Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Kemah Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı


Kuruluş
Kemah Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır.2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Örgün öğretim şeklinde eğitim öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bu program, Bilgisayar Programcılığı alanında 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. (İlgili alanlardaki meslek liselerinden, kontenjan açığı olması halinde düz liselerden öğrenci kabul edilir.)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bilgisayar Programcılığı programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Bilişim Sektöründe oluşan ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmış bir önlisans programıdır. Bilgisayar teknolojilerindeki problemleri tanımlama, analiz ve çözme kabiliyetine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrendiklerini en iyi şekilde uygulamayı hedefleyen, mesleki, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını bilen, insana, topluma ve doğaya saygılı, takım çalışmasına uyumlu ve katılımcı teknikerler yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Bilgisayar Programcılığı alanındaki çalışmalar için gerekli verilerin tanımlanması, toplanması ve değerlendirilmesini etkin bir şekilde yapabilmek, yaptığı uygulamalarda öğrendiği teorik bilgileri kullanabilmek.
2Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile donatılı olmak.
3Mesleğinin gerektirdiği hertürlü yazılımları bilmek ve donanımları kullanabilmek
4Takım çalışmalarına önem vermek ve gruba katkı sağlayabilmek, takım arkadaşları ile uyumlu çalışabilmek.
5Alanında yaptığı çalışmaları proje grubuna ve kurumuna etkin bir şekilde ifade edebilmek.
6Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif değerlendirmek ve sorumlu olduğu yönetime objektif bilgi akışı sağlayabilmek.
7Programında aldığı eğitim düzeyini ve problemlerin çözümündeki yeteneklerini gösterebilmek
8Genel/mesleki orta öğretimde kazanılan bilgiler, beceriler ve yetkinlikler üzerine kurulan ve yüksek öğretim ders malzemeleri ile desteklenen bilgisayar programcılığı alanındaki bilgilere sahip olmak ve o alandaki kavramları belirlenen bir düzeyde anladığını gösterebilmek
9Bilgisayar programcılığının gerektirdiği analitik düşünme yeteneğini kazanmak, çalıştığı konularda buna uygun bakış açısı ile program yazmak ve çalıştırmak.
10Bilgisayar Programcılığı alanındaki etik değerlere uymak ve sosyal sorumluluk bilincini taşımak.
11Alanında çalışmaları yürütebilecek ve dünyadaki gelişmeleri en iyi seviyede takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
12Alanında iletişime önem vermek ve bu iletişimde türkçeyi en doğru şekilde kullanabilmek.
13Alanında çalışanların ve kendisinin güvenlik, sağlık ve çevre bilincine sahip olmalarını sağlamak.
14Bilgisayar Programcılığı programını bitirdikten sonra da alanı ile ilgili yazılım, donanım konusundaki teknolojik yenilikleri takip edebilmek ve kendini geliştirebilmek
15Alanı ile ilgili çalıştığı işletmede sorumluluk alabilmek, çalışanları ve iş akışını organize etmek, kalite ve standartlara göre hizmet vermek.
16Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
17Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
18Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
19Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
20Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
21 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
22Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
23Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
24Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
25Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
26Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
27Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
28Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
29Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314151617181920212223242526272829
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bilgisayar Programcılığı Programı mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarında kendi alanlarına uygun dallarda (bilgisayar programcısı, web tasarımı, donanım, network) çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM’nin düzenlediği DGS ( Dikey Geçiş Sınavı)’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin “Bilişim Sistemleri Mühendisliği”, “Bilgisayar Mühendisliği”, “Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği”, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemler, “Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği” ,Bilgisayar-Enformatik , İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri , Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve “Bilgi Teknolojileri” Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.Yarıyıl sonu sınavından başarısız olan öğrenciler Bütünleme sınavına tabi tutulurlar bu sınavdan alınan not ,yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir. FD ve FF notu ise, başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar.Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde toplam 3 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca Ar-Ge ve Bilgisayar Laboratuarları bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr.Gör. İlteriş Saltuk KEFÇİ (Bölüm Başk.) Adres: Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu Kemah/ERZİNCAN Tel: 0446 511 25 24-37013 Faks: 0 446 511 25 23 e-mail: iskefci@erzincan.edu.tr , iskefci@gmail.com

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:28

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:10

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
1
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:12

Bil.Prg.Yeni.Güz.2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
5.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
1
5.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
4.00


Bil.Prg.Yeni.Bahar.2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
5.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=105&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=105&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=105&activeTab=2