Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Tercan Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler


Kuruluş
Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü, 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında açılmış, ilk öğrencilerini 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Öğrencilerimiz Sosyal Hizmet Elemanı olarak mezun olmaktadırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu Programlarına; ilgili Meslek Lisesinden mezun olan öğrenciler sınavsız, diğer lise ve Meslek lisesi mezunu öğrenciler ise, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda YGS-5 puan türünde yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü öğrencilerine sosyal çalışmanın genel esasları ve görüşme teknikleri öğretilmek istenmektedir. Ayrıca mesleğin uygulamasında gerekli kanun ve yönetmeliklerle ilgili bilgiler de aktarılmaya çalışılmaktadır. Meslekleriyle ilgili hukuki çerçevenin öğretilmesi sağlanarak ve mesleki görüşmelerinde gerekli bilgi alma ve iletişim becerilerini kazandırarak mezun etme amacı güdülmektedir.
Program Profili
Yeterlilik şart ve koşulları doğrultusunda; mesleğinin gerektirdiği etik değerlere sahip, toplumun tüm muhtaç gruplarına duyarlı, birey, grup ve toplum refahını amaçlayan meslek elemanları yetiştirmek amacıyla toplumdaki sosyal sorunlara çözüm getirebilecek projeler gerçekleştirmek, toplumsal kalkınmaya yardımcı olabilecek mesleki bilgi ve deneyimleri paylaşma olanakları sağlamaktır.
Program Çıktıları
1Risk gruplarının (çocuk, yaşlı, özürlü, aile, kadın, grup) sebepleri konusunda bilgi sahibidir.
2Sosyal Hizmet mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.Sosyal hizmet konularında bilimsel çalışma yapabilme bilgisine sahiptir.
3Kır ve kent ortamlarında, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştirecek düzenleyici, planlayıcı, eğitici ve araştırmacı niteliğine sahiptir.
4Toplum ve insan refahını yükseltmeyi amaçlayan, toplantı, panel, seminer, açık oturum gibi organizasyonlar düzenler ya da bu gibi organizasyonlarda aktif olarak görev alır.
5Sosyal Hizmet alanıyla ilgili halkı bilgilendirir, savunuculuk üstlenir, sosyal eylemde bulunur, bu konularda önderlik yapar.
6Sosyal hizmet konularında bilimsel çalışma yapabilme bilgisine sahiptir.
7Meslek mensupları arasında birlik, dayanışma kurarak meslek onuru, disiplini ve ahlakını korur.
8Mesleki çalışma yaptığı kişi, grup ve kurumlarla iletişim becerilerini en üst düzeyde kullanır.
9Meslek alanına giren muhtaç kişi ya da grupların sorunlarının teşhisinde ve bu sorunlara ilgili yasal düzenlemeler ve mesleki bilgi, beceri kapsamında çözüm önerileri getirir.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan öğrencilerimiz Kamu Personeli Seçme Sınavı önlisans programlarının kadrolarına başvurarak kamuda görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Sosyal Hizmet Bölümlerine; Fen Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji Bölümlerine geçiş yaparak lisans mezunu olabilmektedirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz Açıköğretim Fakültelerinin İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği ve Sosyoloji Bölümlerine sınavsız geçiş yaparak lisans mezunu olabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programlarda verilen uygulamalı dersler hariç her bir ders için bir ara sınav (kısa sınav, ödev) ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav, ( varsa kısa süreli sınav ve ödevlerin) etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Uygulamalı derslerde ise öğrenciler, uygulama yaptıkları kurum ve kuruluşlarda iş başında değerlendirilerek ve uygulamalarının raporları göz önüne alınarak değerlendirilmektedirler. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ardışık 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulundan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini (minimum 100 ders saati veya 120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Sosyal Hizmetler Önlisans Programının istihdam avantajının özellikle önümüzdeki yıllarda yüksek olacağı düşünülmektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun (SHÇEK) yakın zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına (ASPB) dönüştürülmesi bu alana verilen önemin ve hizmetin yaygınlaştırılmaya çalışıldığının göstergesidir. Ayrıca ilgili bakanlığın Aile Sosyal Destek Programını (ASDEP) uygulamaya geçirmesiyle programımızdan mezun olan öğrencilerimize olan ihtiyacı artıracağı düşünülmektedir. Mezun öğrencilerimizin başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Yerel Yönetimler,Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Özel Huzurevleri, Özel Özürlü Bakımevleri, Sivil Toplum Örgütleri gibi alanlarda da istihdam edilme imkanına sahip olacakları düşünülmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. İhsan AKEREN iakeren@erzincan.edu.tr Tercan Meslek Yüksekokulu. Tercan/ERZİNCAN 0446 441 36 27

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:76

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
6
0
8.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:59

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
14
0
10.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:46

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
15
3
18.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:54

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
3
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
3
0.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
0
3
6.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=288&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=288&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=288&activeTab=2