu kurulması uygun görülmüştür. Eğitim Dili Türkçedir. Turist Rehberliği Programının amacı, seyahat acentasında ve tur operatöründe çalışabilecek, turist rehberliği yapabilecek ve sorumluluk alabilecek turist rehberleri yetiştirmektir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Turist Rehberliği alanında önlisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Programın eğitim süresi, bir yıl Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulunda alınan isteğe bağlı İngilizce hazırlık olmak üzere üç yıldır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Programlarına; ilgili Meslek Lisesinden mezun olan öğrenciler sınavsız, diğer lise ve Meslek lisesi mezunu öğrenciler ise, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan TYT puan türünde yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Programlarına öğrenci almaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Turist Rehberliği alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin toplam 120 AKTS karşılığı tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Turist Rehberliği Programının hedefi Uluslar arası standartlarda yerli ve yabancı turistlere rehberlik edebilecek Turist rehberleri yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Turist rehberliği hakkında genel bilgi sahibi olmak ve sektörle ilgili temel kavramları kavradığını göstermek
2Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
3Türkiyenin turistik arz kaynaklarını anlatabilecek kadar arkeoloji, sanat tarihi bilgisine sahip olmak.
4 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olmak
5Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olmak
6Turist Rehberliğinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak
7Seyahat işletmeleri başta olmak üzere ulaştırma işletmelerinin bilet rezervasyonu ve satışı konularında bilgi ve beceriye sahip olmak
8Tur organizasyonu yapabilmek
9Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası rehberlik yapabilir olmak
10Turizm, Tarih ve Coğrafya bilgisine sahip olmak
11Turist Rehberliği alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
12Turist Rehberliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
13Turist Rehberliği alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
14Alanının gerektirdiği işletme türlerini açabilme girişimine sahip olmak.
15Turist Rehberliği hizmetleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
16Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
17Turist Rehberliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
18Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
19 Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
20Turist Rehberliği alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
21Turist Rehberliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
22Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
23Turist Rehberliği alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
24Turist Rehberliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
25Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213141516171819202122232425
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan öğrenciler serbest turist rehberliği yapabilecekleri gibi Seyahat Acentalarında ve Tur Operatörlerinde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun durumda olan öğrenciler DGS sınavıyla alanıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programlarda verilen her bir ders için bir ara sınavı (kısa sınav, ödev) ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav, ( varsa kısa süreli sınav ve ödevlerin) etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ardışık 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulundan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini (minimum 100 ders saati veya 120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış, 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 2 Dr. Öğretim Üyesi ve 3 öğretim görevlisi mevcuttur.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzincan Binali YIldırım Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Mimar Sinan Mah. Merkez/ErzincanSeyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Necibe Şen nemin@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
3
3
5.00
Zorunlu
2
0
5.00
Zorunlu
1
1
5.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
3
0.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:9

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
3
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
1
1
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:11

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
3
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:2

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
1
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
2
4.00
Seçmeli
2
1
4.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=83&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=83&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=83&activeTab=2