Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora


Kuruluş
Kemah Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Yerel Yönetimler Programı 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren örgün öğretim şeklinde eğitim öğretime devam etmektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz Yerel Yönetimler Önlisans Programı Diploması nı almaya hak kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır. Diğer Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler. Ayrıca Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki Kayıt ve Kabul, Kontenjanlar ve Katkı Payına İlişkin Esaslar uyarınca programa kabul ve kayıt edilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yerel Yönetimler Programından Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamış olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Aynı zamanda staj yönetmeliğine göre, yirmi (20) iş günü stajlarını Yüksekokul tarafından hazırlanacak program çerçevesinde tamamlamak zorundadırlar.
Program Profili
Yerel Yönetimler Programı, il özel idareleri, belediyeler valilikler gibi kamu kurumlarında ve çeşitli özel kuruluşlarda çalışabilecek, alanıyla ilgili gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program Çıktıları
1İşletme, matematik, hukuk, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve ekonomi alanlarında temel düzeyde kavramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2Türkiye’nin yönetim yapısı, mahalli idarelerde stratejik yönetim, kentleşme, çevre sorunları ve yerel yönetim politikaları konularında bilgilere sahiptir.
3Alanı ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği, kalite standartları ve uygulanması hakkında bilgi sahibi olur.
4Yerel yönetimler alanında insan kaynakları ve halkla ilişkiler hizmetleri konusunda bilgi sahibidir.
5Alanında kazandığı kavramsal bilgi ile sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakar, pratik çözüm önerileri üretir, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olur.
6Etkin yönetim becerisini kazanarak projelerin gerçekleştirilmesinde gerekli planlama, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini yürütür.
7Araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenerek, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğine sahip olur.
8Ekip çalışmasına uyumlu, analitik düşünebilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahiptir.
9Kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetinin önemini kavradığını gösterir.
10Yerel yönetimler alanındaki mevzuatları bilir ve değişiklikleri takip eder.
11Alanı ile ilgili edindiği bilgi, düşünce ve önerilerini kurum içi ve kurum dışı kişi ve kuruluşlara yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarma yetkinliğine sahip olur.
12Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
13Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunlarıyla ilgili ortaya çıkan yenilikleri takip eder ve değişime açıktır.
15Yasal, etik ve mesleki ilkeleri özümseyerek aldığı kararlarda ve uygulamalarda sosyal adalet ve kültürel değerleri gözeterek toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yerel Yönetimler programından başarılı bir şekilde mezun olanlar, çeşitli kamu kuruluşlarında iş imkânı bulabilirler. Örneğin; belediyeler, il özel idareleri, valilikler ve bunlara bağlı kuruluşların çeşitli birimlerinde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek, başarılı oldukları takdirde 4 yıllık eğitim veren Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Yerel Yönetimler bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az % 80’ne devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir. FD ve FF notu ise, başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Eğitim için hazırlanan akıllı sınıflarda donanımlı 1 öğretim üyesi ve 6 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 7 öğretim elemanı ile iyi durumdaki fiziki imkanlarıyla hizmet vermektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr.Gör. Sonay SATIR (Bölüm Başkanı V.), Adres: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu Kemah/ERZİNCAN Tel: 0446 511 25 24-37018 Faks: 0 446 511 25 23 e-mail: ssatir@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
1
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Toplam:22

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
12
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
12
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Toplam:0

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=437&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=437&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=437&activeTab=2