Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi

Ders Kodu1201.020301
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Ali ÇİÇEK
Kaynaklar
  • 1. - Ergin, Muharrem. ?Türk Dil Bilgisi? Bayrak Yayınları, İst.1997 - Eker, Süer. ?Çağdaş Türk Dili? Ankara 2003
Ders TanımıDilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; dilbilim; Türk dilinin gelişim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçenin ses özellikleri; yabancı sözcüklerin Türkçeleştirilmesi; yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiş ve birleşik sözcükler; sözcük öbekleri, sözcük türleri, eylem, ad, belirtgeç, önad, adıl, bağlaç, takı, ünlem. Türkçede kök sözcükler, addan ad ve eylem yapma ekleri, eylemden ad ve eylem yapma ekleri, çekim eklerinin türleri, kalıplaştırma.
HedeflerBir iletişim vasıtası, sosyal bir olgu, kültürün üretim unsuru bağlamında dil düşüncesi ve bilinci oluşturmak; dilin birimlerini ses, hece, kelime, ek ilişkisi düzeyinde kavratmak; işleyişini, söz üretme mekanizmasını anlayacak ve anlatacak birikimi kazandırmak. Kelimenin anlamı ve anlatım olarak işlevini sezdirmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türkçenin ses ve şekil yapısını kavrayacak ve tanıtabilecekler .
2Dilin işleyişi ve Türkçenin mantık sistemini tanıyabilecek ve bilgilerini aktarabilecekler
3Kelimelerin ses yapı düzeni bakımından gramatikal incelemesini yapabileceklerdir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dilin tanımı ve özellikleri. Dil ve iletişim. Dilin doğuşu ile ilgili teoriler. Dilbilgisi çalışmalarının tarihçesi
2Dil-kültür ilişkisi. Dünya dillerinin yapı ve köken bakımından sınıflandırılması. Türk dilinin Dünya dilleri arasındaki yeri, tarihi dönemleri
3Konuşma dili-yazı dili ; lehçe-ağız ve özellikleri. Türk dilinin farklı dönemlerine ait dil yadigârları. Türk dilinin günümüzdeki kullanım alanları, dilbilgisinin bölümleri
4Dil sesinin tanımı, fizyolojik temelleri, ses organları
5Ses-harf ilişkisi ve alfabe. Seslerin oluşumu. Seslerin sınıflandırılması ( ünlüler)
6Seslerin sınıflandırılması ( ünsüzler)
7Türkçe kelimelerin başlıca ses özellikleri
8Arasınav
9Türkçe kelimelerdeki başlıca ses olayları. Türkçenin hece kalıpları
10Kelime kökleri (isim-fiil), anlam ve kullanım bakımından farkları. Belli başlı kavram karşılama yolları
11Türk dilinde kelime türetme şartları. Yapım eklerinin özellikleri, çeşitleri (isimden isim-isimden fiil yapan ekler)
12Yapım eklerinin çeşitleri (fiilden isim yapan ekler), fiilimsi ekleri ve Türkçedeki kullanım alanları
13Yapım eklerinin çeşitleri (fiilden fiil yapan ekler). Çekim eklerinin genel özellikleri, isim çekim ekleri (çokluk ve iyelik ekleri)
14İsim çekim ekleri (ad durum ekleri, soru eki). Fiil çekim ekleri (kip ekleri)
15Fiil çekim ekleri (kişi ekleri, ek-fiil ekleri). Kelime çözümleme çalışmaları
16Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav11515
Final Sınavı12020
Tartışma14228
Performans5315
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ13335
ÖÇ2343
ÖÇ3353

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek