Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Meslek Yüksekokulu

Otomotiv Teknolojisi


Kuruluş
1976-1977
Kazanılan Derece
Program mezunlarına Otomotiv Teknikeri ünvanlı diploma verilmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans Derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Otomotiv Teknolojisi Programı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ile her yıl 40 öğrenciyi bünyesine katmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Otomotiv Teknolojisi Programında Örgün Öğretim yapılmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mezuniyet tarihi MADDE 45 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, tamamladıkları bu çalışmalarının kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Diplomalar ve verilme koşulları MADDE 46 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve GANO’su en az 2,00 olan öğrencilere, ilgili birime ait ön lisans veya lisans diploması verilir. (2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. (3) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden ve bu yarıyıllara ilişkin stajlarından başarılı olan öğrenciye, isteği hâlinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvuru her hangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların Üniversiteyle ilişiği kesilir.
Program Profili
*Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz “Otomotiv Teknikeri” unvanını alırlar. Otomotiv Teknikeri karayolu taşımacığında ve tarımda kullanılan motorlu araçların, motor ve taşıt gövdesinin yapımı ile bakım ve onarımını yapan, otomotiv veya makine mühendisiyle işçi arasındaki iletişimi sağlayan kişidir. *Motorlu taşıt aracı üreten fabrikalarda otomotiv veya makine mühendisi tarafından planlanan işleri uygulamaya koyar, parçaların üretimi, birleştirilmesi (montaj), ürünün kalite yönünden kontrolü ve denenmesi aşamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine çalışır, *Üretim ve servis ünitelerinde kullanılan makine ve parçaların hizmete hazır durumda olması ile ilgili önlemleri alır. Meslek Liselerinin; -Motor/Motor(Benzinli)/Motor(Dizel), -İş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve Onarım, İş Makineleri Operatörlüğü, -Uçak Bakım, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde Motor, -Uçak Bakım Teknisyenliği ve Havayolu Teknisyenliği (Gövde Motor), -Uçak Motorları, Uçak Motorları Bakım ve Onarımı, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme, -Makine Model, Makine Ressamlığı, Model, Modelcilik bölümlerinden mezun olanlar “Otomotiv” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler. *Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları *Otomotiv teknikerlerinin her türlü yerli ve yabancı kuruluşlara ait otomotiv sanayi ve yan sanayide iş bulma olanakları vardır. Satış sonrası tamir ve bakım servislerinde çalışabilme olanağına sahip oldukları gibi, gerekli sermayesi olanlar kendi işyerlerini de açabilmektedirler. Meslekte İlerleme *Otomotiv Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; -Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, -Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği , -Makine Mühendisliği , -Otomotiv Mühendisliği, -Uçak Gövde-Motor , Uçak Gövde-Motor Bakım lisans programlarına ve -Açıköğretim lisans programlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler. -Otomotiv üretimi yapan fabrikalardan, oto yan sanayinde ve satış sonrası servislerde iş hayatına atılanlar tecrübe ve yeteneğine göre kısım şefi veya servis şefi olarak da çalışabilmektedirler.
Program Çıktıları
1İşletme kurmak ve yönetmek.
2Bilişim teknolojilerini kullanmak.
3Sistem analizi ve tasarımı yapmak.
4İş güvenliği, organizasyonu ve yönetimini yapmak.
5Mesleki yabancı dil kullanmak.
6Mesleki matematik uygulamaları ile taşıtın mekanik hesaplamalarını yapmak.
7İçten yanmalı motorların bakımını, onarımını ve ayarlarını yapmak.
8Motorlu taşıtların elektrik ve elektronik sistemlerinin ayar ve bakımını yapmak.
9Taşıt emisyon ve iklimlendirme sistemlerinin bakımını ve onarımını yapmak.
10Motor test ayarlarını, yakıt enjeksiyon sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak.
11Hareket kontrol ve güç iletim sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak.
12Alternatif motorlar ve yakıt sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
*Otomotiv Teknikeri karayolu taşımacılığında ve tarımda kullanılan motorlu araçların, motor ve taşıt gövdesinin yapımı ile bakım ve onarımını yapan, otomotiv veya makine mühendisiyle işçi arasındaki iletişimi sağlayan kişidir. *Motorlu taşıt aracı üreten fabrikalarda otomotiv veya makine mühendisi tarafından planlanan işleri uygulamaya koyar, parçaların üretimi, birleştirilmesi (montaj), ürünün kalite yönünden kontrolü ve denenmesi aşamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine çalışır, *Otomotiv teknikerlerinin her türlü yerli ve yabancı kuruluşlara ait otomotiv sanayi ve yan sanayide iş bulma olanakları vardır. Satış sonrası tamir ve bakım servislerinde çalışabilme olanağına sahip oldukları gibi, gerekli sermayesi olanlar kendi işyerlerini de açabilmektedirler. Meslekte İlerleme *Otomotiv Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; -Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, -Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği , -Makine Mühendisliği , -Otomotiv Mühendisliği, -Uçak Gövde-Motor , Uçak Gövde-Motor Bakım lisans programlarına ve -Açıköğretim lisans programlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler. -Otomotiv üretimi yapan fabrikalardan, oto yan sanayinde ve satış sonrası servislerde iş hayatına atılanlar tecrübe ve yeteneğine göre kısım şefi veya servis şefi olarak da çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
*Otomotiv Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; -Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, -Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği , -Makine Mühendisliği , -Otomotiv Mühendisliği, -Uçak Gövde-Motor , Uçak Gövde-Motor Bakım lisans programlarına ve -Açıköğretim lisans programlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınavlara İlişkin Esaslar Sınavlar ve süreleri MADDE 24 – (1) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet ve mezuniyet GANO baraj sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. (3) Öğrenci, puanlamaya tabi tutulan her türlü sınav ve etkinliğe katılmadığı takdirde sıfır puan almış sayılır. (4) Ders başarılarını ölçen tüm sınavlar yazılı, sözlü, yazılı ve sözlü olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. (5) Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. (6) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır: a) Kısa süreli sınav: Ders içerisinde önceden haber verilerek ya da verilmeksizin yapılan ve süresi 20 dakikayı geçmeyen sınavdır. b) Ara sınav: Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınavı yapılmaz. Bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar ara sınavı yerine geçebilir. Öğretim elemanı yarıyıl içi notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü faaliyetin oranını, yarıyılın başladığı ilk hafta içerisinde ilan eder. c) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Yarıyıl sonu sınavı: Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenci bu sınavlara girebilir. ç) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girmeyi hak eden öğrenci başarısızlık sebebiyle veya not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. d) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Tek ders sınavı: Sınava girme şartlarını yerine getirerek bir dersten FF veya FD alarak başarısız olduğundan dolayı, mezun olamayan öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere tek derse kaldığı sınav yarıyıl sonunda ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları hâlinde ilgili birim kararı ile bu tek dersin sınavına tek derse kaldığı anlaşılan yarıyıl sonu veya yaz okulu sınavları sonunda girerler. Tek ders sınavı hakkı bir kez kullanılır. Tek ders sınavında FF veya FD notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derse kayıt yaptırmaları kaydıyla derse devam etmeksizin akademik takvimde belirtilen güz ve bahar yarıyıl sonu sınav dönemlerinde bu dersin sınavına girebilirler. Ancak başarısız olunan tek ders tamamen uygulamalı veya teorik ve uygulama kısım notları ayrı ayrı olarak verilen ders ise dersin bulunduğu yarıyılda derse devam etmek zorunludur. Tek ders sınavında veya sonraki yarıyılda yapılan sınavlarda alınan not, yıl içi notu dikkate alınmadan, Alt Limit (AL)’in altında olmamak kaydı ile ilgili öğretim elemanı tarafından harfli nota dönüştürülür. e) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Mazeret sınavı: Ara sınav ve bütünleme sınavlarına haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenci için açılan sınavdır. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencinin sınav tarihleri ilgili yönetim kurulunca belirlenir. Öğrenci, mazeretli kabul edildiği süre içinde sınavlara giremez, girdiği sınav var ise geçersiz sayılır. f) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciye, ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. g) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Mezuniyet GANO baraj sınavı: GANO’ları 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere, son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır. Bu sınavlar, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasından önce yapılmalıdır. Bu sınavlara girmeyen öğrenci için mazeret sınavı açılmaz. ğ) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Sınav süreleri ara sınavlar için bir ders saati, yarıyıl sonu sınavları için iki ders saatidir. Ancak dersin veya sınavın niteliğine göre yukarıda belirtilen süreler dışında belirlenecek sınavın süresi ve nasıl yapılacağı yarıyıl başında ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Sınav programları MADDE 25 – (1) Sınav programları kısa süreli sınavlar hariç, sınavlardan en az on beş gün önce ilgili birim tarafından ilan edilir. Sınav tarihi ve/veya yerleri ilgili birimin onayı dâhilinde değiştirilebilir. Millî ve dinî bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir. Sınav sonuçlarının ilanı MADDE 26 – (1) Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde ilgili birim tarafından ilan edilir. Yarıyıl içi notu, yarıyıl sonu sınavlarının başlama tarihinden önce ilan edilmelidir. Sınav evrakının saklanması MADDE 27 – (1) İlgili öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait devam ve başarı notlarının listesi ile beraber sınav evrakını da yarıyıl sonunda ilgili birime teslim eder. Sınav evraklarının ilgili birim tarafından en az iki yıl muhafaza edilmesi gerekir. Sınav sonucuna itiraz MADDE 28 – (1) Öğrenci bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz ilgili birime verilen bir dilekçe ile yapılır. İnceleme sonucunda sınav evrakında ilgili öğretim elemanınca hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir. Sınavlarda kopya MADDE 29 – (1) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çektiği sonradan anlaşılan ya da kopya çekilmesine yardım eden öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu öğrenciye, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. BEŞİNCİ BÖLÜM Başarının Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar Başarı notu MADDE 30 – (1) Başarı notunun hesaplanmasında, o derse ait yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında aldığı not dikkate alınır. (2) Yarıyıl içi notunun başarı notuna katkısı %40’tan az olamaz. (3) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranı ilgili kurulca belirlenir. (4) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Bütünleme sınavından alınan not, yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notunun hesaplanması MADDE 31 – (1) (Değişik: R.G-20/06/2012-28329) Başarı notunun hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanlar bağıl değerlendirme yapılırken dikkate alınmaz. DKL ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. DKL 100 üzerinden 30’u geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz. Ham başarı notu; Alt Limit (AL)’in altında ancak 30’un üzerinde ise FD, 30’un altında ise FF olarak değerlendirilir. Eğer FF dışındaki en düşük harf notu AL’nin üzerindeyse, FF dışındaki en düşük harf notu alt sınırı ile 30 arasındaki bu notlara da FD notu verilir. AL’nin değeri, 35-45 arasında olmak şartı ile ilgili kurulca belirlenir. (2) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Bütünleme sınavı sonucu elde edilen başarı notu, dersin ait olduğu yarıyıldaki en son notlar ile karşılaştırılarak harf notuna dönüştürülür. (3) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) İlgili yönetim kurulunca gerekli görülürse, gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun yeniden değerlendirilmesine veya sınavın yeniden yapılmasına karar verilebilir. (4) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz. (5) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: Sözel - Harf Notu - Ağırlık Katsayısı Pekiyi AA 4,00 İyi-Pekiyi BA 3,50 İyi BB 3,00 Orta-İyi CB 2,50 Orta CC 2,00 Zayıf-Orta DC 1,50 Zayıf DD 1,00 Başarısız FD 0,50 Başarısız FF 0,00 Muaf M Geçer G Kalır K Devamsız DZ (6) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Bunlardan; a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. b) Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir. FD ve FF notu ise, başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar. c) M notu; öğrencinin bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır. ç) G notu, sadece başarılı veya başarısız olarak değerlendirilecek, GANO’ya katılmayan çalışmalarda başarılı anlamında kullanılır. d) K notu, sadece başarılı veya başarısız olarak değerlendirilecek, GANO’ya katılmayan çalışmalarda başarısız anlamında kullanılır. e) Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, GANO’nun hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz. f) DZ notu, GANO hesabında FF notu işlemi görür. DZ ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır. Genel ağırlıklı not ortalaması MADDE 32 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Yaz okulu sonunda hesaplanan GANO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki GANO’sunun yerine geçer. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır. Başarı sıralaması MADDE 33 – (1) Öğrencilerle ilgili yapılacak olan başarı sıralamaları güz veya bahar yarıyılı sonu itibariyle hesaplanan GANO’ya göre belirlenir. (2) Öğrencinin yaz okulu sonunda hesaplanan GANO’suna göre başarı sıralaması yapılamaz. Onur ve yüksek onur öğrencisi MADDE 34 – (1) Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, GANO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda ilgili birim tarafından ilan edilir. Başarısızlık durumu MADDE 35 – (1) Başarı baraj notu en az 2,00’dır. En son hesaplanan GANO’su ile bir önceki GANO’su2,00’ın altında olan öğrenci, başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenci, üst yarıyıllardan ders alamaz; daha önceki yarıyıllara ait başarısız ve devamsız olduğu derslerini alır. Ders harf notu DD, DC olan dersleri veya başarılı olduğu diğer dersleri de tekrar alabilir. Ders tekrarı sonucunda başarılı olan öğrenci, başarılı olduğu yarıyılı takip eden yarıyıl derslerini öncelikli olarak almak şartı ile danışmanın uygun görmesi hâlinde bir üst sınıfın ilgili döneminden de ders alabilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet tarihi MADDE 45 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, tamamladıkları bu çalışmalarının kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Diplomalar ve verilme koşulları MADDE 46 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve GANO’su en az 2,00 olan öğrencilere, ilgili birime ait ön lisans veya lisans diploması verilir. (2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. (3) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden ve bu yarıyıllara ilişkin stajlarından başarılı olan öğrenciye, isteği hâlinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvuru her hangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların Üniversiteyle ilişiği kesilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Değişen ve gelişen ortama göre kaliteli bir meslek eğitiminin gereği olarak ülkemizin pilot yüksekokullarından Erzincan Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programı, zengin laboratuarları ve yeterli öğretim elemanları ile hızlı gelişmeler göstererek çağı yakalayabilecek teknolojik değişiklikleri yakından takip edilebilecek sektörün ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü yetiştirmeyi mevcut imkânları ile üretici gücü yükseltmeyi amaç edinmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Adnan Demirci (Bölüm Başkan V., Program Koordinatörü) Öğr. Gör. Oğuz Kürşat Demirci Adres: Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı Yalnızbağ Yerleşkesi Merkez/Erzincan Telefon: 04462266600 e-mail: ademirci@erzincan.edu.tr odemirci@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:26

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:22

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:18

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:10

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=143&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=143&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=143&activeTab=2