Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Ders Kodu1200.9202
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Deniz Akpınar
Kaynaklar
  • 1. AHMAD Feroz, Modern Türkiye?nin Oluşumu, İstanbul, 1995. Atatürk?ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, 1981. Atatürk?ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, 1964. BAYUR Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991. BERKES Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, Ankara, 1978. KARPAT Kemal, H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967. LEWIS Bernard, Modern Türkiye?nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı, 1984. MUMCU Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin temelleri ve Gelişimi, Ankara, 1974. SAFA, Peyami, Türk İnkılabına Bakışlar, İstanbul, 1988. ZÜRCHER, E. J., Modernleşen Türkiye?nin Tarihi, İstanbul, 1999.
Ders TanımıTürkiye Cumhuriyeti?nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde gelişim özellikler taşıyan Türk İnkılâbının tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk yönetim geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 İnkılâbının, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinindüşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı olarak değerlendirilmesi, Türk toplumsal ve siyasî değişiminin tarihsel dinamizmi üzerine düşünmenin önemini bu içerikte kavranması.
HedeflerTürkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra laik ve üniter yapıda ulus-devlet olarak kuruluşunu, bu kuruluş esasına göre biçimlenen çağdaşlaşma tecrübesinin tarihini; Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılâbının, ulus-devlet ve çağdaşlık ve laiklik olgularının Türkiye bağlamında ifadesi ve anlamına uygun gelişen olayları anlatmak. AİT 204 dersini alan öğrenciden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu temel ilkeleri ve Türk İnkılâbının çerçevesinde, bu düşünceyi akıl ve bilim, çağdaşlık normları içinde millî esaslara göre uyarlayarak ve uygunlaştırarak toplum, birey ve ülke seviyesinde çağdaş sorunların çözümü üzerine sınıflama, betimleme, açıklama, analiz yeteneğini kazanması hedeflenir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler bu derslerin işlenmesinin ardından; Siyasal, Hukuk, Eğitim ve Kültür, Toplumsal, Ekonomik, Sağlık alanında yapılan İnkılâp hareketlerini açıklayabilir.
2Türk İnkılap hareketinin dayandığı temel ilkeleri (Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık Laiklik Devletçilik İnkılapçılık) açıklayabilir.
3Türk İnkılap hareketinin dayandığı bütünleyici ilkeleri açıklayabilir.
4Atatürk dönemi Türk dış politikasını anlatabilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Siyasal Alanda İnkılap hareketleri
2Hukuk Alanda İnkılap hareketleri
3Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap hareketleri
4Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, Ekonomik Alanda Gelişmeler, Sağlık Hizmetleri
5Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
6Cumhuriyetçilik
7Milliyetçilik ve Halkçılık
8Laiklik
9Devletçilik ve İnkılapçılık
10Milli Egemenlik, Milli Bağımsızlık
11Milli Birlik ve beraberlik, Ülke Bütünlüğü, Barışçılık
12Bilimsellik, Akılcılık, Çağdaşlık ve Batılılaşma, İnsan ve İnsan Sevgisi
13Türk İnkılabının Nitelikleri
14Atatürk?ün ölümü, Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki yankıları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım188
Tartışma144
Soru-Yanıt3515
Gösterme248
Seminer248
Makale Kritik Etme122
Toplantı Başkanlığı Yapma111
Okuma236
Sözlü Sınav111
Performans122
Ev Ödevi122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1333
ÖÇ233
ÖÇ3343
ÖÇ432

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek