Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Kemah Meslek Yüksekokulu

Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim)


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında ön lisans eğitimine başlamıştır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında normal örgün öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim verilecektir. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 112 AKTS ders + 8 AKTS Staj karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ alanında ön lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı uyruklu öğrencileri seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belirli bir kontenjan dahilinde mümkündür. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Erzincan Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.Ayrıca daha önce bir yükseköğrenim kurumundan mezun olan öğrencilerin içerik ve kredileri uymak koşuluyla derslerinden muafiyet tanınabilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 112 AKTS Ders+ 8 AKTS Staj karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Programın amacı; Türkiye’de hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, faaliyet ve etki alanını genişletmek için, gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, nitelikli işgücü yetiştirmektir. Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı birinci öğretimde ve ikinci öğretimde hizmet veren bir program olup, 50 şer öğrenci kontenjanına sahiptir. Mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak çağrı merkezleridir. Ayrıca bu programdan mezun olacak öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilirler
Program Çıktıları
1Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2Karar, uygulama ve davranışlarında Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
8Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
9Çağrı Merkezi Hizmetleri alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
11Çağrı Merkezi Hizmetleri alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
13Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
14Değişime ve yeniliğe açıktır.
15Temel matematiksel kavramları bilir ve problem çözümlerinde kullanır.
16Temel Düzeyde İstatistiksel verileri analiz ederek yorumlama ve raporlama kabiliyetine sahiptirler.
17Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
18Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, grup çalışmasında etkin olabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
19Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
20Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
21Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
22 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
23Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
24Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
25Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
26Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
27Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
28Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
29Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
30Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415161718192021222324252627282930
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ülkemizde mevcut bulunan istihdam alanının fazla olması, buna karşın eğitimli bireylerin az olması sebebiyle istihdam olanı oldukça geniştir. Özellikle ülkemizde Çağrı Sektöründeki hızlı büyüme nedeniyle bu alana ihtiyaç duyulacak istihdam sayısıda oldukça fazladır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Çağrı Merkezi Hizmetleri ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatlar,ı İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Medya ve İletişim Medya ve İletişim Sistemleri Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Yeni Medya Yönetim Bilişim Sistemleri Geçilebilecek bölümler ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzlarında yayınlanmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin akademik takvimdeki önceden belirlenmiş tarihlerde kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmesi için ise derslerin en az % 70’ine uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. FF ve FD notlarını alan öğrenciler ise derste yeterli başarı düzeyine ulaşamamış olduğunu gösterir.
Mezuniyet Koşulları
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 112 AKTS Ders+ 8 AKTS Staj karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Yüksekokulumuza ait Çağrı Merkezi Uygulama Labrotuvarı ile öğrencilerimiz uygulama eğitim alabilmektedirler. Ayrıca istihdam alanının bölgede geniş olması sebebiyle kurum ziyaretlerini de gerçekleştirerek öğrencilerin sektörü daha yakından tanıma olanakları bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkan v. (Program Koordinatörü) Öğr.Gör.Ahmet GÜNEŞ Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu Kemah Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Kemah/Erzincan 0 446 511 25 24

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:54

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:48

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Toplam:24

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Toplam:19

Ç.M.H.Uz.Seç.1.Bahar
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00


Çğ.Mrk.(U.Z.)Güz.2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Çağrı(U.Z)2.Bahar
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
4
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
1
5.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
4
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=257&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=257&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=257&activeTab=2