Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Kemah Meslek Yüksekokulu

Emlak ve Emlak Yönetimi


Kuruluş
Kemah Meslek Yüksekokulu Toptan ve Perakende Satış Bölümü Emlak ve Emlak Yönetimi Programcılığı Programı 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır.2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Örgün öğretim şeklinde eğitim öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Emlak Yönetimi Teknikerliği unvanı alır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Emlak ve Emlak Yönetimi Programı, ön lisans düzeyinde YGS-5 puanı ile öğrenci alabilecektir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Emlak ve Emlak Yönetimi programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Dünyada ve ülkemizde konut, bina, site, alışveriş merkezleri yatırımlarının finansmanında; arsa-konut-ticaret ve hizmet binalarının alım-satımına konu olan emlak sektörü pazarında hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler nedeniyle, emlak ve emlak yönetimi sektöründe, iyi eğitilmiş, pazarlama, yönetim, gayrimenkul değerleme uzmanlarına gereksinim artmaktadır. Bunun yanı sıra, gayrimenkul değerleme raporlarının düzenlenmesinde uluslararası değerleme standartlarına uyum sağlamak ülkemiz için bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir. Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programının amacı, uluslararası meslek standartlarına uygun teorik ve pratik bir eğitim uygulamasını gerçekleştirerek, öğrencilerin bilimsel yöntemler ışığında gayrimenkul değerleme çalışması yapabilme yeteneğini kazanmalarını sağlamak, sektörde ulusal ve uluslararası kuruluşların gereksinim duyduğu mesleki sorumluluk sahibi, iş ahlakı bilinci gelişmiş uzman ara eleman niteliğinde gençler yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Etkili iletişim kurabilmek
2Bilgisayar kullanımına hakim olabilmek.
3Emlak işletmeciliği yönetimiyle ilgili yeterli bilgiye sahip olabilmek
4Gayrimenkul mevzuatına ait olanalım-satım,ifraz,tevhid,kat irtifakı,kat mülkiyeti gibi konulara hakim olabilmek.
5Emlak pazarlama yönetimini sağlayabilmek.
6Kent planlaması, Kentleşme gibi konularda bilgi sahibi olabilmek
7İmar planı okuyabilmek ve belediye mevzuatı hakkında bilgi sahibi olabilmek
8Emlak değerlendirme ve Emlak geliştirme konularında bilgi sahibi olabilmek, Emlak Değerlendirme Raporu hazırlayıp okuyabilmek.
9Kalite yönetim ve sistemleri hakkında gerekli bilgiye sahip olabilmek.
10Taşınmaz hukuku, Kira hukuku gibi konularda bilgi sahibi olabilmek.
11İşletme türlerini tanımak ve kavramak.
12 Temel muhasebe kayıtlarını tutabilmek ve maliyet hesabı yapabilmek.
13Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
14Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
15Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
16Bir Emlak İşletmeciliği açabilecek düzeyde temel bilgi düzeyine sahip olma.
17Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
18Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
19Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
20Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
21Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
22Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
23Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
24Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
25Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
26Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
27Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415161718192021222324252627
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Emlak ve Emlak Yönetimi Programından mezun öğrencilerimiz; Arsa ofisi, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Belediyelerin Emlak Müdürlükleri ile benzeri kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde ise, arsa üretimi, arazi ve arsa düzenlemesi, parselasyon, ifraz vb. işleri yapan emlak ve harita şirketi ve bürolarında, inşaat şirketlerinde, kurumsal emlak üretme ve pazarlama şirketlerinde ve bireysel olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavından yeterli puan almaları durumunda, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, programlarına dikey geçiş için tercihte bulunabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir ara sınav yapılmaktadır, % 40 ara sınav katkısı olmaktadır. Final sınavı % 60 etkilidir. 35 altı not başarısız sayılmaktadır. FF=0 FD=0,5 başarısız, DD=1 ve DC=1,5 şartlı (AGNOnun 2 olması halinde başarılı sayılmaktadır), CC=2, CB=2,5, BB=3, BA=3,5, AA=4 başarılı olarak sayılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programın süresi dört yarıyıldır (iki yıl). Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, teori ve uygulamalı alan ve alan dışı dersler ile endüstriye dayalı eğitimlerini (stajlarını) başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde 1 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Öğr.Gör. Yusuf Tuğrul ŞİRANLI Adres: Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü Kemah / Erzincan Telefon: 0446 511 25 24 / 37015 E-mail: ytsiranli@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:31

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:22

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
1
1
2.00
Toplam:16

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:10

Emlak1BaharYeniSeç
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
1
1
3.00


Emlak.Yeni.Güz.2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


Emlak.Yeni.Bahar.2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
1
5.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=173&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=173&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=173&activeTab=2