Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Tarihi Türk Lehçeleri 1

Ders Kodu1902.030509.8
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Ebru SİLAHŞOR ÖZTÜRK
Kaynaklar
  • 1. AKALIN, Mehmet (Haz.)
  • Tarihî Türk Şiveleri içinde ?Kıpçakça? (Haz: Omeljan Pritsak, Çev: Akalın) Atatürk Ün. Yay., Ank.1979, s. 111-122.AKAR, A., Türk Dili Tarihi, Ötüken Yay. İstanbul 2010ARGUNŞAH, M. vd. Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, Kesit Yayınları, İstanbul 2011CAFEROĞLU, Ahmet, Türk Dili Tarihi I-II, İstanbul 1984.ÇAĞATAY, Saadet, Türk Lehçeleri Örnekleri I, 2. Baskı DTCF Yay., Ankara 1963.ECKMANN,Janos (Çev. O. Fikri Sertkaya) Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, TDK Yay., Ank., 1996 ERCİLASUN, Ahmet Bican, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara 2004.EMİNOĞLU, Emin, Kitâbü?l-Ef?âl, Akçağ Yayınları, Ankara 2013.Hanifi VURAL, Recep KARAATLI, Recep TOPARLI Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay.,Ankara, 2003.KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi
  • Kıpçak Türkçesi Grameri, TDK Yay., Ank., 1994 KURAT, Akdes Nimet, IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadenizn kuzeyindeki Türk kavimleri ve Devletleri, Ankara 1972 (2. Baskı ?Tıpkıbasım- Murat Yayınları Ankara 1992)Memluk Kıpçak Türkçesi Eserleri (Codex Cumanicus, Ermeni Harfli Kıpçak Metinleri, Dürretü ?l-Mudiyye, Tuhfetü ?z-zekiyye, Kavânînü ?l-külliyye, Bulgatü ?l-müştak, İrşâdü ?l-Mülûk, Kitâb fi?l-Fıkh, Mukaddimetü ?l-Gaznevî ? Kitâb fi ?l-fıkh-, Kitâb-ı Mukaddime-i Ebu ?l-Leysi ?s-Semerkandî, Münyetü ?l-Guzât, İlmi ?n-Nüşşâb, Kitâbu ?l-Hayl, Baytaratu ?l-Vâzıh, Kitâbu ?l-İdrak, Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî)Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi, TDV İA ilgili maddelerÖZYETGİN, A. Melek, Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Üslûp İncelemesi (İnceleme-Metin-Tercüme-Notlar-Dizin-Tıpkıbasım), Türk Dil Kurumu Yayınları: 658, Ankara 1996, XII+297s.ÖZYETGİN, A. Melek, Ebû Hayyan Kitâbü ?l-İdrak li Lisâni ?l-Etrâk ?Fiil, Köksav Yay. Ankara.Recep TOPARLI, İrşadü`l-Mülük Ve`s-Selatin, TDK Yay. Ankara 1992.SEYFİ-Yİ SARÂYÎ (Haz.) KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi, Gülistan Tercümesi, TDK yay. Ankara, 19TDK Süreli Yayınlar Veri Tabanında yer alan (TDAY Belleten, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi ve Türk Dili dergileri) makaleler. TEKİN, T. - ÖLMEZ, M., Türk Dilleri Giriş, Mehmet Ölmez Yayınları, İstanbul 2003TOPARLI, R. vd. Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay., Ankara 2007.Türk Dünyası El Kitabı, C. 2, 2. Baskı, TKAE Yay., Ankara 1992.UYDU YÜCEL, M. ?Kıpçaklar? DİA, C. 25, s. 420-21.YAKUBOVSKİ, Altın Ordu ve Çöküşü (Çev. Hasan EREN), Ankara, 1976.
Ders TanımıGünümüz çağdaş Türk Lehçelerine kaynaklık eden ve Türk Dili Tarihi içinde yer alan tarihî Türk şivelerinden Kıpçak Türkçesini tanımak, döneme ait eserleri okuyabilmek, metinleri çevirebilmek (yazı ve dil içi çeviri), dönemin eserlerinden hareketle söz varlığını tanımak, müellifleri ve eserleri tanımak ve dönemin karakteristik dil özelliklerini öğrenmek; Kıpçak Türkçesi ile Batı grubu Oğuz Türkçesi dil özelliklerini karşılaştırmak
HedeflerTarihî Kıpçak Türkçesi yazılı metinlerinden hareketle Kıpçak Türkçesi ile eser vermiş edebi şahsiyetleri ve bunların eserlerini ve yazanı bilinmeyen metinleri tanıtmak, bu metinleri okumak, incelemek, tahlil etmek ve günümüz Türkiye Türkçesine aktarmak; ayrıcaTarihi Kıpçak Türkçesi gramerini, Oğuz grubu Batı Türkçesi ile karşılaştırmalı olarak incelemek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Döneme ait metin okuma becerisini geliştirir.
2Metinleri fonetik, morfolojik açısından değerlendirir.
3Metinleri semantik, kelime grupları ve cümle açısından değerlendirir.
4Döneme ait söz varlığı bilgisini zenginleştirir.
5Bu dönemle ilgili kazandığı becerileri eğitim öğretim sürecinde kullanır.
6Okunan metinlerin anlamını verir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kıpçak Türkçesinin Tarihi ile ilgili bilgi, Türk dilinin tarihsel dönemleri
2Kıpçak Türkçesi döneminde yazılmış eserler.
3Memluk Kıpçakları tarafından verilmiş eserler ve eserlerin dil özellikleri.
4Memluk Kıpçakları tarafından verilmiş eserler ve eserlerin dil özellikleri.
5Metin okuma ve inceleme
6Metin okuma ve inceleme
7Ara sınav
8İrşâdü'l-Mülûk ve's-Selâtîn adlı eseri okuma ve inceleme.
9İrşâdü'l-Mülûk ve's-Selâtîn adlı eseri okuma ve inceleme.
10Kitâb fî ilmi'n-nüşşâb adlı eseri okuma ve inceleme.
11Kitâb fî ilmi'n-nüşşâb adlı eseri okuma ve inceleme.
12Dönemin ses bilgisi özellikleri
13Dönemin şekil bilgisi özellikleri
14Dönemin cümle bilgisi özellikleri
15Yarı yıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav40
Bireysel Çalışma0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma0
Final/Bütünleme Sınavı100
Final Sınavı için Bireysel Çalışma0
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma7749
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10660
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1224444444444444444
ÖÇ2223343434354545355
ÖÇ3545434533521453245
ÖÇ435324534532443434
ÖÇ5235354543453534323
ÖÇ6344545432411324334

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek