Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1

Ders Kodu81.30.103.A
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr. Yusuf Ziya KESKİN
Kaynaklar
  • 1. Enis ŞAHİN ? Haluk SELVİ (2011), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi. 1-YÖK (1995). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II, Ankara Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları. 2-Komisyon (2009) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara: Okutman Yayıncılık 3-Akyüz Y. ve diğ. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları. 4-Turan R. ve diğ. (2005). Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Ankara 5-Eroğlu H. (2008). Türk İnkılâp Tarihi, Savaş Yayınevi 6-Ünsal Y. (1991). Atatürk İmparatorluktan Millî Devlete, Ankara: TTK 7-Aybars E. Lozan Konferansı ve İsmet Paşa 8-Atatürk, M. Kemal
  • Nutuk, C. I-II, Kamer Yay. İst. 2002. 9-Yılmaz, Faruk- Öztürk, İbrahim
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Özlem Kitabevi, Niğde 2003. 10-Berkes, Niyazi
  • Türkiye?de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi yay. İstanbul 2002. 11-Shaw, Stanford J- Shaw, Ezel Kural
  • Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, C. 2, Çev. Mehmet Harmancı, İstanbul 2000. 12-Lewis, Bernard
  • Modern Türkiye?nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, TTK yay. Ankara 1978. 13-Taneri, Aydın
  • Türk Devlet Geleneği Dün-Bugün, MEB yay. İstanbul 2004. 14-Gönlübol, Mehmet- Sar, Cem
  • Atatürk ve Türkiye?nin Dış Politikası, Atatürk Araştırma Mrk. Yay. Ankara 1990.
Ders TanımıAtatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi Avrupa tarihindeki gelişmeler ve bunların Osmanlı Devleti?ne etkileri XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri (Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet dönemleri) Dağılma devrinde Osmanlı Devleti?nin siyasi ve askeri durumu Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Sosyalizm) ve II. Meşrutiyet sürecinde Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti (Savaşın çıkışı, Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, cepheler ve savaşın sonu) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması İşgaller ve Tepkiler (Kuva-yı Milliyenin ortaya çıkışı), Cemiyetler (Millî, Millî varlığa düşman ve azınlık cemiyetleri), Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma (Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas Kongresi ve Batı Anadolu Kongreleri) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclisin açılışına iç ve dış tepkiler San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr Anlaşması'nda bugüne yönelik tehditler, Doğu ve Güney cephelerindeki durum Kuva-yı Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı Cephesi'ndeki savaşlar Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve sonrasındaki dış politika gelişmeleri (Türk-Rus, Türk-Afgan münasebetleri, Londra Konferansı, Ankara İtilafnamesi) Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler, Konferansı toplanması ve Barış anlaşmasının imzalanması
HedeflerBu dersin amacı öğrencilerin; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi ile ilgili kavramları, Osmanlı Yenileşme sürecini, Yeni Osmanlılar, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel olarak Avrupa?da yaşanan gelişmeleri (Sanayi Devrimi Ve Fransız İhtilali gibi) ve I. Dünya Savaşı ve savaş sonunda Osmanlı Devletinin Paylaşılmasını, Mondros Mütarekesi Sonrası gelişmeleri, Düzenlenen Kongrelerin Mili Mücadeledeki yeri ve Son Osmanlı Mebuslar Meclisi?nin aldığı Misak-ı Milli kararlarını, TBMM Dönemini ve Milli Cepheleri, Sonrasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşmasını, Milli Mücadele?de takip edilen Dış Politikayı ve son olarak Lozan Barış Antlaşmasını açıklayıp yorumlayabilecek ve bu bağlamda devletine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve bu anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine sahip çıkan, hür, demokratik ve lâik devlet düzenine saygılı, Cumhuriyet ve Cumhuriyet?in getirdiği niteliklere sadık, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık bireyler olarak yetiştirmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar*Kavramlar ve Osmanlı Yenileşmesi * Yeni Osmanlılar, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi *Avrupa Gelişmeleri, Sanayi Devrimi Ve Fransız İhtilali *I. Dünya Savaşı Ve Osmanlı Devletinin Paylaşılması *Mondros Mütarekesi Sonrası gelişmeler *Kongreler I-II *Son Osmanlı Mebuslar Meclisi ve Misak-ı Milli *TBMM Dönemi ve Milli Cepheler *Mudanya Ateşkes Antlaşması *Milli Mücadele?nin Dış Politikası *Lozan Barış Antlaşması
Öğrenme Çıktıları
1Avrupa Tarihindeki gelişmeler ve Osmanlı modernleşmesini
2Osmanlı Devleti?nin Çöküş Nedenlerini
3I. Dünya Savaşı?nı
4Türk Milli Mücadelesi?ni
5Türkiye Cumhuriyeti?nin Kuruluş Felsefesini daha iyi kavrayabilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi
2Avrupa tarihindeki gelişmeler ve bunların Osmanlı Devleti?ne etkileri
3XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri (Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet dönemleri)
4Dağılma devrinde Osmanlı Devleti?nin siyasi ve askeri durumu
5Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Sosyalizm) ve II. Meşrutiyet sürecinde Osmanlı Devleti
6I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti (Savaşın çıkışı, Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, cepheler ve savaşın sonu) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması
7Ara Sınav
8İşgaller ve Tepkiler (Kuva-yı Milliyenin ortaya çıkışı), Cemiyetler (Millî, Millî varlığa düşman ve azınlık cemiyetleri), Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi
9Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma (Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas Kongresi ve Batı Anadolu Kongreleri)
10Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclisin açılışına iç ve dış tepkiler
11San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr Anlaşması'nda bugüne yönelik tehditler, Doğu ve Güney cephelerindeki durum
12Kuva-yı Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı Cephesi'ndeki savaşlar
13Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve sonrasındaki dış politika gelişmeleri (Türk-Rus, Türk-Afgan münasebetleri, Londra Konferansı, Ankara İtilafnamesi)
14Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler, Konferansı toplanması ve Barış anlaşmasının imzalanması
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Tartışma14228
Soru-Yanıt14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma339
Okuma14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek