Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

XI.-XIII. Yüzyıllar Türk Dili

Ders Kodu1902.020505
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
 • Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY
Kaynaklar
 • 1. ARAT, Reşit Rahmeti
 • Kutadgu Bilig - Metin, Ankara 1947 ARAT, Reşit Rahmeti
 • Kutadgu Bilig - Çeviri, Ankara 1953 ARAT, Reşit Rahmeti
 • Kutadgu Bilig - İndeks (Dizin) Ankara 1974 AKAR, Ali
 • Türk Dili Tarihi, İstanbul 2013. Clauson, Sir Gerhard
 • An Etymological Dictionary of The Pre-Thirteenth Century Turkish, 1972. ERDAL, Marcel
 • Old Turkic Word Formation, 2001. GABAIN, A.Von
 • Eski Türkçenin Grameri, Ankara, 1988. HACIEMİNOĞLU, Necmettin
 • Karahanlı Türkçesi Grameri, Ankara, 1992. Taş, İbrahim
 • Kutadgu Biligde Söz Yapımı, Ankara 2009. TEKİN, Talat - ÖLMEZ, Mehmet
 • Türk Dilleri, Ankara 2013. ERCİLASUN, Ahmet Bican
 • Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara, 2005
Ders TanımıKarahanlı Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri ve önemi, Karahanlı döneminden kalan yazılı belgelerin okunması, çevirilmesi, dönemin Türkçesinin ses bilgisi, şekil bilgisi, kelime dağarcığı, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından incelenmesi.
HedeflerKarahanlı Türkçesinin dil özelliklerini kavratmak. Karahanlı Türkçesinin Türk Dili tarihi içindeki yerini ve bu dönemde yazılan eserlerin Türkçe açısından önemini kavratmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Karahanlı Türkçesinin kaçıncı yüzyıllar arası dönemi kapsadığını açıklar.
2Karahanlı Türkçesinin gramer özelliklerini öbür Türk Dillerinden ayırt edebilir.
3Karahanlı Türkçesi ile yazılmış metinleri (KB, DLT, AH) Arap ve Uygur alfabesiyle yazılmış asıl metinlerinden okur, anlar, kelimeleri tahlil eder ve metinleri yorumlar.
4Karahanlı Türkçesinin Türk dilinin tarihi dönemlerindeki lehçeleriyle münasebetini kurar, aralarındaki farklılıkları ayırt eder.
5Türkçenin Eski Türkçeden günümüze geçişte önemli gramer özellikleri ve kaidelerini bir araya getirip genellemelere ulaşır.
6Karahanlı Türkçesinin genel Türkçe içindeki yerini anlatır.
7Karahanlı Türkçesi ile ilgili kaynakları sıralar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin işleniş şeklinin tanıtımı, dersin kaynaklarının tanıtımı, Uygur harflerinin hatırlatılması. Karahanlıların tarihi. Karahanlı Türkçesi dönemindeki kültür çevresi ve siyâsî durum.
2Karahanlı Türkçesi ile yazılmış eserlerin ve bu eserler üzerinde yapılan çalışmaların tanıtılması. Kutadgu Bilig hakkında bilgi (Nüshaları, metin, çeviri ve dizinin yayımlanması).
3Kutadgu Bilig Arap harfli nüshadan metin okuma ve çeviri çalışmaları. Kelime tahlili ve söz dizimi incelemeleri.
4Kutadgu Bilig Arap harfli nüshadan metin okuma ve çeviri çalışmaları. Kelime tahlili ve söz dizimi incelemeleri.
5Kutadgu Bilig Arap harfli nüshadan metin okuma ve çeviri çalışmaları. Kelime tahlili ve söz dizimi incelemeleri.
6Kutadgu Bilig Arap harfli nüshadan metin okuma ve çeviri çalışmaları. Kelime tahlili ve söz dizimi incelemeleri.
7Karahanlı Türkçesi söz dizimi, kelime türleri, ses özellikleri ve söz dağarcığı hakkında bilgilendirme.
8Ara imtihan.
9Dîvânü Lugâti't-Türk hakkında bilgi. Eserin bulunuş hikayesi, Eserin Türk Dili tarihindeki yeri ve önemi. Kaşgarlı Mahmud hakkında bilgi. Eser üzerine yapılan çalışmaların tanıtılması.
10Kutadgu Bilig Arap harfli nüshadan metin okuma ve çeviri çalışmaları. Kelime tahlili ve söz dizimi incelemeleri.
11Atebetü'l-Hakâyık hakkında bilgi. Eserin konusu, eserin Türk Dili tarihindeki yeri ve önemi. Edip Ahmed Yüknekî hakkında bilgi. Eser üzerine yapılan çalışmaların tanıtılması.
12Atebetü'l-Hakâyık'ın Arap ve Uygur harfli nüshalarından metin okuma ve çeviri çalışmaları. Kelime tahlili ve söz dizimi incelemeleri.
13Satır arası Kur'an çevirileri hakkında bilgi. Ryland nüshasından (Aysu ATA yayını, TDK) metin inceleme çalışmaları.
14Satır arası Kur'an çevirisi Ryland nüshasından (Aysu ATA yayını, TDK) metin inceleme çalışmaları. (Çeviri, kelime tahlili, söz dizimi incelemesi ve özellikle Arapçadan Türkçeye yapılan terim çevirileri üzerine inceleme).
15Yarı yıl sonu imtihanı.
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma60
Final/Bütünleme Sınavı40
Final Sınavı için Bireysel Çalışma60
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10660
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10660
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1552233
ÖÇ2552233
ÖÇ35523332333
ÖÇ4552233
ÖÇ5552233
ÖÇ6552233
ÖÇ7552233

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek