Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Kemah Meslek Yüksekokulu

Sağlık Kurumları İşletmeciliği


Kuruluş
Kemah Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren örgün öğretim şeklinde eğitim öğretime devam etmektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz Sağlık Kurumları İşletmecisi (Yönetici) unvanına sahip olurlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır. Diğer Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler. Ayrıca Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki Kayıt ve Kabul, Kontenjanlar ve Katkı Payına İlişkin Esaslar uyarınca programa kabul ve kayıt edilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programından Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamış olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Aynı zamanda staj yönetmeliğine göre, yirmi (20) iş günü stajlarını yüksekokul tarafından hazırlanacak program çerçevesinde tamamlamak zorundadırlar.
Program Profili
Sağlık kurumları işletmeciliği programının amacı, çeşitli sağlık sektörlerinde orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak elemanların yönetim ve organizasyon açısından gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılarak nitelikli eleman yetiştirmektir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği, hem işletmecilik hem de hastane yönetimi ile ilgili ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmayı amaçlayan mesleki bir programdır.
Program Çıktıları
1İşletme, Hukuk, Matematik, İstatistik, Ekonomi ve Yönetim gibi işletmecilikle ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2İşletmecilik ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
3Sağlık sektörünün ihtiyacına göre, bilgisayar yazılımı ile birlikte işletmeciliğe özgü bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4Sağlık sektöründe insan kaynakları yönetimi, süreçleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
5Girişimciliğin yaygınlaşmasını sağlamak, bir işte istihdam edilmenin yanında kendini işini kurma alternatifini de bireylere sunmak, kamu ve toplumda girişimciliğinin önemi hakkında bilgi sahibi olur.
6İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olur.
7Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, teknolojik değişiklikleri takip ederek yeni teknolojileri işletme sistemlerine uyarlayabilmek.
8İşletme finansmanını yönetebilecek, maliyet hesaplamalarını yapabilecek, muhasebe kayıtlarını tutabilecek, mali tabloları hazırlayabilecek ve yorumlayabilecek yeterliliğe sahip olmak.
9Mesleği ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilme becerisine sahip olmak.
10İşletmenin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilne, ilgili mevzuatı takip edip uygulayabilme bececerisine sahip olmak.
11Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak.
12Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.
13Global ekonomide girişimciliğin önemini değerlendirebilecektir.
14Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.
15Ekip üyesi olarak çalışır ve birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
16Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
17Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
18Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
19Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
20Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
21Kurum kültürüne, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
22Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
23Diğer sağlık disiplinleriyle çalışabilme deneyimine sahiptir.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314151617181920212223
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sağlık kurumları İşletmeciliği programından başarılı bir şekilde mezun olanlar, çeşitli sağlık sektörlerinde iş imkânı bulabilirler. Örneğin; Kamu ve özel hastaneler, sağlık kuruluşları, ilgili laboratuvarlar, eczaneler, rehabilitasyon merkezleri, sosyal güvenlik kurumları, medikal şirketler, özel sigorta şirketleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, ilaç depoları vb. yerlerde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek, başarılı olan öğrenciler 4 yıllık eğitim veren İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği gibi bölümlere dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az % 80’ne devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir. FD ve FF notu ise, başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Eğitim için hazırlanan akıllı sınıflarda donanımlı 1 öğretim üyesi ve 4 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 5 öğretim elemanı ile iyi durumdaki fiziki imkanlarıyla hizmet vermektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr.Gör. Sonay SATIR (Bölüm Başkanı V.), Adres: Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu Kemah/ERZİNCAN Tel: 0446 511 25 24-37018 Faks: 0 446 511 25 23 e-mail: ssatir@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:26

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:28

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Toplam:11

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Toplam:8

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=398&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=398&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=398&activeTab=2