Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

XIV-XV.Yüzyıllar Türk Dili

Ders Kodu1902.020606
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cihat ÜSTÜN
Kaynaklar
 • 1. ARGUNŞAH, M. - YÜKSEKKAYA, G. S. Karahanlıca, Harezmce, KıpçakçaDersleri, İstanbul 2012.ECKMANN, Janos
 • Harezm Kıpçak Çağatay - Makaleler, Ankara 1992. TOPARLI, Recep - VURAL, Hanifi - KARAATLI, Recep
 • Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, Ankara 2007.ECKMANN, Janos
 • Nehcü'l-Ferâdis, (Metin ve Tıpkıbasım + Dizin (ATA, Aysu) Ankara 2014.AKAR, Ali
 • Türk Dili Tarihi, İstanbul 2013.Clauson, Sir Gerhard
 • An Etymological Dictionary of The Pre-ThirteenthCentury Turkish, 1972.ERDAL, Marcel
 • Old Turkic Word Formation, 2001.TEKİN, Talat - ÖLMEZ, Mehmet
 • Türk Dilleri, Ankara 2013. ERCİLASUN, Ahmet Bican
 • Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara, 2005KARAMANLIOĞLU, Fehmi, Kıpçak Türkçesi Grameri, Ankara TDK. GÜNER, Galip
 • Kıpçak Türkçesi Grameri, İstanbul 2014.
Ders TanımıHarezm Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri ve önemi, Harezm döneminden kalan yazılı belgelerin okunması, çevirilmesi, dönemin Türkçesinin ses bilgisi, şekil bilgisi, kelime dağarcığı, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından incelenmesi.
HedeflerHarezm Türkçesinin dil özelliklerini kavratmak. Harezm Türkçesinin Türk Dili tarihi içindeki yerini ve bu dönemde yazılan eserlerin Türkçe açısından önemini kavratmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Harezm Türkçesinin kaçıncı yüzyıllar arası dönemi kapsadığını anlatır.Genel Türkçe içindeki yerini anlatır. Türk dili için neyi ifade etiğini tanımlar.Bu dönemle ilgili kaynakları sıralar.
2Harezm Türkçesinin gramer özelliklerini ayırt edebilir.
3Harezm Türkçesi ile yazılmış metinleri (NF, MM, SAKT, HŞ) Arap alfabesiyle yazılmış asıl metinlerinden okur, anlar, kelimeleri tahlil edebilir ve metinleri yorumlar.
4Harezm Türkçesinin Türk dilinin tarihi dönemlerindeki lehçeleriyle münasebetini kurar, aralarındaki farklılıkları ayırt eder.
5Türkçenin Eski Türkçeden günümüze geçişte önemli gramer özellikleri ve kaidelerini bir araya getirip genellemelere ulaşır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin işleniş şeklinin tanıtımı, dersin kaynaklarının tanıtımı, Arap harflerinin vebunların Latin harflerine transkripsiyonunun hatırlatılması. Orta Türkçe terimi ve Harezm kelimelerinin açıklanması.
2Harezm Türkçesi dönemindeki kültür çevresi ve siyâsî durum. Bu dönemde yazılmış eserlerin ve bu eserler üzerinde yapılan çalışmaların tanıtılması.
3Nehcü'l-Ferâdis'in Yeni Cami nüshasından metin okuma ve çeviri çalışmaları. Kelime tahlili ve söz dizimi incelemeleri.
4Nehcü'l-Ferâdis'in Yeni Cami nüshasından metin okuma ve çeviri çalışmaları. Kelime tahlili ve söz dizimi incelemeleri.
5Nehcü'l-Ferâdis'in Yeni Cami nüshasından metin okuma ve çeviri çalışmaları. Kelime tahlili ve söz dizimi incelemeleri.
6Nehcü'l-Ferâdis'in Yeni Cami nüshasından metin okuma ve çeviri çalışmaları. Kelime tahlili ve söz dizimi incelemeleri.
7Harezm Türkçesi söz dizimi, kelime türleri, ses özellikleri ve söz dağarcığı hakkında değerlendirme.
8Ara Sınav
9Mu'înü'l-mürîd adlı eserin Türk Dili tarihindeki yeri ve önemi. Eser hakkında bilgi. Eser üzerine yapılan çalışmaların tanıtılması. Eserden metin okuma ve çeviri çalışmaları
10Mu'înü'l-mürîd adlı eserin Türk Dili tarihindeki yeri ve önemi. Eser hakkında bilgi. Eser üzerine yapılan çalışmaların tanıtılması. Eserden metin okuma ve çeviri çalışması kelime tahlili ve söz dizimi incelemesi
11Sirâcü'l-kulûb adlı eserin Türk Dili tarihindeki yeri ve önemi. Eser hakkında bilgi. Eser üzerine yapılan çalışmaların tanıtılması. Eserden metin okuma ve çeviri çalışmaları
12Satır arası Kur'an çevirilerinin Türk Dili tarihindeki yeri ve önemi. Eser hakkında bilgi. Eser üzerine yapılan çalışmaların tanıtılması. Eserden metin okuma ve çeviri çalışmaları
13Harezm Türkçesinin genel gramer özellikleri ile Eski Türkçe devresinin gramer özelliklerinin karşılaştırılması, benzerlikler ve farklılıkların tespiti.
14Harezm Türkçesinin genel gramer özellikleri ile Eski Türkçe devresinin gramer özelliklerinin karşılaştırılması, benzerlikler ve farklılıkların tespiti
15Yıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma60
Final/Bütünleme Sınavı40
Final Sınavı için Bireysel Çalışma60
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7749
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7856
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ15214443
ÖÇ2521434
ÖÇ345433544454
ÖÇ4521344
ÖÇ5521455

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek