Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Kemah Meslek Yüksekokulu

İşletme Yönetimi


Kuruluş
Kemah Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Örgün öğretim şeklinde eğitim öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İşletme Yönetimi dalında önlisans diploması verilir ve mezunlar İşletme Meslek Elemanı ünvanına sahip olurlar
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır. Diğer Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler. Ayrıca Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki Kayıt ve Kabul, Kontenjanlar ve Katkı Payına İlişkin Esaslar uyarınca programa kabul ve kayıt edilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İşletme Yönetimi alanında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamış olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir
Program Profili
Öngörülen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda; 1. sınıf öğrencilerine temel hukuk, ekonomi, işletme, muhasebe, bilgisayar ve istatistik gibi temel dersler okutulmakta, 2. sınıfta ise paket programlar, pazarlama, yönetim, organizasyon, finansal yönetim, insan kaynakları ve işletme hukuku gibi derslerle işletmecilik formasyonu kazandırılmaya çalışılmaktadır. Program, yabancı dil dersleri ve uygulamalı bilgisayar dersleriyle desteklenmektedir.
Program Çıktıları
1İşletme, Hukuk, Sosyoloji, Matematik, İstatistik, Yönetim gibi işletmecilikle ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2Temel Ekonomi, Ülke Ekonomosi ve Temel Ekonomik göstergeler hakkında bilgi sahibi olur.
3Temel işletmecilik bilgileri ile işletme yönetimi tekniklerini kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.
4İşletmecilikle ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir ve yaşam boyu uygulayabilir.
5Meslektaşları ile işletmecilikle ilgili Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilir.
6Bilgisayar yazılımı ile birlikte işletmeciliğe özgü bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
7İşletmecilik ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
8Girişimciliğin yaygınlaşmasını sağlamak, bir işte istihdam edilmenin yanında kendini işini kurma alternatifini de bireylere sunmak, kamu ve toplumda girişimciliğinin önemini öne çıkarmak
9Sektörü türü ve ihtiyacına göre kullanılan paket programlar konusunda bilgi sahibi olur
10Alanına ilişkin bilgileri analitik olarak analiz etme, yorumlama, değerlendirme ve çözüm becerisine sahip olmak.
11Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, teknolojik değişiklikleri takip ederek yeni teknolojileri işletme sistemlerine uyarlayabilmek.
12İşletme finansmanını yönetmek; işletmenin finansal analizini yaparak finansal sorunlarına çözüm önerileri getirebilmek.
13Mesleği ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilme becerisine sahip olmak.
14Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
15İşletmelerde maliyet hesaplamalarını yapabilecek, muhasebe kayıtlarını tutabilecek, mali tabloları hazırlayabilecek ve yorumlayabilecek yeterliliğe sahip olmak.
16İşletmenin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edip uygulayabilecek bilgi ve donanıma sahip olmak.
17İşletme yönetimi alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak.
18Piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan mesleki etik değerlere sahip, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilen; alanıyla ilgili uluslararası yazışmaları yapabilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak.
19Üretim ve pazarlamanın temel işlevlerini bir bütün olarak kavrayabilme, yeni üretim ve pazarlama tekniklerini uygulayabilme becerisine sahip olmak.
20Global ekonomide girişimciliğin önemini değerlendirebilecektir.
21Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.
22Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
23Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.
24Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
25 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme .
26Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir.
27 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
28Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
29Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
30Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
32Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
33Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında, büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde, Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, Yatırım ve finans kurumlarında, iş imkanı bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için Ders Programında yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.
Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin mezun olabilmesi için en az 120 AKTS ders alması ve almış olduğu derslerden Genel Not Ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Yüksekokulda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler de yapılmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Öğretim Görevlisi Selim SÜMER Adres: Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu Kemah/ERZİNCAN Telefon: 0 446 511 25 24 - 37017 Faks: 0 446 511 25 23 e-posta: ssumer@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:22

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:16

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:9

İşletme1BaharYeniSeç
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
1
3.00


İsl.Yön.Yeni.Güz.2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
1
6.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
3
5.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00


İşl.Yön.Yeni.Bahar.2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
1
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
1
1
4.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=211&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=211&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=211&activeTab=2