Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

AŞÇILIK


Kuruluş
02/05/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 2547sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Erzincan Üniversitesi’nde Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu kurulması uygun görülmüştür. Eğitim Dili Türkçe'dir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Aşçılık alanında önlisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzincan Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu Programlarına; lise mezunu öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda YGS-4 puan türünde yeterli puanı almış öğrenciler alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Erzincan Üniversitesi ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla (YGS-4 puanı ile)Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Programlarına öğrenci almaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Aşçılık alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin toplam 120 AKTS karşılığı tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli uygulama çalışmaları derslerle birlikte yürütülmektedir. Programımızın temel amacı ;öğrencilere Mutfak Yönetimi, Yiyecek-İçecek Yönetimi konularında eğitim vermektir. Aşçılık alanında rekabet edebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış; ulusal ve uluslararası Mutfak Kültürü (Culinary) konusunda uzman personel ve şefler yetiştirmek bölümün bir diğer amacıdır.
Program Çıktıları
1Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama bilgi ve becerisini kazanmak.
2Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek.
3Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak.
4Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak.
5Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak.
6Mutfakla alakalı sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek.
7Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek.
8Alanında edindiği bilgi ve becerileri iş hayatında uygulamak.
9İyi iletişim kurabilmek.
10Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
11Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilmek.
12Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütmek.
13Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
14Alanının inceliklerine hâkim olmak.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı’ndan mezun olanlar, “Aşçı” unvanını kazanarak; turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında; aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, ızgara şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk şefi, pastane şefi, kasap, dömi şefi, komi vb rütbelerle; araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariği yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü vb kadrolarda çalışabilirler. Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb isimler altında da topluma hizmet sunabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programlarda verilen her bir ders için bir ara sınavı (kısa sınav, ödev) ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav, ( varsa kısa süreli sınav ve ödevlerin) etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ardışık 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Erzincan Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulundan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini (minimum 100 ders saati veya 120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış, 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri , 1 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 30 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda ve aşçılık uygulama atölyesinde yürütülmektedir. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan bilgisayar laboratuvarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Öğr. Gör. Burak BAŞAR, AKTS/DS Koordinatörü; Öğr. Gör. Aydın BOROĞLU,Turizm ve Otelcilik MYO, Hukuk Fakültesi Kampüsü/ ERZİNCAN Tlf: 0446 2251702; Fax: 0446 2251704; Email: burak@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
3
8.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
12.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
3
6.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
3.00
Toplam:30

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
8.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
2
3
6.00
Zorunlu
2
3
6.00
Zorunlu
2
1
4.00
Seçmeli
0
0
3.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
1
3.00
Seçmeli
0
0
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Seçmeli
0
0
3.00
Toplam:22

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=283&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=283&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=283&activeTab=2