Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -2

Ders Kodu81.30.104.A
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr. Yusuf Ziya KESKİN
Kaynaklar
  • 1. Enis ŞAHİN ? Haluk SELVİ (2011), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi.1-YÖK (1995). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II, Ankara Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları. 2-Komisyon (2009) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara: Okutman Yayıncılık 3-Akyüz Y. ve diğ. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları. 4-Turan R. ve diğ. (2005). Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Ankara 5-Eroğlu H. (2008). Türk İnkılâp Tarihi, Savaş Yayınevi 6-Ünsal Y. (1991). Atatürk İmparatorluktan Millî Devlete, Ankara: TTK 7-Aybars E. Lozan Konferansı ve İsmet Paşa8-Atatürk, M. Kemal
  • Nutuk, C. I-II, Kamer Yay. İst. 2002.9-Yılmaz, Faruk- Öztürk, İbrahim
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Özlem Kitabevi, Niğde 2003. 10-Berkes, Niyazi
  • Türkiye?de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi yay. İstanbul 2002. 11-Shaw, Stanford J- Shaw, Ezel Kural
  • Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, C. 2, Çev. Mehmet Harmancı, İstanbul 2000. 12-Lewis, Bernard
  • Modern Türkiye?nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, TTK yay. Ankara 1978. 13-Taneri, Aydın
  • Türk Devlet Geleneği Dün-Bugün, MEB yay. İstanbul 2004. 14-Gönlübol, Mehmet- Sar, Cem
  • Atatürk ve Türkiye?nin Dış Politikası, Atatürk Araştırma Mrk. Yay. Ankara 1990.
Ders TanımıSiyasî alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsüSerbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, Menemen ve Bursa olayları1924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler, Toplumsal hayatın düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme süreciEğitim ve Kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar (Tevhid-i Tedrisat kanunu, Latin harflerinin kabulü, Millet mektepleri, Türk Tarih ve Dil kurumlarının kurulması ve faaliyetleri, Türk tarih tezi, güneş-dil teorisi, 1933 Üniversite reformu, Halkevleri), Sağlık alanındaki gelişmelerİzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın yansıması olarak Türkiye'de devletçi ekonomi politikalarının gündeme gelmesi ve I. Beş Yıllık Kalkınma ProgramıAtatürk döneminde Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri, Komşularla münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı)Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık) ve bu ilkelere yönelik tehditlerAtatürk'ten sonraki Türkiye (İnönü'nün cumhurbaşkanlığı, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Demokrat Parti'nin kuruluşu ve çok partili hayata geçiş)
HedeflerBu dersin sonunda öğrencilerin Milli Mücadele sonrasında Türk Siyasi hayatında gerçekleştirilen siyasi inkılapları (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet?in İlanı ve Halifeliğin kaldırılması) ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleştiren inkılapları, Atatürk döneminde yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve yine Atatürk?ün ilkelerini açıklayıp yorumlayabilmeleri ve bu bağlamda; devletine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve bu anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine sahip çıkan, hür, demokratik ve lâik devlet düzenine saygılı, Cumhuriyet ve Cumhuriyet?in getirdiği niteliklere sadık, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık bireyler olarak yetiştirmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar*Siyasi İnkılaplar(Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyet?in İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması)*Atatürk Döneminde Kurulan ve TBMM?nde temsil edilen*Siyasi Fırkalar ve Siyasal Olaylar*Cumhuriyet Dönemi Hukuk İnkılabı ve Yeni Hukuk Düzeni*Eğitim Alanındaki İnkılaplar*Kültür ve Toplumsal Alanda Gerçekleştirilen İnkılap Hareketleri*Ekonomik Alanda İnkılaplar*Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası I*Atatürk İlkeleri*Atatürk Sonrası Türkiye( İç ve Dış Politika))* 1938 sonrasında Türkiye ve dünyadaki siyasal gelişmeler.
Öğrenme Çıktıları
1Atatürk İlke, İnkılâpları ve Dış Politikası hakkında temel bilgilere sahip olarak bu değerlere sahip çıkıp koruyan bireyler olurlar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Siyasî alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması)
2Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsü
3Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, Menemen ve Bursa olayları
41924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler,
5Toplumsal hayatın düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme süreci
6Eğitim ve Kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar (Tevhid-i Tedrisat kanunu, Latin harflerinin kabulü, Millet mektepleri, Türk Tarih ve Dil kurumlarının kurulması ve faaliyetleri, Türk tarih tezi, güneş-dil teorisi, 1933 Üniversite reformu, Halkevleri), Sağlık alanındaki gelişmeler
7Ara Sınav
8İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın yansıması olarak Türkiye'de devletçi ekonomi politikalarının gündeme gelmesi ve I. Beş Yıllık Kalkınma Programı
9Tarım ve bayındırlık alanında gelişmeler
10Atatürk döneminde Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri)
11Komşularla münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı, Möntrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay'ın Anavatana Katılması
12Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik)
13Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık ve bu ilkelere yönelik tehditler
14Atatürk'ten sonraki Türkiye (İnönü'nün cumhurbaşkanlığı, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Demokrat Parti'nin kuruluşu ve çok partili hayata geçiş)
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Tartışma14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma339
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ11132351223211

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek